Nad novinkami v čištění odpadních vod

Odborný seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, který se v Moravské Třebové uskuteční 9. a 10. dubna, vstoupí do svého už 18. ročníku.

Jak uvedl Ing. Jan Šimon, ředitel moravskotřebovské vodárenské společnosti VHOS, a. s., která tuto tradiční akci pořádá spolu s Asociací pro vodu (CzWA) a její odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod, seminář (další podrobnosti k němu včetně přihlášky jsou na www.czwa.cz) je především určen odborné veřejnosti, ale svá témata si určitě najdou zástupci obcí a měst i lidé z praxe, technologové či vedoucí ČOV.

Můžete shrnout trendy v oblasti vodárenství během posledních let a kterým z nich se budete na semináři věnovat?

Náš seminář má velmi vysokou odbornou úroveň a svým zaměřením každoročně reaguje na všechny trendy v oboru. Současně se však vrací k využití odborných novinek v praxi. Letos se opět zaměříme na legislativní vývoj, monitoring drog a léčiv v odpadních vodách, energetickou náročnost, řízení a dispečink. V oblasti trendů ve vodárenství bych dále připomněl téma srážkových vod a kalových koncovek ČOV.

Reagují tyto trendy případně i na změněnou ekonomickou situaci, a tudíž i na to, že municipální vlastníci infrastruktury mají nyní omezené finanční možnosti?

Na to musí obor reagovat především jako celek. Situaci bych vyhodnotil jako dvousečnou. V dané ekonomické situaci jsme povinni splnit podmínky Evropské unie v oblasti čištění odpadních vod. V současné době je řada řešených modernizací ČOV zaměřena spíše ekologicky než ekonomicky. Primárním cílem je totiž dobudování nových stupňů v procesu čištění odpadních vod. To s sebou bohužel nutně nese i další finanční náklady. Proto se realizace těchto akcí a čerpání evropských dotací nakonec nutně musí promítnout do růstu cen stočného. Poté jsou tyto rostoucí ceny často zneužívány k tendenčním politickým diskusím a plyne z nich nepochopení ze strany laické veřejnosti, díky nedostatečné informovanosti o podstatě problému.«

Nepřináší však některá úskalí vlastníkům a provozovatelům ČOV rovněž měnící se legislativa v oblasti ochrany vod?

Samozřejmě ano. Pro vlastníky infrastruktury je velmi náročné reagovat na vývoj a požadavky legislativy. Legislativa proto opět bude běžnou součástí přednášek semináře.

Jak se VHOS, a. s., vyrovnává s těmito aktuálními problémy a čím se účastníkům semináře chcete pochlubit v rámci exkurze jako doprovodné části programu semináře?

VHOS, a. s., je tradiční regionální provozovatel v regionu Moravské Třebové, Svitav, Poličky a Litomyšle. Špičkoví odborníci jsou pro nás základem. Snaha rozvíjet odborný tým však naráží na trvalý tlak smluvních partnerů na snižování režijních nákladů. Pokud chce být VHOS, a. s., odborně na výši, musí si odborníky udržet a umožnit jim další rozvoj. Důkazem je i tento seminář. K rozvoji pomáhá i odborné zázemí majoritního akcionáře.

Pravidla čerpání evropských dotací a politické nálady však bohužel vedou některé vlastníky vodárenské infrastruktury k úvahám o tzv. samoprovozování. Nekomplexní podklady, nepodložené úvahy o úsporách a nízkých cenách vodného a stočného jsou velkým politickým lákadlem, které se však v řadě známých případů míjejí s realitou. Malé lokality lze někdy po určitou dobu provozovat »na koleně«, nikoliv však větší infrastrukturní celky. Podle mého názoru se následně snižuje odborná úroveň lokálních provozovatelů, čímž klesá i kvalita péče o vodohospodářský majetek.

V rámci exkurze nabídneme prohlídku modernizované ČOV v Moravské Třebové s progresivní kalovou koncovkou.

Ing. Jan Šimon, ředitel vodárenské společnosti VHOS, a. s., v Moravské Třebové.

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *