Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona

Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál projednala vláda.

Hlavním cílem zákona je řešení největšího problému současné myslivosti, kterým jsou vysoké stavy spárkaté zvěře a jí působené škody na zemědělských pozemcích a plodinách a na lesích. Podle údajů z Národní inventarizace lesů zvěř poškodí zhruba 32 % stromků do výšky 1,3 metru. Celkově na 2,5 miliardy korun ročně se odhaduje částka za škody v lesích a náklady na preventivní opatření proti nim.

„Novela zákona mění myslivecké plánování tak, že se povinný minimální lov spárkaté býložravé zvěře bude odvozovat od poškození lesa v honitbě bez ohledu na její velikost, držbu a užívání. Minimální výše lovu bude stanovena každoročně a zvlášť pro každou honitbu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Digitální evidence

Skutečný rozsah poškození lesa zvěří v honitbách bude průběžně zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Každý rok ho zveřejní v Informačním systému evidence myslivosti (ISEM). Myslivci či myslivecká sdružení budou povinni splnit minimální výši lovu určenou podle stupně poškození lesa. Nebude-li minimální lov splněn, orgán státní správy myslivosti (obec s rozšířenou působností) uloží uživateli honitby (myslivcům) sankci od 50 do 200 tisíc korun za první rok, v dalším roce se pokuta zvyšuje. Kontrolu lovu usnadní plánovaná digitální evidence ulovené a nalezené uhynulé zvěře v ISEM, která bude podle předpokladu spuštěna za 2 roky.

ISEM bude obsahovat také veškeré evidence myslivosti, například evidence plomb na označování ulovené zvěře, loveckých lístků nebo plány mysliveckého hospodaření. Nebude už nutné vyplňovat papírové výkazy nebo hlášení o plnění plánu lovu a rovněž bude redukováno množství sledovaných údajů. Digitalizovány budou také údaje o dosaženém mysliveckém vzdělání a následném vydávání mysliveckých lístků. To vše usnadní administrativu a komunikaci pro myslivce, majitele honebních pozemků, státní správu, veterinární správu i policii.

Změna ve výměře honiteb

Novela mění minimální výměru honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250 hektarů a zavedení nárokové povolenky k lovu pro hospodařící subjekty se souvislými pozemky nad 30 ha. Zmenšení výměry honiteb umožní lepší ovlivňování hospodaření v nich, lov, a tím celkově zlepší ochranu lesa, plodin a pozemků před škodami způsobenými zvěří. Zároveň dojde k povolení některých dosud zakázaných způsobů lovu (například lov v noci) za účelem zvýšení efektivity lovu.

Výdaje na přípravu ISEM, jeho ročního provozu a rozvoje, náklady Národní inventarizace lesů i další administrativní výdaje (poštovné, odborné posudky na škody zvěří aj.) bude hradit Ministerstvo zemědělství bez navýšení příspěvku ze státního rozpočtu.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down