Nad novým občanským zákoníkem

Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2014, je skutečnou revolucí v soukromém právu, a dotýká se každého z nás - tedy i obcí a měst. Jeho dopady budou značné také proto, že se vrací k přirozenému právu. Co to znamená? Že soudy by měly snadněji nacházet objektivní spravedlnost v...

Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti od 1. ledna 2014, je skutečnou revolucí v soukromém právu, a dotýká se každého z nás – tedy i obcí a měst. Jeho dopady budou značné také proto, že se vrací k přirozenému právu.

Co to znamená? Že soudy by měly snadněji nacházet objektivní spravedlnost v aplikaci zákonů, protože občanský zákoník preferuje základní zásady před samotným, dnes občas příliš formalisticky vykládaným textem zákona. Z 3080 paragrafů připomeňme z nového občanského zákoníku několik citací, které potvrzují řečené. Jedna z nich vyvolá jistě i úsměv:

§ 2, odst. 1: »Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.«

§ 2, odst. 3: »Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.«

Co tím chtěl zákonodárce říci? Že zákon může říkat, co chce – bude-li to v daném případě v rozporu s jinými hodnotami, např. i s hodnotou spravedlivého rozhodnutí, zákon musí ustoupit. Vzrostou tak nároky na soudy, aby samy právo nalézaly a zákon vykládaly nejen formalisticky podle znění paragrafů, a na advokáty, aby dokázali soudy přesvědčit o tom, že spravedlnost a základní hodnoty, které zákon chrání, jsou ve prospěch jeho klienta. Odpadne jen školometské citování zákonů, ale všichni budou přinuceni odvést zcela jiný výkon při jejich výkladu. A tento výklad zákona musí být v souladu s dobrými mravy.

V tomto duchu se nesou další ustanovení nové právní normy. Například:

§ 3, odst. 2, písm. d): »Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.«

Zákon předpokládá, že pokud člověk něco slíbí a k něčemu se smluvně zaváže, jeho prvotní povinností je slib splnit a smlouvu dodržet. Nemá využívat právních kliček a předem připravovaných argumentů k následnému zpochybnění smlouvy. Zákon tedy říká, že na právní vztah bude nahlížet především takto.

S tím souvisí další důležité ustanovení:

§ 8: »Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.«

To se může týkat i obcí a měst. Pokud např. zneužijí své pravomoci, kterou jinak regulérně mají, a s výkladem, že hlasováním mohou orgány obce schválit všechno – i to, co je zjevně zneužitím tohoto práva (třeba zavedou různé právní režimy pro prodej bytových jednotek, aniž je k tomu objektivní důvod, a tak vytvoří z občanů města občany více kategorií, z nichž některým se prodává za tyto ceny, a druhým za jiné ceny), nebude mít toto jejich jednání právní ochranu, a soudy by takto uzavřené smlouvy mohly prohlásit za neplatné.

Zkrátka nový občanský zákoník výslovně přikazuje, že »každý má povinnost jednat v právním styku poctivě« (§ 6, odst. 1). To znamená, že nebude-li jednat poctivě, porušuje občanský zákoník. A nejen to. Občanský zákoník také říká, že kdo nebude jednat poctivě, ponese důsledky.

Občanský zákoník však jde ještě dál. Zakotvil totiž úsměvné ustanovení o tom, že máme právo předpokládat, že člověk má rozum a bude ho používat. Nevěříte? Je tomu skutečně tak.

§ 4, odst. 1: »Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

advokátka, členka redakční rady Moderní obce

FORUM MUNICIPAL 2013

Odborný kongres pro zástupce obcí a měst

Termín: 26.-27. 3. 2013

Místo: Seč, hotel Jezerka (Pardubický kraj)

Hlavní téma: Nový občanský zákoník – speciální výklad pro obce a města

Lektoři: Jana Zwyrtek Hamplová a Miroslav Kubánek

Podrobnosti a přihlášky: www.municipal-centrum.cz

Mediální partner: měsíčník Moderní obec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *