Místní referendum a sloučení obcí

Řada občanů naší obce by se chtěla sloučit se sousedním městem, vedení obce takový zájem nemá. V zákoně o obcích jsem se dočetla, že dohodu o sloučení obcí lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí a v případě, že občané s rozhodnutím nesouhlasí, mohou vyvolat místní...

Řada občanů naší obce by se chtěla sloučit se sousedním městem, vedení obce takový zájem nemá. V zákoně o obcích jsem se dočetla, že dohodu o sloučení obcí lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí a v případě, že občané s rozhodnutím nesouhlasí, mohou vyvolat místní referendum. Je podle zákona možné, aby občané vyvolali místní referendum o sloučení obcí bez prvotního (předchozího) rozhodnutí zastupitelstev o této věci; pokud ano, jaká jsou pravidla?


Podle § 19 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), se dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, mohou na základě dohody sloučit. Podle odstavce 4 tohoto ustanovení lze dohodu o sloučení obcí uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci; je-li podán takový návrh, je k uzavření dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání.

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu).

Zákon o místním referendu v § 7 taxativním způsobem vyjmenovává překážky konání místního referenda, tzn. důvody, pro které nelze referendum konat. Žádná z uvedených překážek však na popisovanou situaci nedopadá, tzn. že zákon o místním referendu konání referenda v této věci nevylučuje. Jsem toho názoru, že ani úprava obsažená v § 19 odst. 4 zákona o obcích, která předpokládá konání místního referenda až po rozhodnutí zastupitelstev slučovaných obcí, realizaci místního referenda ještě před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o sloučení nebrání.

Místní referendum se může konat buď z podnětu zastupitelstva obce nebo na základě žádosti přípravného výboru. V místním referendu mají právo hlasovat ti, kteří mají právo volit do zastupitelstva obce (dále jen oprávněné osoby). Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem »ano« nebo slovem »ne«.

Pokud se má místní referendum konat na návrh přípravného výboru, je ve stručnosti postup následující:

přípravný výbor musí tvořit nejméně tři členové (oprávněné osoby),

žádost přípravného výboru musí být podpořena »peticí« potřebného množství oprávněných osob (pro stanovení tohoto počtu je rozhodný počet obyvatel obce a pohybuje se v rozmezí 6-30 % oprávněných osob),

podpisový arch musí obsahovat vymeze-ní území, kde se má místní referendum konat, znění otázky, označení členů přípravného výboru, jména, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště podporovatelů, podpisy a příslušné poučení,

návrh přípravného výboru se podává obecnímu úřadu, který jej posoudí a v případě bezvadného návrhu jej předá prostřednictvím rady obce k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce, které místní referendum vyhlásí, popř. samo rozhodne o otázce navržené k rozhodnutí.

V případě, že rozhodnutí v místním referendu bude platné a závazné (§ 48 zákona o místním referendu), bude obec povinna toto rozhodnutí respektovat a s městem, se kterým se občané podle výsledku místního referenda chtějí sloučit, vést v tomto smyslu jednání.

Je však třeba zdůraznit, že rozhodnutí přijaté v místním referendu v jedné obci nijak nezavazuje druhou obec (město), se kterou je ze strany občanů obce záměr se sloučit, tzn. vůle vyjádřená občany jedné obce v místním referendu nemá žádný dopad na rozhodování oné druhé obce a nezakládá nárok na uzavření dohody o sloučení ze strany této obce.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *