01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na evropské peníze si v Praze "sáhnou" i menší městské části

Oba "pražské" operační programy svým způsobem představují určitý předobraz toho, jak může vypadat podpora regionů v ČR, až se po roce 2013 naše republika stane "čistým plátcem" do rozpočtu EU.

Hrubý domácí produkt Prahy činí v přepočtu na jedno obyvatele 156 % průměru Evropské unie. Proto česká metropole ani v minulém programovacím období EU nedosáhla na vyšší podporu z evropských fondů, než kolik činí její přepočtený podíl na příspěvku České republiky do rozpočtu EU. A jinak tomu nebude ani v současném období. "V tomto smyslu je Praha už teď čistým plátcem do fondů EU," říká náměstkyně pražského primátora Markéta Reedová, která v Radě hl. m. Prahy zodpovídá za zahraniční politiku, evropské fondy a protikorupční opatření. Náměstkyně podotýká, že Praha vlastně dostává pětkrát méně peněz z evropských fondů než všechny ostatní regiony v naší zemi.

"Možná to není tak nezajímavá informace v souvislosti s častými diskusemi o tom, jak Praha v rámci rozpočtového určení daní získává na hlavu podstatně vyšší příjem než menší města a obce," dodává náměstkyně primátora Markéta Reedová.

PROGRAMY PRO METROPOLI

Již 8. ledna mají být vyhlášeny první výzvy k podání projektů v rámci obou "pražských operačních programů: OP Praha - Adaptibilita a OP Praha - Konkurenceschopnost. Celkem bude prostřednictvím obou programů v letošním roce nabídnuto 2,5 mld. Kč (výzvy pokrývají i rok 2007). Do konce roku 2013 magistrát jako zprostředkovatel rozdělí 403,9 mil. eur, což při současném kurzu koruny bude představovat částku přes 10,5 mld. Kč. Program Praha - Adapatabilita byl Evropskou komisí už schválen, schválení druhého programu se očekávalo během uzávěrky tohoto vydání Moderní obce.

Proti minulému období je nyní pro oba programy řídícím orgánem hlavní město Praha. Dále v rámci programu Adaptabilita teď bude možné pro některé projekty využít i křížové financování a v témže programu nyní také obdržet dotaci, tzv. zálohovou platbu, a to ihned po schválení žádosti, tedy nikoliv až zpětně, jako tomu bylo dřív. Zatímco v minulosti mohly z programu JPD 2 těžit jen některé vybrané městské části, tentokrát oba "pražské" programy platí plošně pro celé území hlavního města.

ČEMU ZVONÍ HRANA

Oba programy jsou tak svým způsobem určitým předobrazem toho, jak po roce 2013, kdy se čistým plátcem do rozpočtu EU stane celá naše republika, bude z Bruselu strukturována a regulována finanční podpora všech regionů ČR. "V Praze se například už teď snažíme zaměřovat na komunitární programy a hledáme možnosti, jak je co nejvíce zafinancovat z evropských peněz," vysvětluje Markéta Reedová. "Já osobně se pro to budu snažit vytěžit maximum i s pomocí zastoupení Prahy v bruselském sídle EU. Spolupráce s ostatními regiony totiž bude stále účinnější cestou, jak na evropské peníze vůbec dosáhnout. Bude to ovšem chtít i mnohem sofistikovanější projekty, více zaměřené například na životní prostředí, kvalitu života ve městě, revitalizaci zanedbaných ploch apod., jako je tomu už teď v OP Praha - Konkurenceschopnost. A řekněme si upřímně, že plošné podpoře, třeba do dopravní infrastruktury, s tímto programovacím obdobím pomalu zvoní hrana už i ve střední Evropě. Koneckonců konkrétně ve zmíněném programu Konkurenceschopnost budeme moci použít, dejme tomu, na dokončení některých tramvajových tratí méně peněz, než jsme očekávali. Naopak více prostředků půjde do životního prostředí a podpory vědy a výzkumu." Proto podle náměstkyně pražského primátora Bruselem "utažený kohoutek penězovodů" do České republiky naše hlavní město tolik nezaskočí jako možná některé jiné regiony.

Markéta Reedová ovšem připouští, že Praze ve srovnání s metropolemi v západní Evropě zůstává vůči nim ještě leckterý handicap. "Čtenáři Moderní obce jistě vědí o našich problémech spojených s výstavbou vnitřního a vnějšího dopravního okruhu. Ale možná je překvapím, řeknu-li, že některé naše menší okrajové městské části jsou ještě bez vodovodu a kanalizace."

EVROPSKÁ KOMISE DOPORUČILA VYUŽÍT IPRM

I proto nyní na nedávný apel Evropské komise magistrát spěšně dokončuje tematický Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), kde slůvko "tematický" znamená "malé městské části". Útvar rozvoje města vytipuje pro IPRM nejproblémovější strukturální problémy, pro jejichž řešení by městské části samy integrovaly několik vzájemně souvisejících projektů. Markéta Reedová předpokládá, že by šlo zejména o projekty z oblasti životního prostředí a projekty řešící kvalitu života v okrajových zónách metropole. Magistrát má pro takto pojatý IPRM vyčleněno 10 mil. eur.

První výzvy pro IPRM sice nyní v lednu ještě vyhlášeny nebudou, ale mělo by se tak rozhodně stát ještě v průběhu letošního roku. Již v minulém období byly některé menší městské části, jako třeba Modřany nebo Dolní Počernice, úspěšné v přípravě a realizaci svých projektů v rámci JPD 2. Náměstkyně primátora předpokládá, že díky možnostem daným Integrovaným plánem rozvoje města nyní zájem o přípravu a uskutečnění svých projektů ze strany menších městských částí rozesetých po obvodu Prahy vzroste.

ŽADATELŮM POMŮŽE I WEB

"Díky tomu, že si "své" programy nyní budeme sami řídit, odpadne žadatelům dřívější obcházení různých úřadů," pokračuje Markéta Reedová. "Samozřejmostí po vyhlášení každé výzvy bude poskytování konzultací žadatelům zástupci magistrátního odboru fondů EU. Například v první výzvě, která potrvá deset týdnů, budeme osm prvních týdnů věnovat právě konzultacím. Žadatelům usnadní přípravu projektů i centrální webová adresa, kde si zřídí svůj uživatelský účet. Jakmile tam žadatel vyplní unifikovaný internetový formulář k podání projektu, vygeneruje se mu unikátní kód. Pak už jen vytištěnou žádost s přílohami dopraví na magistrát, který pomocí unikátního kódu načte žádost z obecného úložiště. Na našich nových webových stránkách bude volně k dispozici i databáze podpořených projektů z minulých let, která může posloužit jako inspirace, jak se stát úspěšným, a třeba i k vyhledání možných partnerů. Pochopitelně už máme zpracovány rovněž manuály pro vyplnění žádostí a právě v současné době zahajujeme informační kampaň formou různých seminářů a dalších setkání s potenciálními žadateli. Na těchto akcích zájemci získají veškeré informace pro předložení projektu. Mimo jiné se na nich bude vysvětlovat, jak správně vyplnit žádost prostřednictvím nového internetového portálu. Na tyto naše semináře se lze už nyní přihlásit přes nové internetové stránky www.oppa.cz a www.oppk.cz," dodala náměstkyně pražského primátora Markéta Reedová.

Ivan Ryšavý

Na jaké "pražské" operační programy lze čerpat dotace v letech 2007-2013

OP Praha - Adaptibilita

Navazuje na program JPD 3 z minulého dotačního období. Zaměřuje se na rozvoj lidských zdrojů v oblasti dalšího vzdělávání, s cílem pomoci na trh práce lidem, kteří jsou znevýhodněni. Také umožňuje rozvoj středního, vyššího odborného a vysokého školství v regionu hl. m. Prahy. Celková finanční alokace na tento program představuje částku 123 mil. eur.

Prioritní osa 1 - Podpora znalostní ekonomiky (49 mil. eur)

Představuje šanci pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání, spolupráci podniků s vědeckými a výzkumnými pracovišti a pro poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí. Cílem je vzýšit zaměstnanost vysoce kvalifikovaných profesí.

Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce (37 mil. eur)

Projekty financované z této části OP PA zlepší dostupnost zaměstnání pro znevýhodněné osoby a vedle toho zvýýší kvalitu práce organizací, které jim pomáhají. Cílem je začlenit do pracovního trhu osoby s jakoukoli formou handicapu, ať už mentální, fyzickou nebo rasovou či sociální.

Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání (37 mil. eur)

Tato osa se týká projektů na zkvalitnění vzdělávání na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Dává příležitost rovněž projektům zaměřeným na další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků a také podporujícím zapojení znevýhodněných studentů do běžných škol.

OP Praha - Konkurenceschopnost

Podobně jako tomu bylo u programu JPD 2 v minulém dotačním období, i tento program se zaměřuje na revitalizaci brownfields, rozvoj dopravní infrastruktury, podporu podnikání a podporu výzkumu a vývoje. Nově se však v OP PK objevuje podpora využití udržitelných energetických zdrojů. Celkem je pro program Praha - Konkurenceschopnost vyčleněno 276,36 mil. eur.

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Výstavba tramvajových tratí, bezbariérové přístupy do stanic metra, záchytná parkoviště Park and Ride nebo nové cyklostezky.

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Rozvoj telekomunikačních sítí (zejména projekty zaměřené na místní sítě včetně zřizování veřejných internetových terminálů), rozvoj e-služeb městské správy (e-government), jejich dostupnosti i využití.

2.1 Revitalizace a ochrana území

Projekty revitalizace ploch s ekologickou zátěží (tzv. brownfields), budování volnočasových a sportovních areálů na sídlištích, revitalizace parků, obnova vodních nádrží a toků včetně protipovodňových opatření, výstavba protihlukových zdí.

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Realizace energetických úspor a možnosti využití obnovitelných zdrojů energie (nahrazení spalování tuhých paliv obnovitelnými zdroji, nelze financovat pouhé zateplení objektů).

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Zejména projekty jako technologické a vědeckovýzkumné parky, podnikatelské inkubátory, či inovační centra.

3.2 Rozvoj podnikatelského prostředí

Projekty výstavby poradenských, příp. specializovaných školicích středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP (s prioritním zaměřením na inovační procesy a transfer nových technologií, marketing a propagaci ekonomického potenciálu území), chráněné dílny pro handicapované, rekonstrukce památkových objektů sloužících turistice.

3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Rozvoj malých a středních podniků formou dotací. Podporovány budou zejména projekty týkající se gastronomie, ubytování, sociálních služeb, zpracovatelského průmyslu apod.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down