01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mají městské části postavení právnické osoby?

Jsou městské části územně členěných statutárních měst právnickými osobami?Městské části (městské obvody) územně členěných statutárních měst nejsou podle platné právní úpravy veřejnoprávními korporacemi, nemají postavení právnické osoby. Tato koncepce městských částí (městských obvodů) se beze změny...

Jsou městské části územně členěných statutárních měst právnickými osobami?

Městské části (městské obvody) územně členěných statutárních měst nejsou podle platné právní úpravy veřejnoprávními korporacemi, nemají postavení právnické osoby. Tato koncepce městských částí (městských obvodů) se beze změny drží všemi úpravami obecního zřízení od roku 1990.

Podle čl. 99 Ústavy České republiky jsou základními územními samosprávnými celky obce. Ústava zakládá právní subjektivitu územních samosprávných celků a počítá s tím, že samosprávné subjekty mají (mohou mít) vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 3 Ústavy ČR). Městské části (městské obvody včetně městských částí hlavního města Prahy) však nemají svůj vlastní majetek, neboť pouze nakládají s majetkem statutárního města, který jim statutární město svěří - srov. § 130 písm. h) obecního zřízení, resp. § 17 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku jsou jednotky územní samosprávy právnickými osobami. I když občanský zákoník používá poněkud neurčitý pojem "jednotka územní samosprávy", lze z ústavního vymezení územní samosprávy (hlava sedmá Ústavy ČR) usoudit, že postavení právnické osoby mají pouze obce (resp. od vzniku krajské samosprávy též kraje), a nikoliv městské části (městské obvody), a to ani v případě městských částí hlavního města Prahy (srovnej například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. prosince 1999, sp. zn. 6 A 95/96 - 24), kterým zákon přiznává specifické postavení (srovnej § 3 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., podle něhož městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající).

Podle § 20 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou městské části (městské obvody) organizační jednotkou (statutárního) města a podle § 134 odst. 1 obecního zřízení městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim svěřených zákonem a v mezích zákona statutem.

Závěrem lze konstatovat, že městské části (městské obvody) územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy nejsou právnickými osobami veřejného práva. Městské části nebo městské obvody územně členěných statutárních měst tedy nemají právní subjektivitu (čímž však není popřena jejich "vrchnostenská subjektivita" - srovnej například § 139 obecního zřízení), v případě městských částí hlavního města Prahy je možno uvést, že ty mají pouze částečnou (omezenou) právní subjektivitu s ohledem na § 3 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze /srovnej Vedral, J.: Zákon o hlavním městě Praze - komentář. Základní ustanovení (2. část), ASPI, 2003/.

Mgr. JAN BŘEŇ
právník

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down