01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti čerpání financí z fondů EU pro obce 7/

Na sérii článků, obsahujících základní informace o dotačních oblastech a podmínkách předkládání projektů, tento text navazuje analýzou dotačních možností pro obce, a to v rámci celého spektra operačních programů ČR.

Evropská unie může prostřednictvím rozvojových programů ČR pomoci obcím spolufinancovat zejména následující projektové záměry:

Projektové záměry

- infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí: např. čistírny odpadních vod (ČOV), projekty pro snižování emisí spaloven, zařízení na recyklaci, třídění odpadů,

- projekty podnikatelské infrastruktury: např. průmyslové plochy, tzv. podnikatelské inkubátory,

- projekty dopravní infrastruktury,

- projekty technologické infrastruktury: např. budování veřejných přístupů k internetu, IT pro obce a veřejnou správu,

- projekty pro rovné příležitosti: např. programy proti diskriminaci na trhu práce,

- projekty v oblasti zemědělství: např. rekonstrukce poškozených lesních porostů, prevence proti povodním na malých tocích, stezky, cyklostezky, infotabule, tj. služby návštěvníkům, stroje na údržbu lesa, zalesňování nevyužívaných zemědělských ploch atd.,

- projekty pro regeneraci vybraných částí měst: např. oživování upadajících historických center, úpravy parků, zeleně, veřejných prostranství; úprava upadajících městských oblastí, revitalizace nevyužívaných průmyslových oblastí,

- projekty v cestovním ruchu: např. podpora veletrhů, konferencí s tematikou cestovního ruchu, investice do infrastruktury cestovního ruchu - sportoviště, areály, střediska, poradenská a informační činnost, podpora propagace, lázeňská turistika, ekoturistika.

V následující části uvádíme stručný přehled dotačních programů pro obce specifikovaný dle typů podporovaných projektů včetně vymezení konkrétní pozice obce jako nositele projektového záměru.

Obec: konečný příjemce, nebo konečný uživatel?

Připomeňme si rozdíl pozice konečného příjemce a konečného uživatele v praxi předkládání projektových žádostí a následného toku finančních prostředků. Zjednodušeně lze říci, že zatímco konečný příjemce předkládá partnerovi daného dotačního titulu (tzv. zprostředkujícímu subjektu) projektovou žádost přímo a s ním pak komunikuje následné podmínky realizace (včetně uzavření smlouvy o financování), konečný uživatel předkládá projekt v rámci tzv. grantového schématu. Grantové schéma vždy zpracovává přesně určený subjekt - správce grantového schématu (nejčastěji krajský úřad), a ten také přebírá veškerou odpovědnost za následnou realizaci předkládaných projektů a jejich finanční vypořádání. Správce grantového schématu může současně stanovit konkrétní pravidla či podmínky pro předkladatele projektů (v našem případě obce), které musí být při realizaci projektu respektovány.

Přehled konkrétních dotačních titulů

Operační program Průmysl a podnikání

Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí

Opatření 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

Typy podporovaných projektů: zakládání, činnost a rozvoj vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem; zakládání, činnost a rozvoj center pro transfer technologie; stavební práce; nestavební investice; projekční práce.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Opatření 1.2. Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Typy podporovaných projektů: příprava ploch a dalších objektů pro podnikání; investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů, zejména nevyužívaných pro podnikání; revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů a bývalých vojenských zařízení; rozšiřování vybavených ploch pro podnikání a kapacit objektů pro podnikání; zlepšení dopravního přístupu k vybaveným plochám a objektům.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Operační program Infrastruktura

Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury

Opatření 3.1. Obnova environmentálních funkcí území

Typy podporovaných projektů: revitalizace vodních toků; odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy; úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů; budování retenčních nádrží a suchých poldrů.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Typy podporovaných projektů: vybudování a modernizace ČOV v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO); dostavba kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2000 EO; rekonstrukce a modernizace ČOV v aglomeracích nad 10 000 EO a jejich doplnění o technologie na odstraňování dusíku a fosforu; budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.3. Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Typy podporovaných projektů: zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu; snižování emisí z velkých spalovacích zařízení; zavádění progresívních technologií umožňujících účinné zachycování emisí; zavádění technologických procesů omezujících využití organických rozpouštědel.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Typy podporovaných projektů: budování zařízení pro třídění odpadů; budování zařízení pro recyklaci; budování zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů; budování zařízení pro kompostování; budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů - baterie, použité oleje, odpady z obalů, autovraky, bioodpady, odpad z elektrických a elektronických zařízení; rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Typy podporovaných projektů: vzdělávání; vytváření pracovních míst; doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání; speciální poradenské služby; podpora odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb; sociální služby pro specifické cílové skupiny.

Obce, svazky obcí: cílové skupiny v oblasti sociálních služeb (koneční uživatelé)

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Priorita 1 Podpora zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství

Opatření 1.3. Lesní hospodářství

Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Typy podporovaných projektů: ochranná opatření před kalamitami v lesích způsobených hmyzem, houbami, větrem, sněhem; rekonstrukce poškozených porostů; obnova lesa po kalamitních těžbách; preventivní protipovodňová opatření na drobných tocích; proti-erozní opatření; odstraňování škod po povodních.

Obce (vlastníci lesa, nájemci lesa): koneční příjemci

Podopatření 1.3.2. Investice do lesů

Typy podporovaných projektů: výstavba a rekonstrukce lesní dopravní sítě; výstavba a rekonstrukce zařízení upravujících vodní režim - meliorace, retenční nádrže; podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti návštěvníků - stezky, cyklostezky, mostky, zábradlí, parkovací místa, studánky, informační tabule; pořízení strojů a zařízení na údržbu lesních cest a vodních ploch; pořízení strojů a technologií na těžbu a zpracování surového dřeva.

Obce (vlastníci lesa, nájemci lesa): koneční příjemci

Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Typy podporovaných projektů: zalesňování; péče o mladé lesní kultury.

Obce (vlastníci pozemků, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje): koneční příjemci

Priorita 2 Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání

Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy

Typy podporovaných projektů: digitální katastrální mapy; vyměřování pozemků; vytyčování nových pozemků; realizace společných zařízení pozemkových úprav; geodetické práce.

Obce: koneční uživatelé

Podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova LEADER+

Typy podporovaných projektů: příprava integrované strategie místního rozvoje; realizace vybraných projektů.

Obce, svazky obcí: konečný příjemce

Společný regionální operační program

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech

Podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Typy podporovaných projektů: větší silniční projekty v centrech osídlení nebo spojující tato centra; napojení průmyslových zón na dopravní síť; zkapacitnění silnic II. a III. třídy - přístupových komunikací k hraničním přechodům; výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy; odstraňování bodových závad.

Obce (v případě místních komunikací): koneční uživatelé

Podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Typy podporovaných projektů: integrované dopravní systémy ve větších centrech; instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů; výstavba terminálů; nákup dopravních prostředků; obnova a rozvoj specifického vozového parku.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Typy podporovaných projektů: investice v oblasti ICT pro regionální a místní správu; veřejný přístup k internetu.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci

Opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst

Typy podporovaných projektů: regenerace a revitalizace upadajících jader měst či postižených území měst.

Obce (vybraná města): koneční příjemci

Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Typy podporovaných projektů: investiční projekty v oblasti celoživotního učení a sociální integrace; stavební obnova budov; nákup technologie včetně počítačů a software; venkovní úpravy; dopravní prostředky.

Obce: koneční příjemci

Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech

Typy podporovaných projektů: neinvestiční podpora sociální integrace; prevence vzniku znevýhodněných skupin obyvatelstva; rozvoj občanské vybavenosti; komunitní plánování; spolupráce neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi; programy, kursy, poradenství; poskytování rehabilitačních pomůcek, studijních materiálů.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cest. ruch

Podopatření 4.1.1. Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů (výběr): tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit cestovního ruchu; účast ČR na evropských a světových výstavách, workshopech a veletrzích cestovního ruchu; podpora zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí; organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu; organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu; komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi.

Obce, svazky obcí (v přirozených turistických regionech): koneční příjemci

Podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu; propagační a informační kampaně při prezentaci jednotlivých regionů v médiích; tvorba produktů cestovního ruchu v regionech; poradenství pro malé a střední podniky podnikající v oblastech cestovního ruchu; marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech; konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni.

Obce, svazky obcí: koneční uživatelé

Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Podopatření 4.2.1. Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů (výběr): výstavba a obnova lázeňské infrastruktury; kongresových hotelů a center; ucelené produkty rozvoje ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí a národních parků; rekonstrukce a obnova památek, objektů a budov nadregionálního významu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); výstavba a obnova sportovně rekreačních center národního a mezinárodního významu; rozšiřování portfolia hotelů a hotelových řetězců v regionech; budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury; budování infrastruktury pro rekreační plavbu; výstavba a obnova infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci/koneční uživatelé

Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: rekonstrukce a obnova památek regionálního významu; rekonstrukce a obnova objektů a budov pro potřeby cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); rozvoj a obnova turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích; rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby; výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Obce, svazky obcí: koneční příjemci/koneční uživatelé

Podrobný popis opatření obsahují programové dodatky operačních programů ČR, které jsou k dispozici na adrese www.strukturalni-fondy.cz. Zde jsou také pravidelně informace o výzvách k předkládání projektů a další praktické rady pro potenciální předkladatele projektů. Nechybějí ani kontakty na zprostředkující subjekty (včetně vymezení konkrétních sběrných míst projektových žádostí) a další instituce administrující programy strukturálních fondů EU.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down