Který podnik podle lidí v Brně nejvíce přispívá k rozvoji města

Magistrát města Brna může pracovat s výsledky šetření mezi obyvateli města. Ve výzkumu se zjišťovaly především názory občanů na to, který podnik je pro město nejpřínosnější - a v čem spočívají jeho přednosti i případné zápory.

Přesně po roce Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikaní (IIMCE) v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj zopakoval reprezentativní výzkum obyvatel Brna starších 18 let. Hlavním cílem bylo znovu zjistit, který podnik považují Brňané za nejvýznamnější pro další rozvoj svého města. Loňské poznatky shrnul článek Partnerství pro místní rozvoj na příkladu Brna očima občanů (viz Moderní obec č. 8/2013, str. 26). Letos probíhal vlastní sběr informací ve dnech 5.-18. 3. formou osobních standardizovaných rozhovorů (interview). Celkem bylo zpracováno 535 záznamových archů od respondentů s trvalým bydlištěm v Brně.

V následujícím textu jsou prezentovány hlavní poznatky z letošního šetření, ale rovněž některé zjištěné změny, k nimž za uplynulý rok v názorech obyvatel Brna došlo.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, VELETRHY BRNO, ZETOR…

Na ústřední otázku výzkumu, který hospodářský podnik považují respondenti v Brně za nejvýznamnější pro další rozvoj města, byly nejčastěji uváděny Dopravní podnik města Brna a Veletrhy Brno. Rozdíl mezi nimi byl naprosto zanedbatelný. S patrným odstupem zaujal pomyslnou třetí příčku Zetor. Další pořadí tvořily IBM ČR a Masarykova univerzita v Brně. Ostatní podniky byly uváděny podstatně méně často.

V odpovědích byly letos zaznamenány určité rozdíly podle identifikačních znaků respondentů (pohlaví, věk a nejvyšší dokončené vzdělaní). Dopravní podnik města Brna uváděli častěji respondenti se základním vzděláním a starší (60 a více let). Středoškolsky vzdělaní a lidé ve střední věkové kategorii (40-59 let) za nejvýznamnější podnik pro rozvoj Brna zase spíše považují Veletrhy Brno. Pro nejmladší (18-39 let) a vysokoškolsky vzdělané obyvatele města jsou nejdůležitějšími podniky hlavně IBM a Masarykova univerzita.

V dalším statistickém zpracování se ukázalo, že hlavní a zcela primární klady Dopravního podniku obyvatelé Brna vidí v kvalitním dopravním spojení po městě, v husté síti a snadné dostupnosti. U Veletrhů Brno lidé oceňovali, že přispívají ke zlepšení image a propagaci města. Nejčastěji uváděnou výhodou u podniku Zetor – podobně jako u IBM – je tvorba a nabídka pracovních příležitostí. Hlavním kladem Masarykovy univerzity je podle respondentů rozvoj vědy, výzkumu a vzdělanosti.

Naopak jako zápory byly Dopravnímu podniku města Brna nejčastěji vytýkány vysoké ceny jeho služeb. Veletrhy Brno byly kritizovány za to, že způsobují ve městě zvýšený dopravní provoz. Zetoru respondenti vyčítali negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí.

V návaznosti na předchozí zjištění respondenti odpovídali i na otázku, v čem spatřují nejdůležitější úkol magistrátu pro další rozvoj města. V odpovědích nejčastěji zazníval požadavek na přilákání a podporu nových investorů. V další početně silné trojici odpovědí se lidé vyslovovali pro opravy silnic a péči o infrastrukturu, pro vyšší bezpečnost a snížení kriminality a pro lepší čistotu ve městě. S první nejčastěji uváděnou odpovědí nepochybně úzce souvisí i pátá odpověď v pořadí – podpora zaměstnanosti a uplatnění absolventů škol.

V názorech respondentů podle identifikačních znaků (pohlaví, věk či nejvyšší dokončené školní vzdělání) existovaly jen malé rozdíly. Zastánci uvedených úkolů brněnského magistrátu jsou častěji muži, vysokoškolsky vzdělaní a středního věku.

POSUNY V NÁZORECH LIDÍ PROTI LOŇSKU JSOU JEN MINIMÁLNÍ

Srovnáme-li výchozí výsledky z roku 2013 s rokem 2014, je na první pohled zřejmé, že v otázce na to, který podnik je pro další rozvoj Brna nejvýznamnější, jsou změny v odpovědích zcela minimální. Na první místo se v novějším výzkumu sice dostal Dopravní podnik města Brna, avšak předběhl Veletrhy Brno jen velmi malým rozdílem. Je nesporné, že právě oba zmíněné podniky jsou Brňany považovány za mimořádně důležité pro rozvoj města. Podniky na dalších třech místech (Zetor, IBM a Masarykova univerzita) obhájily svoje loňské pozice.

Podobně jako v dřívějších opakovaných výzkumech v rámci Projektu partnerství pro místní rozvoj uskutečněných v letech 2010 a 2011 pro Městský úřad ve Znojmě se i v případě Brna potvrzuje, že názory místních obyvatel na nejvýznamnější podnik pro rozvoj jejich města, na jeho přednosti i nedostatky zůstávají poměrně stálé a příliš se z roku na rok nemění. Příčinou může být mj. i to, že ani brněnské podniky, ale ani brněnský magistrát nevyužily zveřejněných výsledků z roku 2013 k lepší komunikaci s občany. V každém případě je evidentní, že v Brně partnerství pro místní rozvoj zatím příliš nefunguje.

Ke změnám však došlo v názorech obyvatel Brna na otázku, které jsou podle nich nejdůležitější úkoly Magistrátu města Brna pro další rozvoj města. Za pozornost stojí především odpověď, že je nutné přilákat a podpořit investory, která se objevila zcela nově – a hlavně co do početnosti skončila na prvním místě s poměrně výrazným předstihem před běžnou trojicí známou již z předchozího roku (volání po opravách silnic a péči o infrastrukturu, po vyšší bezpečnosti a snížení kriminality a po větší čistotě ve města). Uvedený úkol na prvním místě logicky doplňuje na pátém místě také podpora zaměstnanosti a uplatnění absolventů škol. Odpovědi obyvatel Brna zcela jasně naznačují vedení města, v čem spatřují své hlavní obavy do budoucna.

JAK DÁL NALOŽIT S VÝSLEDKY VÝZKUMU?

Předně by se jak místní veřejná správa (Magistrát města Brna), tak jednotlivé organizace mohly seznámit se závěrečnou zprávou z reprezentativního výzkumu více než 500 občanů Brna provedeného v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj. Zpráva obsahuje detailní výsledky statistického zpracování odpovědí, včetně návrhů doporučení, jak zjištěnou situaci zlepšit.

Prvních pět organizací by magistrát mohl ocenit za přínos/význam pro rozvoj města. Cena by byla udělována v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj a odrážela by marketingové a komunikační schopnosti organizace, její úspěšné vnímání místní veřejností.

Konečně do třetice brněnské organizace i magistrát mohou využít spolupráci s Mezinárodním institutem marketingu, komunikace a podnikaní (IIMCE) v Brně ke konkrétnímu zhodnocení svých dosavadních marketingových a komunikačních schopností a k jejich dalšímu zlepšení v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj.

Veškeré uvažované aktivity jsou v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj uskutečnitelné i v dalších městech ČR.

MIROSLAV FORET

Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikaní (IIMCE), Brno

Názory lidí na podnik, který je podle jejich mínění nejdůležitější pro rozvoj jejich města, i na jeho přednosti a nedostatky se z roku na rok příliš nemění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *