Kategorie:
Různé

Může se dohodnout ředitel MŠ s rodiči?

Dvě sousední obce se rozhodly spolupracovat formou písemné dohody při umísťování dětí z jedné obce, ve které je nedostatek míst v mateřské škole v druhé obci, kde je míst po výstavbě nové školní budovy relativní dostatek. Došlo k zcela regulérnímu zápisu dětí a před zahájením docházky se ředitelka...

Dvě sousední obce se rozhodly spolupracovat formou písemné dohody při umísťování dětí z jedné obce, ve které je nedostatek míst v mateřské škole v druhé obci, kde je míst po výstavbě nové školní budovy relativní dostatek. Došlo k zcela regulérnímu zápisu dětí a před zahájením docházky se ředitelka mateřské školy písemně dohodla z iniciativy rodičů na tom, že jejich děti budou přijaty do mateřské školy jen na jeden školní rok. Zřejmě je k tomu vedlo to, že v příštím školním roce chtějí, aby děti chodily do mateřské školy v obci trvalého bydliště a neměly problémy se zápisem třeba proto, že již do mateřské školy dochází. Obec, jako zřizovatel mateřské školy do tohoto postupu nezasahovala, spíše se jí jevil jako výhodný. Je takový postup možný?


Z popisu posuzovaného případu není zcela jasné, v jakém okamžiku došlo k písemné dohodě ředitelky se zákonným zástupcem o přijetí dítěte jen na jeden školní rok.

Zmiňuje se »zcela regulérní zápis« a uvádí se časový údaj »před zahájením docházky« Není ale zřejmé, v jakém vztahu je dohoda k rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Pouze správní rozhodnutí, nikoli až následná (byť písemná) dohoda zákonných zástupců s ředitelem, je rozhodující pro dobu, na kterou je dítě k předškolnímu vzdělávání přijato. Není-li v rozhodnutí o přijetí uvedeno konkrétní časové omezení, platí, že je dítě přijato na celou dobu od příštího školního roku až do zahájení povinné školní docházky. Lze tedy předpokládat, že k dohodě došlo ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí a dohoda byla posuzována jako změna obsahu žádosti o přijetí. Na jejím základě vydala mateřská škola rozhodnutí o přijetí pouze na dobu jednoho školního roku.

Vzdělávací program mateřské školy je celek, jehož účelem je postupně rozvíjet dítě v průběhu všech ročníků předškolního vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky. Izolované vzdělávání pouze v určitém časovém úseku vzdělávacího programu není pravidlem.

Na druhou stranu, vzdělávání v mateřské škole není povinné. Zákonný zástupce může kdykoli ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to bez udání důvodů. Nelze mu tudíž ani bránit v tom, aby již před počátkem vzdělávání dítěte v mateřské škole vyžadoval určité časové omezení.

Zákonný zástupce proto má právo požádat o přijetí dítěte do mateřské školy »na dobu určitou«, třeba jen na jeden školní rok, i když pravidlem je přijímání dítěte »od následujícího školního roku«, a tedy pro celé následující období až do zahájení povinné školní docházky.

Pokud zákonný zástupce o své svobodné vůli požádá o přijetí dítěte pouze na dobu jednoho školního roku, může ředitel vykročit ze standardního rámce přijímání dětí na celý vzdělávací cyklus a zákonnému zástupci vyhovět. Ředitel tím neporuší právní předpisy. Může ale také shledat, že větší zájem na předškolním vzdělávání mají ty děti, které se budou vzdělávat v celém vzdělávacím cyklu, a převažuje-li poptávka nad nabídkou volných míst, dát těmto dětem (v případě rovnosti ostatních kritérií) přednost. Pro zákonného zástupce tudíž nemusí být vždy výhodné předem žádat o přijetí dítěte jen na omezenou dobu.

Pokud ale o přijetí na omezenou dobu zákonný zástupce požádal, a jsou-li splněna ostatní kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, může ředitel školy takové žádosti vyhovět. V rozhodnutí pak musí přesně vymezit období, v němž má dítě právo se v mateřské škole vzdělávat. Vzdělávání dítěte v mateřské škole bude končit uplynutím doby uvedené v rozhodnutí. Zákonný zástupce by si měl být vědom toho, že v případě zájmu o vzdělávání dítěte v dané mateřské škole i v následujícím školním roce bude muset v rámci řádného zápisu podat žádost o nové přijetí do mateřské školy.

 

Mgr. PETR VOKÁČ
oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *