Moderní úřad je občanům přístupný fyzicky, ale též lidsky

V čem spočívá modernost obecního či městského úřadu? Jsou tím nejdůležitějším velké investice do stavebních úprav či vybavení? Nabízíme inspiraci, jak si s odpovědí na tuto otázku snaží poradit v Líbeznicích, Únanově a ve Svitavách.

Obecní úřad v Líbeznicích (asi 2065 obyv., okr. Praha-východ) zajišťuje mj. služby matriky, kontaktního místa Czech Point, výběr obecních poplatků a činnosti obecného stavebního úřadu. Přesto, že co do rozlohy a počtu pracovníků jde o malý úřad, chce být i na pohled moderní, otevřený a přívětivý. Vloni prošel několika drobnými úpravami, které spočívaly především v nové výmalbě. Její autorkou včetně návrhů je místní výtvarnice Kateřina Kovářová. Přibylo i nové zábradlí na schodišti. Náklady na všechny úpravy byly hrazeny z prostředků plánovaných na údržbu.


LÍBEZNICE: VSTŘÍCNOST ÚŘADU SE ODRÁŽÍ I NA JEHO TVÁŘI

»Snažili jsme se, aby se vnitřek úřadu stal pro návštěvníky přívětivější,« vysvětluje starosta Mgr. Martin Kupka. »Moderní úřad nemá být šedivý a odtažitý. Je to služba pro lidi a vstřícnost by měla vyjadřovat i tvář úřadu.« K dalším změnám úřadu co do fyzické přístupnosti lze počítat i rekonstrukci místnosti pro veřejná zasedání, úpravu prostranství před úřadem, která zjednodušila přístup starším občanům i maminkám s malými dětmi. Rekonstrukcí prošla i služebna obecní policie, která je nyní bezbariérová. »Do budoucna bychom rádi zajistili plně bezbariérový přístup i do prvního patra budovy úřadu. Neobejdeme se bez investice do výtahu. Ta je pro nás ale bez dotace zatím nedostupná. Narážíme totiž i na značná omezení staré budovy.«

A čím je líbeznický obecní úřad moderní ve smyslu poskytovaných služeb a komunikace s občany? Pro Martina Kupku je nejdůležitější vstřícný přístup všech pracovníků k občanům. »Snažíme se uplatňovat postoj podané ruky. Za jednoznačné selhání veřejné správy naopak pokládám, vystupuje-li úředník vůči občanům z pozice síly razítka, nebo se staví k oprávněnému požadavku netečně. S chutí bych nad úřad vyvěsil to, co se objevuje ve slušných privátních firmách: „Jsme tu pro Vás.“ Ale to nestačí napsat, musí jít o základní sdílené naladění.«

Tzv. klientskému přístupu má odpovídat i využití všech nových nástrojů pro komunikaci s občany. Občané v Líbeznicích se mohou přihlásit k odběru elektronického bulletinu, sledovat dění v obci na internetu i Facebooku a zapojit se do internetové diskuse spojené s mnoha články. Chystá se spuštění nové služby pro tzv. chytré mobilní telefony, která umožní získávat upozornění na obecní novinky a adresovat obci jednoduše a s minimálními náklady jakoukoli připomínku spojenou i s fotografií. Půjde při tom o datovou zprávu posílanou po síti.

Všechny úpravy obec financovala ze svého rozpočtu. »Snažili jsme se například pro vytvoření obecního geoportálu získat grantové prostředky, ale dozvěděli jsme se, že mapujeme příliš malou oblast. Nakonec jsme investovali vlastní prostředky. Občané dnes na internetu najdou informace o umístění nádob na tříděný odpad, přes technické sítě, pasport zeleně až po územní plán. Teď připravujeme žádost o grant na poslední bezbariérové úpravy úřadu včetně výtahu,« uzavírá Martin Kupka.

ÚNANOV: MODERNÍ DOMINANTA

Budova obecního úřadu v Únanově (asi 1170 obyv., okr. Znojmo) je od loňského srpna novou dominantou obce. Dvoupodlažní budova je bezbariérová, moderně zařízená včetně klimatizace a audiovizuální techniky. Zasedací místnosti slouží k jednání zastupitelů i ke školení či veřejným přednáškám. V budově našla své zázemí i obecní knihovna. Vstup do dalšího nadzemního podlaží usnadňuje výtah. Na cyklisty se pamatovalo cyklostojany a na imobilní občany vyhrazenými parkovacími místy.

Zajímalo nás, zda a jak je zohledněn energeticky úsporný provoz budovy. »Obvodové stěny objektu jsou z cihelných tvárnic o tloušťce 40 cm a zateplení zajišťuje kontaktní termoplášť o tloušťce 20 cm z fasádního polystyrenu,« komentuje starosta Únanova Ing. Vojtěch Fabík. »Strop objektu je zaizolován 30cm izolací z minerální vaty, okna a vstupní dveře jsou plastové s tepelným rámečkem a trojsklem, tepelné vlastnosti konstrukcí jsou lepší než doporučované hodnoty tepelné normy podle ČSN.« Budova je zateplena polystyrenem také v podlahách jednotlivých podlaží (vytápění budovy je elektrické pomocí topných kabelů umístěných v podlaze).

Vstřícným krokem k občanům je spojení kanceláře účetní a administrativní pracovnice. »Dříve občan přišel do jedněch dveří, kde si nechal ověřit podpis a pak musel do druhých dveří ověření zaplatit. Dnes přijde, pohodlně se posadí a je obsloužen z jednoho místa,« dodává starosta.

Vybudování nového obecního úřadu i s vybavením stálo asi 12 mil. Kč. Úřad je pro občany otevřen od pondělí do pátku a ti si podle starosty pochvalují také venkovní sloupové hodiny s digitálním teploměrem.

SVITAVY: BEZBARIÉROVÝ ÚŘAD

Imobilní občané nebo maminky s malými dětmi se od loňského roku nemusí obávat využít veřejné sociální zařízení v budově MěÚ ve Svitavách (T. G. Masaryka 40/25), které je navíc při vstupu označeno Braillovým písmem. Bezbariérové úpravy vyšly na 300 tis. Kč včetně asi stotisícové dotace z Národního programu mobility pro všechny při budování ucelených bezbariérových cest měst a obcí. Pracovnice vnějších vztahů MěÚ Ing. Zuzana Pustinová vysvětlila, že nutnost úprav souvisí s umístěním odboru sociálních věcí a zdravotnictví na témže podlaží. Záměr vycházel i ze schváleného materiálu Bezbariérové trasy městem. V téže budově bylo upraveno i pracoviště recepce s ohledem na větší komfort služeb pro občany (náklady dosáhly 264 tis. Kč).

Je důležité zmínit, že na odboru sociálních věcí a zdravotnictví je nově vyčleněna jedna kancelář k projednávání citlivých témat, s přívětivým interiérem a dětským koutkem. Sociální pracovnice rovněž vycházejí vstříc rodinám, jež z vážných důvodů nemohou být navštíveny během pracovní doby, a šetření provádějí i v mimopracovní dobu či o víkendech.

Zmíněné rekonstrukce navázaly na stavební úpravy budovy úřadu zaměřené na snížení energetické náročnosti (rekonstrukce otopné soustavy a kotelny, výměna otvorových prvků, zateplení střešních prostor a fasády budovy). Původní podatelna vznikla před 20 lety a její dispozice a vybavení dávno přestalo vyhovovat. Rovněž pro občany původní dispozice nevyhovovala, kontaktní pracoviště bylo pouze jedno. Následně vznikla kontaktní pracoviště dvě a zvětšilo se i zázemí pro úředníky. Na recepci se totiž vedle poskytování informací vybírají některé poplatky, zabezpečuje se spisová služba pro odbory, jež jsou zde umístěny, a vypravuje se pošta z úřadu a městské policie.

Závěrem ještě dodejme, že MěÚ ve Svitavách vychází občanům vstříc i svými službami, např. objednávkovým systémem prostřednictvím webu, nebo tím, že pracoviště na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování dokumentů a podpisů a kontaktního místa CzechPOINT funguje každý pracovní den. To samé platí pro živnostenský odbor.

S veřejností úřad komunikuje kromě tištěného městského zpravodaje i pomocí newsletteru, Facebooku, webu, místní kabelové televize či kulatých stolů.

Obecní úřad v Líbeznicích se snaží být moderním a otevřeným úřadem také prostřednictvím drobných stavebních a výtvarných úprav.
FOTO: ARCHIV OBCE LÍBEZNICE

Nová bezbariérová budova OÚ v Únanově slouží zastupitelům i veřejnosti.
FOTO: ARCHIV OBCE ÚNANOV

Součástí rekonstrukce veřejného sociálního zařízení na MěÚ ve Svitavách bylo i zabudování přebalovacího pultu.
FOTO: ZUZANA PUSTINOVÁ

Návštěvníky budovy MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 25) přivítá nová recepce.
FOTO: ZUZANA PUSTINOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *