Manuál poradí obcím, jak zajistit dodávky energií prostřednictvím kontraktační povinnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravily soubor doporučení pro kraje, obce a jejich podřízené organizace, kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky energií na příští rok. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tento manuál rozeslal starostům a starostkám z více než 6 tisíc obcí po celé České republice a také hejtmanům a hejtmankám z krajů.

„Velmi dynamický a nepřehledný vývoj na trhu s energiemi vedl u některých krajů, obcí, škol či třeba nemocnic k tomu, že se jim nedaří poptat dodavatele energií na příští rok,“ uvádí ministr Síkela s tím, že vláda právě proto schválila takzvanou kontraktační povinnost. „Tato povinnost umožní, aby ty subjekty, na které se vztahuje strop cen energií, ale dlouhodobě se jim nedaří poptat dodavatele energií, měly právo na to, aby jim dodávky nabídl dodavatel poslední instance. Obce a kraje a jejich podřízené organizace, malé a střední podniky a další tak mají jistotu, že příští rok dodavatele energií mít budou,“ dodává ministr Síkela.

S tím, aby kraje a obce a jejich podřízené organizace využily tuto kontraktační povinnost co nejlépe a nejúčinněji, pomůže manuál, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento soubor doporučení upozorňuje veřejné zadavatele na skutečnost, že dodávky energií jsou veřejnou zakázkou, kterou je nutno pořizovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Po celou dobu je naším cílem podporovat samosprávy v jejich krocích tak, aby i v této turbulentní době byly schopné zajistit si dodávky energií a přitom postupovaly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ve spolupráci se SMO ČR jsme tak první metodiku připravili již v říjnu letošního roku, plně v souladu s aktuálně vydaným manuálem,” říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zadavatelé by měli primárně postupovat prostřednictvím otevřených zadávacích řízení,“ upozorňuje předseda ÚOHS Petr Mlsna. V tomto smyslu je možno využít případně i nákupu prostřednictvím elektronické aukce či přes komoditní burzu, což jsou rovněž způsoby výslovně umožněné zákonem. Ve výjimečných případech mohou zadavatelé přistoupit k jednacímu řízení bez uveřejnění. Při využití tohoto postupu však musí mít přesvědčivě doloženo, že předchozí řádné pokusy o nákup energií bez jejich zavinění selhaly a že v krizové situace nejsou vlastní vinou.

Dodávky energií jsou dodávkami pravidelné povahy a manuál tedy vysvětluje, jakým způsobem vypočítat u těchto komodit předpokládanou hodnotu zakázky. Právě podle ní totiž musí zadavatel stanovit příslušný režim zadání a v jeho rámci pak druh zadávacího řízení.

Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele
Následující text reaguje na nastalou situaci a řadu dotazů týkající se zajištění dodávek elektřiny a plynu
pro příští rok.
Východiska
Nákup energií je veřejnou zakázkou a zadavatel musí postupovat podle zákona. V zákoně č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) není
ukotvena výjimka z postupu v zadávacím řízení, zákon také neobsahuje speciální postupy pouze pro
nákup energií.
Situace:
1) Zadavateli skončí stávající smlouva k 31.12.2022 a dosud nepodnikl žádné kroky k uzavření
smlouvy podle ZZVZ
Zadavatel použije standardní proces zadávání. Pro nákup energií lze využít
- nákup prostřednictvím komoditních burz, který zákon výslovně umožňuje, jde o formalizovaný
postup v jednacím řízení bez uveřejnění,
- otevřené řízení, kde je možno pro hodnocení využít elektronickou aukci,
- jakýkoli jiný standardní postup v zadávacím řízení podle zákona.
Doporučení
A. Doporučujeme v současné chvíli řešit pouze zajištění dodávek na rok 2023 a
neuzavírat smlouvy na rok 2024 či delší období.
Doporučujeme řešit pouze období, po které je cena elektřiny a plynu zastropována nařízením
vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Pokud by
zadavatel vysoutěžil fixní cenu i na další roky, pak hrozí (pokud by si to neošetřil
prostřednictvím výhrady pro případ poklesu ceny na trhu), že bude platit cenu vyšší i v
případě, kdy cena tržní bude již nižší. Lze případně také doporučit možnost stanovit ve
smlouvě možnost výpovědi smlouvy ze strany zadavatele s krátkou výpovědní lhůtou.
B. Doporučujeme všem subjektům, aby si pro rok 2023 vysoutěžili dodavatele s cenou na
principu SPOT + X.
Parametr X představuje přirážku kryjící náklady obchodníka a marži.
V případě ceny energií odvozených na principu SPOT + X je dodavatel povinen účtovat
v roce 2023 maximálně cenu za zúčtovací období ve výši zastropované ceny, tedy 5 000
Kč/MWh bez DPH pro elektřinu a 2 500 Kč/MWh bez DPH pro plyn. Mechanismus je pro
zákazníky výhodný tím, že jim umožnuje docílit i nižší ceny za zúčtovací období, než je
stanovený cenový strop, pokud dojde v průběhu roku 2023 k poklesu cen elektřiny a plynu.
Zároveň je mechanismus SPOT+X výhodný pro stát z pohledu nákladů na zastropování a
jejich kompenzování obchodníkům.
Dodavatelé jsou na tento způsob kontraktace připraveni, je to jejich standardní produkt.
2) Zadavateli skončí stávající smlouva k 31.12.2022 a již podnikl kroky k uzavření smlouvy podle
ZZVZ
Nová smlouva nebyla uzavřena z důvodu nepodání žádné nabídky, v takovém případě lze použít
jednací řízení bez uveřejnění dle podmínek stanovených v § 63 a násl. ZZVZ.
Nová smlouva nebyla uzavřena z důvodu nečinnosti nebo pozdního zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel pak na nezbytně nutnou dobu může uzavřít smlouvu v odpovídajícím režimu, tedy jako
veřejnou zakázku malého rozsahu (předpokládanou hodnotu je však zadavatel povinen stanovit
s ohledem na § 19 ZZVZ, neboť jde o veřejnou zakázku pravidelné povahy), nebo v jednacím řízení bez
uveřejnění. Zadavatel takové smlouvy uzavře na nezbytnou dobu. Přestože jde v případě jednacího
řízení bez uveřejnění o řešení naléhavé situace, může být sporné, zda se do naléhavé situace nedostal
zadavatel vlastní nečinností. Zadavatel musí být schopen obhájit, z jakého závažného důvodu
nepodniknul kroky k uzavření nové smlouvy, ačkoli věděl, že mu současná smlouva bude končit.
Pokud zadavatel použije jednací řízení bez uveřejnění, kdy bude zakázku zadávat přímo, měl by oslovit
alespoň 3 potenciální dodavatele k podání nabídky.
Doporučení
V případě využití jednacího řízení bez uveřejnění je s Vámi povinen uzavřít smlouvu na dobu
neurčitou místně příslušný dodavatel poslední instance (pro elektřinu to platí bez výjimky
pro všechny napěťové hladiny, v případě plynu pak pro odběrná místa s roční spotřebou do
630 MWh). U odběrných míst se spotřebou plynu nad 630 MWh/rok vláda stanovila nařízením
další určené dodavatele, na které se můžete obrátit a ti s Vámi musí smlouvu uzavřít.
Při uzavření smlouvy je nutné věnovat pozornost ustanovení o ceně komodity po skončení
mimořádné tržní situace, kdy nebude platit zastropovaná cena.
3. Dodavatel předčasně ukončil smlouvu před koncem roku 2022 a dodávky na zbytek roku 2022
a na rok 2023 nejsou zajištěny
Pokud smlouvu ukončil předčasně dodavatel, pak zadavatel může postupovat v jednacím řízení bez
uveřejnění překlenout nenadálou situaci a za takového stavu věci smlouvu uzavřít na nezbytnou dobu
do vysoutěžení standardním způsobem. Standardní soutěž probíhá podle bodu 1.
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
Předpokládaná hodnoty se stanovuje podle § 19 ZZVZ, kdy se předpokládaná hodnota veřejné zakázky
stanoví jako
a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během
předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená
o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo
b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány
během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k
dispozici údaje podle písmene a).
Pokud má být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v případě smlouvy na dobu určitou jako předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání
smlouvy nebo v případě smlouvy na dobu neurčitou jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.
Předpokládaná hodnota se stanovuje na základě skutečně uhrazené ceny za předchozích 12 měsíců
a zadavatel by ji měl upravit zejména o aktuální inflaci, případně o další hodnoty, které jsou mu známé.
S ohledem na skutečnost, že předpokládaná hodnota je pouze kvalifikovaný odhad, který je zejména
v době značných výkyvů z povahy nepřesný, nelze od zadavatele samozřejmě požadovat, aby
předpokládaná hodnota byla stanovena tak, že bude přesně odpovídat budoucímu závazku.
Zadavatel však nemůže uzavírat smlouvu s vyšší hodnotou než 2 mil. Kč bez DPH, aniž by provedl
zadávací řízení. Jde o situaci, kdy předpokládaná hodnota byla stanovena pod limit veřejné zakázky
malého rozsahu a výsledkem je ale smlouva, jejíž hodnota je vyšší než limit veřejné zakázky malého
rozsahu. V takovém případě je nutné konat zadávací řízení.
Doporučení
Doporučujeme v tuto chvíli řešit nákup komodit pouze do konce roku 2023 v souladu
s platností cenových stropů v rámci mimořádné tržní situace.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down