Možnosti pro užší meziobecní spolupráci jsou, shodují se starostové

Svaz měst a obcí ČR jako nositel projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (Projekt podpory meziobecní spolupráce) již má první poznatky z monitoringu výchozí situace v této oblasti v úvodní fázi projektu.

Cílem Projektu podpory meziobecní spolupráce (viz: www.obcesobe.cz) je na základě zpracování dílčích strategií ve vybraných oblastech samostatné působnosti obcí (předškolní výchova a základní školství, sociální oblast a odpadové hospodářství) na úrovni správního obvodu obcí s rozšířenou působností (ORP) prokázat, že spolupráce obcí přináší efekt jak ve zkvalitnění výkonu veřejné správy, tak v poskytování veřejných služeb (projektu se Moderní obec věnuje průběžně od jeho zahájení loni v květnu – pozn. redakce).

Analytické práce realizačních týmů, které se v územích jednotlivých ORP podílejí na projektu, byly zahájeny řízeným rozhovorem (dotazník 1) s představiteli obcí a dobrovolných svazků obcí (DSO). Smyslem šetření bylo »zmapovat« stávající zkušenosti a názory starostů na problematiku spolupráce obcí v různých oblastech jejich samostatné působnosti.

V PREFERENCÍCH SPOLUPRÁCE VEDOU ŠKOLSTVÍ A HASIČI

Pokud jde o spolupráci sledovaných obcí s jejich sousedy v oblastech samostatné působnosti (viz graf vlevo), velmi vysoké preference jsme zjistili v případě školství (zhruba 65 % obcí) a u spolupráce dobrovolných hasičů (spojeno i s problematikou pomoci při krizových situacích). Vysoké jsou také preference spolupráce v kultuře, sportu a spolkové činnosti: Zde respondenti z Jihočeského kraje (JČK) vykazují mírně vyšší preferenci než v Moravskoslezkém kraji (MSK) a v celé České republice. Nadějné jsou rovněž preference sousedské spolupráce i v sociální oblasti (JČK je v tomto ohledu opět nad průměrem ČR i MSK, stejně jako v odpadovém hospodářství).

Lze proto předpokládat budoucí ochotu obcí spolupracovat v těchto oblastech i v úrovni správního území příslušné ORP.

OCHOTA OBCÍ DÁL POSILOVAT SOUSEDSKÉ VZTAHY JE VYSOKÁ

Důležité jsou i výsledky analýzy ochoty nebo naopak případné averze či nechuti obcí k vzájemné spolupráci. Průměrná data za celou ČR jsou velmi pozitivní: Jako výbornou vzájemnou spolupráci hodnotí přibližně 28 % všech odpovědí (u JČK a MSK dokonce 32-33 %), jako velmi dobrou pak zhruba 34 % a jako dobrou 25 %. Celkově tak obce v celé ČR hodnotí »úroveň sousedských vztahů« jako dobrou až výbornou v 88 % odpovědí.

Jinak řečeno, více než tři čtvrtiny pozitivních odpovědí představují dobré východisko pro nastartování procesu formování tzv. komunikační platformy pro proces prohlubování meziobecní spolupráce – tedy pro neformální setkávání starostů v území ORP organizovaných koordinátory meziobecní spolupráce a motivujícími starosty.

KTERÉ PŘEKÁŽKY BY MOHLY PROJEKT BRZDIT

Starostové však již mají i své zkušenosti s některými bariérami při praktické realizaci meziobecní spolupráce (viz graf vpravo). Za její významnou až velmi významnou překážku považují nedostatek financí a nedostatečnou či složitou legislativu. V menší míře pak nízkou podporu ze strany státu. Špatné fungování, řízení nebo právní formu spolupráce starostové označují za velmi významnou (nebo významnou) bariéru jen v 10 % odpovědí. Neochotu, nezájem či neplnění dohod vidí jako významné obtíže pro meziobecní spolupráci 8-10 % respondentů. Pouze v MSK tento podíl odpovědí dosáhl mírně vyšší hodnoty (asi 14 %).

V porovnání mezi kraji nejsou výrazné odchylky od průměru ČR. Jen v JČK je mírně vyšší podíl starostů, kteří za překážku meziobecní spolupráce označili nedostatek peněz, zatímco méně starostů tam za bariéru považuje nízkou podporu ze strany státu.

Vedle klasické neformální spolupráce obcí v rámci stávajícího svazku obcí starostové jako nejvhodnější formu spolupráce preferovali shromáždění představitelů obcí v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Také toto zjištění, ve spojitosti s vysokým podílem pozitivního ocenění institutu okresního shromáždění (které před zánikem okresních úřadů bylo platformou představitelů obcí z daného okresu k prosazování společného zájmu ve vztahu k okresnímu úřadu, resp. státu), dokládá dobré výchozí podmínky pro moderování svazového Projektu podpory meziobecní spolupráce.

JIŘÍ HUŽERA

metodik pro navazování meziobecní spolupráce Projekt podpory meziobecní spolupráce, SMO ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *