Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Meziobecní spolupráce z pohledu regionů

Počet svazků obcí i jednotlivých obcí zajímajících se o to, jak zlepšit meziobecní spolupráci, neustále přibývá. I to je vzkaz vyplývající z ankety mezi regionálními koordinátory projektu.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností je Svazem měst a obcí ČR rozvíjen od loňského května, přičemž potrvá až do 30. června 2015. Díky dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který využívá prostředky z Evropského sociálního fondu, se tak v České republice vytvoří lepší podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce. I zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další peníze pro jejich rozvoj.

Časopis Moderní obec vývoj projektu sleduje od samého jeho počátku. Tentokrát v anketě dáváme prostor k vyjádření čtyřem z celkem 14 jeho krajských koordinátorů. Ti spolu s dalšími členy realizačních týmů v území pod metodickým vedením SMO a ve spolupráci s dobrovolnými svazky obcí nebo smluvními obcemi začali chystat základní dokumenty, které popíší, jaká je současná situace v jednotlivých územích správních obvodů ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. Dále definují potřeby, které vyplývají jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétního území a nastíní možné varianty řešení v oblasti meziobecní spolupráce. Tyto dokumenty budou sloužit jako podklad pro diskuse zástupců obcí nad možnými variantami spolupráce.

Více o projektu na: www.obcesobe.cz.

ANKETA

1) Jak spolupracujete s realizačními týmy v území? Podařilo se vám s nimi navázat i neformální vztahy a komunikaci?

2) Jak se daří členům realizačních týmů diskutovat se starosty o záměrech a cílech Projektu a přesvědčovat starosty, aby se do něho aktivně zapojili?

3) Jakou roli v těchto diskusích sehrávají motivující starostové?

4) Realizační týmy již zahájily analytické práce na dílčích strategiích pro oblast základního školství a předškolního vzdělávání, sociálních věcí a odpadového hospodářství. Máte už k tomu první poznatky?

Ing. Ivana Červinková, regionální koordinátorka pro Královéhradecký kraj a Jilemnici

1. V »mé sféře vlivu« se podařilo dát dohromady lidi, kteří nejsou nováčky v regionální problematice a s prací pro obce mají bohaté zkušenosti. Řadu z nich znám ze svého dřívějšího působení v roli starostky a s řadou dalších jsem, myslím, navázala bezproblémovou komunikaci a neformální vztahy.

2. Projekt je pro starosty – a samosprávy vůbec – jedinečnou příležitostí prezentovat své zkušenosti a na jejich základě i představy o zajišťování veřejných služeb pro občany. Starostové, byť se současnými omezenými možnostmi, dokážou tyto služby zabezpečit i dnes. Ale také vědí, že budou-li spolupracovat, zvládnou to lépe, ekonomičtěji – a též kvalitněji.

3. Motivující starostové jsou těmi, bez nichž by se v řadě míst tento projekt vůbec nenastartoval. Oni jsou těmi klíčovými osobnostmi, které vidí trochu dál za horizont. Často jsou i představiteli měst, obcí či svazků obcí, jež se staly smluvními partnery projektu.

4. Na závěry je zatím ještě brzy. Ale už nyní se diskutuje i o čtvrté, volitelné oblasti. V ní se kromě očekávaných témat typu cestovní ruch, dopravní obslužnost, protipovodňová opatření, bezpečnost a dalších objevují i otázky zajištění servisu pro samosprávy ve smyslu ekonomickém a právním, dotačního managementu a řešení nadměrné byrokratické zátěže.

Sylva Heidlerová, regionální koordinátorka pro část Plzeňského kraje a Mariánské Lázně

1. Vesměs bezproblémově. Většinou jde o lidi zkušené v oblasti veřejné správy a projektového prostředí. Realizační týmy mají vůli vyměňovat si zkušenosti navzájem, scházejí se na pravidelných schůzkách. Příkladně se to děje mezi Domažlickem, Horšovskotýnskem a Tachovskem.

2. I když někteří starostové pozitivně hodnotí bývalé okresní shromáždění a mnozí spolu dlouhodobě spolupracují i v rámci funkčních mikroregionů, převládají názory, že další oficiální uskupení není nutné. Obecně se však meziobecní spolupráci nebrání.

3. V některých případech by bez nich partnerské smlouvy ani nemohly být podepsány. Mezi motivujícími starosty je řada tahounů meziobecní spolupráce s cíli přesahujícími hranice ORP. Vedle této vizionářské skupiny jsou pak ti, kteří docházejí na schůzky realizačních týmů a nezříkají se ani práce »pěšáků« s dotazníky pro své kolegy.

4. V každé oblasti je zpracována zhruba pětina dat. Nejvíce služeb v sociální oblasti je zaměřeno na cílové skupiny seniorů. Také se potvrzuje, že na venkově postupně ubývá škol. Důležitým přínosem je např. poznatek z České Kubice o vznikající kompostárně. Řada obcí vnímá likvidaci biologicky rozložitelného odpadu jako problém, ale systematicky se jí nezabývá.

Ing. Miroslav Beneš, regionální koordinátor pro část Jihočeského kraje

1. S realizačními týmy v území se spolupracuje výtečně. S některými členy týmů se známe již z minulosti. Řada z nich není v oblasti meziobecní spolupráce žádnými nováčky.

2. Téměř všichni starostové projekt podporují. K určitým rozdílům dochází jen v názorech na to, jak jej formovat a pod-

porovat. Projekt tuto rozdílnost názorů respektuje (např. nenutí nikoho k vytváření nových svazků a respektuje stávající formy meziobecní spolupráce).

3. Motivující starostové napomáhají odstraňovat »informační šumy« a celkově otupují počáteční rezervovanost k projektu danou zejména nedostatečnou informovaností.

4. Zatím se zpracovávají data, na první závěry si budeme muset ještě chvilku počkat.

Mgr. Jaroslav Šlechta, regionální koordinátor pro Zlínský kraj a Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm a Vyškov

1. Ve všech »mých« 16 ORP je spolupráce na dobré úrovni. Členové týmů, kteří pracovali na radnicích, i ti, kdo byli zapojeni v MAS, mají práci v projektu snazší. Protože už čtyři volební období zastávám funkci neuvolněného starosty obce Košíky, nebyl žádný problém při navazování neformálních vztahů s jednotlivými týmy a v komunikaci s nimi.

2. Jen výjimečně se někteří starostové do projektu zapojit nehodlají. Možná čas a kvalita zpracovaných témat je nakonec přesvědčí o tom, že projekt přispívá k lepšímu zajištění konkrétních veřejných služeb v území. Osobně se těším na výstup v rámci tématu odpadového hospodářství. Pak budu moci občanům naší obce ukázat, jak třídí odpady v porovnání s ostatními obcemi ve správním území ORP.

3. Motivující starostové vycházejí z potřeb zajištění spolupráce obcí při realizaci úkolů v samostatné působnosti v oblasti veřejných služeb a zlepšování kvality života obyvatelstva, které se odehrávají ve funkčním mikroregionu ztotožněném s obvodem ORP. Jsou ORP, kde je tato spolupráce dlouhodobě na vysoké úrovni (např. Napajedelské emiráty) a kde i bez zápisů a usnesení lze plnit úkoly státní správy a samosprávy ve vzájemné shodě. Porady jsou dobrovolné, neformální a účast na nich je vyšší než u akcí řízených různými organizacemi. Nemluvě o tom, že se tak vyřeší více konkrétních věcí než na mnoha placených seminářích.

4. Tyto práce se u nás zahájily koncem ledna 2014. Ale už teď se zdá, že složité bude např. získávání podkladů v oblasti odpadového hospodářství, zejména ve správné vykazovací činnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *