Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Ministerstvo chce nové kapacity škol budovat efektivně, pomohou snad sankce

Obce mají možnost do konce srpna žádat o prostředky na rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol. Prostředky nelze čerpat na rozestavěné stavby a vybavení již existujících tříd. Žádat mohou do výše 30 milionů korun.

O dotaci mohou požádat obce, svazky obcí anebo školská zařízení. Ministerstvo školství bude rozdělovat celkovou částku 1,5 miliardy korun. Z chystaného evropského fondu půjde na podporu rozvoje kapacit 12 miliard korun.

Dotace může být poskytnuta na finanční krytí přípravných fází projektů a na výstavbu, přístavby a rekonstrukci stávajících prostor. Zvýšení kapacity školních jídelen, družin a odborných učeben může být z prostředků financováno pouze do výše odůvodněné rozsahem nových kapacit.

Termín pro příjem žádostí do 1. kola je 31. 8. 2014. Součástí žádosti nemusí být zpracovaná projektová dokumentace. Obce ale musí přiložit Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce nebo svazku obcí, tj. výhled aktivit obce nebo svazku obcí v oblasti rozvoje vzdělávání v příštích 10 kalendářních letech. Součástí záměru musí být demografická studie vývoje v počtu žáků za posledních 10 let a v příštích 10 letech, výsledky pasportizace stávajících prostor využívaných k výuce s rozlišením podle účelu využití a podle toho, zda budou nadále využívány i po vytvoření nových výukových kapacit. Věcný záměr rozvoje vzdělávání musí obsahovat i stávající nebo připravované dohody o spolupráci okolních obcí při zajištění školní docházky. V případě nedodržení podmínky udržitelnosti projektu bude ministerstvo postupovat stejně jako při nedodržení účelu poskytnuté dotace a porušení rozpočtové kázně. Podnět bude podán místně příslušnému finančnímu úřadu, který nařídí odvod poskytnuté dotace včetně sankcí a pokut.

Další podmínkou je doložení nedostatku výukových míst při posledním zápisu a musí prokázat, že nová místa nelze vytvořit žádným jiným způsobem než výstavbou.

HOSPODÁRNOST JAKO PRIORITA

Hospodárnost navrhovaného řešení chce ministerstvo zajistit 15% spoluúčastí ze strany obce či příspěvkové organizace a také tím, že žadatel prokáže zajištění financování provozních nákladů. Požadovat využívání levnějších technologií jako například modulové stavby, které lze v případě nepotřebnosti opět demontovat, nelze. Ministerstvo nemůže doporučovat jednotlivé stavební technologie.

Z dotace lze hradit vynaložené výdaje na projektovou a inženýrskou činnost, (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení, apod.), dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek, mobiliář), AV techniku, laboratorní vybavení, informační systémy, úpravy venkovních ploch apod.

Do spolufinancování účastníka programu mohou být zahrnuty výdaje před vydáním registrace akce, zejména náklady přípravy a zabezpečení akce (např. nákupy nemovitostí, projektová dokumentace, inženýrská činnost apod.).

O finance mohou požádat i obce, které žádné školské zařízení nemají. Mohou založit školskou právnickou osobu. Stačí, že založí a podá žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob nejpozději od začátku školního roku, v němž bude zahájena realizace investice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *