01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nad letošními rozpočty obcí

Odpovědný pohled na prognózu finančního hospodaření obcí v roce 2012 odhalí řadu úskalí a pochybností, které vyplývají z aktuálních ekonomických a politických vlivů. Přes řadu otazníků však obce musí fungovat a k zajištění všech potřebných funkcí si již naprostá většina obcí v České republice schválila své rozpočty na rok 2012.

V rozpočtech obcí se vedle posuzování reálnosti předpokládaných daňových příjmů odrážejí také vazby na další segmenty veřejných rozpočtů, především na jeho největší a řídicí část, kterou je schválený státní rozpočet na rok 2012. Všechna reformní opatření postupně prováděná vládou jsou samozřejmě provázána se systémem veřejných rozpočtů, jehož řešení patří mezi zásadní reformní závazek. Reforma veřejných financí má za cíl zastavit jejich zadlužování s cílem dosáhnout v roce 2016 stavu, kdy příjmová a výdajová stránka zejména státního rozpočtu bude vyrovnaná, resp. nebudou vytvářeny jeho deficity na krytí běžných výdajů.

VYCHÁZEJME ZATÍM ZE STÁVAJÍCÍ PODOBY STÁTNÍHO ROZPOČTU

Je daným faktem, že i po schválení státního rozpočtu na rok 2012 je zpochybňována reálnost některých předpokladů a stanovených hodnot. K revizi příslušných parametrů se však zatím nepřikročilo, takže při prognóze souhrnného vývoje rozpočtů obcí je třeba vycházet z údajů v rozpočtové dokumentaci návrhu státního rozpočtu na rok 2012.

Je ovšem nutno podotknout, že ani případná revize výdajů ze státního rozpočtu by se neměla nikterak výrazně dotknout jeho dotačních vztahů k rozpočtům obcí. Vesměs totiž jde o tzv. mandatorní, resp. jim podobné výdaje.

Jiná situace by ovšem nastala při případném poklesu daňových příjmů ze sdílených daní, které jsou mezi obce, kraje a státní rozpočet rozčleňovány v souladu s ustanoveními zákona č. 243/2000 Sb. (zákon o rozpočtovém určení daní - RUD). Zatím se jak u obcí, tak u krajů předpokládá pro letošní rok meziroční růst celkových daňových příjmů o 1%.

V dané souvislosti je třeba si vyjasnit aktuální situaci v postavení obcí ve vztahu k zákonu č. 243/2000 Sb., neboť zde vznikají nepatřičné a zavádějící informační šumy. Dílčí úprava vyplývá z vlivu novely zákona o DPH, která zvyšuje sníženou sazbu této daně z 10 % na 14 % s účinností od 1. 1. 2012, a zároveň zahrnuje související změnu zákona o rozpočtovém určení daní. V této novele provedené zákonem č. 370/2011 Sb. se s účinností od 1. 1. 2012 snižuje celkový podíl obcí na hrubém výnosu z DPH z 21,4 % na 19,93 % (u krajů z 8,92 % na 8,29 %). Současně je stanoveno další snížení pro rok 2013 (u obcí z 19,93 % na 19,90 % a u krajů z 8,29 % na 8,28 %).

Podstatné je rovněž ustanovení, z něhož vyplývá, že při stanovení podílů obcí a krajů na daňových příjmech, na které jim vznikl nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a jež nebyly k tomuto datu převedeny do jejich rozpočtů, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z hlediska rozpočtů obcí a krajů na rok 2012 tedy u sdílených daňových příjmů také nadále zůstávají v platnosti postupy v jejich rozdělování, jak vyplývají ze zákona č. 243/2000 Sb., resp. ve vztahu k obcím se nemění postupy podle platné aktuální prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 259/2011 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. září 2011. Diskutabilní návrh rozsáhlé novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2013 nebyl vládou s ohledem na řadu rozporných stanovisek zatím projednán a musí se na něm nejdříve sjednotit vládní koalice.

DO PŘÍJMŮ OBCÍ SE PROMÍTÁ I NIŽŠÍ OBJEM TRANSFERŮ

Pro rok 2012 se odhaduje, že dojde k ročnímu schodku rozpočtů obcí na 6,1 mld. Kč při příjmech 245,4 mld. Kč a výdajích v objemu 251,5 mld. Kč. Tento výsledek však rozhodně nelze porovnávat s minulým rokem. V roce 2012 totiž dochází k zásadnímu snížení transferů ze státního rozpočtu (z loňských 64,4 mld. Kč na 28,2 mld. Kč v letošním roce). Děje se tak v důsledku reformních kroků v oblasti sociálních zákonů, kdy obce už nezajišťují výplatu sociálních dávek poskytovaných jako transfer ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů obcím (například dávky pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvek na péči). Tato agenda s účinností od 1. 1. 2012 přešla na pracoviště Úřadu práce ČR.

Celkový objem daňových příjmů obcí by měl vzrůst na 147,7 mld. Kč. Dalším nejvýraznějším zdrojem financování hospodaření obcí v roce 2012 jsou transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů (přibližně 24,3 % z celkových příjmů obcí). Tyto transfery si rovněž letos podrží své významné místo mezi zdroji financování obcí, i přes jejich výrazné snížení kvůli změnám kompetencí v oblasti sociální, ale i z důvodů obecně úsporných.

Objem transferů tohoto druhu se sníží z 97,2 mld. Kč v roce 2011 na letošních 59,7 mld. Kč. Proti loňsku se však v tomto roce očekává také pokles investičních transferů, a to z 29,3 mld. Kč na 20,9 mld. Kč. Pravda, tento odhad nakonec ještě může být dosti ovlivněn výslednou připraveností a realizací akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

Předpokládá se, že výdaje obcí v roce 2012 dosáhnou celkové výše 251,5 mld. Kč (což je o 31,6 mld. Kč meziročně méně, především z důvodu změn v oblasti transferů). Dílčím pozitivním prvkem je zvyšování podílu investičních výdajů (na 31 %, což činí 77,9 mld. Kč).

CO ZŮSTÁVÁ NEVALORIZOVÁNO

Tzv. souhrnné finanční vztahy uvedené přímo v přílohách zákona o státním rozpočtu v celkové částce 9,978 mld. Kč zahrnují příspěvek na výkon státní správy, příspěvek na školství a dotace na vybraná zdravotnická zařízení a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů.

Je třeba obecně konstatovat, že z úsporných důvodů nebyly uvedené příspěvky či dotace pro rok 2012 valorizovány a jsou do nich promítány pouze změny proměnlivých ukazatelů ovlivňujících propočty pro jejich rozdělení na jednotlivé subjekty (změny počtu obyvatel, počtu žáků, lůžkových kapacit) příp. kompetenční legislativní vlivy (přesun vybrané sociální problematiky na státní orgány).

Mimo uvedené finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. město Prahu v celkovém objemu 1,458 mld.Kč. Z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou pro obce navrženy dotace v částce 16,810 mld. Kč, z toho investiční dotace mají činit 5,007 mld. Kč.

ZVLÁDNOU OBCE DOSTATEK PROJEKTŮ S PODPOROU Z EU?

Dalším významným zdrojem rozpočtů obcí vedle dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů jsou dotace z rozpočtů krajů a z rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti. Objem těchto dotací do značné míry závisí na politických rozhodnutích těchto subjektů, ale i na zkvalitnění jejich součinnosti při uskutečňování projektů komunální sféry.

Výrazným momentem je ovšem nadále připravenost samotných obcí, především na uskutečnění projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Ani případná revize výdajů státního rozpočtu by se neměla nijak výrazně dotknout jeho dotačních vztahů k rozpočtům obcí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down