Meziobecní spolupráce: Společný zájem lze i lépe společně prosadit

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, který Svaz měst a obcí ČR začíná uskutečňovat, vychází z přesvědčení, že již nazrála doba, kdy starostové podle vzoru tradičních euroatlantických demokracií už dovedou společně pro občany zajišťovat veřejné služby, které obcím a městům kompetenčně náležejí. A to nejen efektivněji, nýbrž i kvalitněji.

Připomíná to výkonný místopředseda SMO ČR Jaromír Jech, jenž je i ředitelem – supervizorem projektu. Poukazuje zároveň na to, že již existuje řada příkladů fungující spolupráce obcí. Právě na ně chce Svaz svým projektem navázat. »Nicméně k vytvoření určitého uceleného systému je třeba vytvořit patřičné podmínky. Nelze např. dlouhodobě podporovat rozvoj meziobecní spolupráce bez toho, aniž by v území byly vytvořeny odborné a administrativní kapacity, které by se jí aktivně zabývaly,« říká.


Podle jeho slov se nemálo starostů již déle než deset let odvolává na tzv. francouzský model veřejné správy. »U nás na jednu obec připadá průměrně 1500, ve Francii 1600 obyvatel. Cílená podpůrná politika pro spolupráci obcí při výkonu veřejné správy i při zajišťování veřejných služeb ve Francii je vzorem také pro naše prostředí. Zároveň jde o hlavní argument pro zachování samostatnosti obcí. Kde má obec zastupitelstvo, tam se obec rozvíjí a kvete místní život,« dodává Jaromír Jech.

Je výhodou, přihlásí-li se do projektu několik obcí najednou, případně už některá fungující struktura, např. mikroregion?

I když jsme výzvy o vyjádření předběžného zájmu mohli zveřejnit až koncem června, je zájem značný. Obce se mohou hlásit samostatně nebo po domluvě, je to jedno. Jistěže jednání se svazkem či mikroregionem má výhodu, že tam lidé už zhruba vědí, o co jde.

Jaké požadavky na přihlášené obce máte?

Řekl bych, že jednoduché. Hlavní bude spolehlivost. Malý tým zaměstnanců bude plnit úkoly, vedoucí ke zmapování celého území v několika základních oblastech a k přípravě návrhů řešení coby podkladů k jednání s představiteli obcí. Ze strany Svazu, resp. projektového týmu, budeme mimo peníze na mzdy těchto zaměstnanců především nabízet metodickou pomoc, konzultace, a to i právní. Prostě vše, co bude pro tu či onu obec důležité k tomu, aby dostála své roli v projektu. Podrobnější odpovědi jsou asi nad rámec tohoto rozhovoru. Navíc jsme s projektem teprve na jeho startu, resp. »těsně před ním«. Tudíž řada věcí se ještě dolaďuje, např. podoba smlouvy mezi obcí a Svazem, smlouvy mezi motivujícími starosty a Svazem, metodiky atd. S konkrétními dotazy je nejjednodušší obrátit se přímo na nás.

Kdo se může stát členem týmů, které budou spolupráci mezi obcemi koordinovat?

V podstatě kdokoliv. Půjde o odpovědnost spolupracující obce, s níž Svaz uzavře smlouvu. Mohou to být stávající, ale také noví zaměstnanci. Doporučujeme zaměstnat i zkušené odborníky z místních akčních skupin (MAS) s již získanými zkušenostmi a dobrou znalostí území. Vazba mezi pracovními týmy na obcích a realizačním týmem bude závislá na regionálních koordinátorech, kteří budou s místními týmy spolupracovat na naplňování dílčích segmentů projektu.

Jak se spolupracující obce budou vymezovat vůči už fungujícím MAS?

O vymezování se vůči MAS nemůže být ani řeči. Již v samotné projektové žádosti jsme zdůraznili výhodnost zapojování lidí z MAS do projektu, zejména kvůli jejich zkušenosti s touto činností. Po věcné stránce je samotný projekt odlišný v jediné, byť zásadní, věci. Nepůjde o další partnerství mezi samosprávou, podnikateli a neziskovým sektorem, ale výlučně o partnerství obcí s jednoznačným cílem připravit podmínky pro budoucí zajišťování veřejných služeb, které jsou ve výlučné kompetenci – a tím i odpovědnosti obecních samospráv. Jako povinná kostra těchto služeb je voleno předškolní a základní školství, odpadové hospodářství a sociální záležitosti. Všude si pak mohou navíc přibrat i to, o čem starostové z území vědí, že musí, či by potenciálně mohli společně řešit. A nezáleží, půjde-li o společná protipovodňová opatření, společné nákupy energií, návrhy na možnost mít svazkovou obecní policii, nebo třeba o to, jak přilákat do území investory.

Má projekt souvislost s nadcházejícím programovým obdobím EU a novým přerozdělováním evropských peněz do území?

Tato přímá vazba neexistuje. Ovšem tam, kde se obce shodnou na společných řešeních a zároveň bude v závazných dokumentech ČR možnost na tu či onu oblast čerpat peníze z fondů EU, bude pravděpodobnost úspěchu vyšší. Společný zájem totiž společně i lépe prosadíte. Společně vytvořená strategie pro dané území je nejlepším podkladem pro získávání financí jak v rámci evropských fondů, tak z národních zdrojů.

Kdy je možné počítat s prvními výstupy z projektu?

Odmyslíme-li si monitorovací zprávy, jež budeme muset v zájmu bezproblémového průběžného financování vyhotovovat každé čtyři měsíce, informace o postupu projektu budou k mání prakticky průběžně, a to na webové stránce, kterou chceme k tomu speciálně zřídit. První komplexnější shrnující výstupy však budou k mání spíše až v závěru projektu, tedy v prvním pololetí 2015.

 

Kde a jak získat další informace o projektu

Pro prvotní informace o projektu je kontaktní osobou Ing. Ivan Černý, tel.: 730 154 520, e-mail: cerny@smocr.cz.

Zájemci o projekt i účast v něm by však vedle telefonických dotazů měli své vyjádření předběžného zájmu nebo žádosti o doplňující informace směrovat zároveň také na centrální projektovou adresu: mos@smocr.cz.

ZDROJ: SMO ČR

Ředitelem – supervizorem projektu Podpora meziobecní spolupráce byl Svazem měst a obcí ČR ustanoven Jaromír Jech.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *