Kvalitní energetický management naplánuje budoucí provozní náklady

Hledání úspor v rozpočtech obcí nutí využívat nástroje energetického managementu stále častěji. Systematickému přístupu pomáhá ministerský program EFEKT, podporující zavádění manažera dle normy ČSN EN ISO 50001.

Cestu zpět do městských úřadů si postupně nachází pozice energetika, tentokrát však pod názvem »energetický manažer«. K renesanci této funkce napomáhají zvýšené požadavky legislativy a potřeba energii nakupovat centrálně. Současně vzrůstá význam nejpodstatnější činnosti – dlouhodobého dosahování provozních úspor, plánování spotřeby energie a prosazování opatření k jejímu snižování. S tím souvisí zcela zásadní a zatím nedoceněná úloha plánování budoucích provozních nákladů již ve fázi přípravy projektů.

ZPOČÁTKU STAČÍ JEDNODUCHÁ EXCELOVÁ TABULKA

Základním nástrojem energetického managementu je jakýkoli funkční systém monitoringu spotřeby energie a vody poskytující potřebná data pro plánování, kontrolu a následné vyhodnocení. Zpočátku postačuje excelová tabulka, ale při zahrnutí všech příspěvkových organizací, budov a odběrných míst vyvstane potřeba užívat systém, který kromě sledování spotřeb zajistí jejich přepočet pomocí klimatických dat, ohlídá extrémní odchylky i termíny plnění legislativních povinností a umožní např. zahrnout i dálkové odečty spotřeb z měřidel.

Má-li energetik k ruce funkční informační systém, jsou splněny základní předpoklady pro dlouhodobé výsledky energetického managementu. Díky zlepšování monitoringu a vyhodnocování spotřeby lze docílit úspor, v běžném provozu možnosti snadno unikou. Průběžné porovnávání měrných spotřeb energie a vody (nejen na m2, ale také např. na žáka apod.) u budov s podobným provozem pomůže včas odhalit případné nesrovnalosti.

PLÁNOVÁNÍ SPOJENÉ S ROZPOČTEM

Norma plánování vyžaduje, zároveň ho ale nespecifikuje. Lze proto navázat na stávající dokumenty, nejčastěji na akční plány ke strategickému plánu. Postačí ale i zažitý systém přípravy rozpočtu města, s nímž lze energetické plánování jednoduše provázat. Energetický plán by měl poskytnout ucelený a průběžně aktualizovaný přehled o stavu a potřebách objektů vlastněných městem a jeho nedílnou součástí by měla být i predikce spotřeby, vyhodnocení realizovaných opatření a průběžná kontrola energetické náročnosti a plnění legislativních požadavků pomocí předem stanovených indikátorů.

ÚSPORY DÍKY ZAMĚSTANCŮM

Výhodou plánování je rozhodování na základě objektivních kritérií. Kritéria zohledňují nejen technický stav, ale také budoucí provozní náklady i širší souvislosti (environmentální, sociální apod.). Samozřejmostí je přepočet spotřeby energie pomocí místních klimatických dat.

Objektivizující posuzování projektů působí motivačně při spolupráci s příspěvkovými organizacemi, u nichž energetický management znamená začlenění do každodenních činností. Každý pracovník by si měl být vědom – v souladu s požadavky normy -, že je součástí tohoto procesu a že svým chováním ovlivňuje výsledné úspory. Stále častěji lze najít případy, kdy příspěvkovým organizacím část dosažených úspor zůstává v rozpočtu.

Například město Opava se rozhodlo systematicky věnovat hospodaření s energií. Zavádění energetického managementu v souladu s ISO 50001 zde probíhá již druhým rokem a navazuje na dříve vybudované základy, což nyní umožňuje některé procesy zpřesnit a zautomatizovat.

ZAČÍT MŮŽETE IHNED

Ať již je energetický management zaváděn v souladu s ISO 50001 či nikoli, lze na základě zkušeností z měst, která jej již v praxi provádějí, doporučit základní postup:

Začít nejlépe ihned a jakkoli, systém lze postupně vylepšovat.

Zahájení monitoringu spotřeby energie v přiměřeném časovém intervalu.

Provedení základního přezkumu spotřeby energie a celkových výdajů.

Zřízení pozice energetického manažera.

Vytipování budov s potenciálem dalších úspor a stanovení priorit.

Příprava, realizace a vyhodnocování energetického plánu.

Provádění podrobnějšího energetického managementu tam, kde to dává smysl.

Pro subjekty, které energetický management v nějaké podobě provádějí, byť ne v celém rozsahu činností, je přistoupení k požadavkům a principům normy ČSN EN ISO 50001 dalším logickým krokem k dlouhodobé systematizaci práce.

MIROSLAV ŠAFAŘÍK

PETR DANIŠ

PORSENNA o.p.s.

E-manažer pro obce

On-line softwarová aplikace e-manažer je určena pro sledování a vyhodnocování spotřeby energie a vody ve městech a obcích, pro jejichž potřeby je vyvíjena. Tento systém současně plně respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 50001. Aplikace je průběžně vyvíjena společností PORSENNA o. p. s. a to na základě požadavků měst, která aplikaci využívají ,a tak, jak postupně zdokonalují svůj systém energetického řízení. Aplikace je současně uzpůsobena pro využití i v rámci sdružení menších obcí (mikroregionů, MAS apod.).

Další informace: www.energetickymanagement.cz

Příklad věcné struktury energetického plánu města ve městě postupujícím v souladu s ČSN EN ISO 50001.

FOTO: PORSENNA O. P. S.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *