Nájemní smlouvy honebních společenstev

Letos v březnu končí platnost nájemních smluv honebních společenstev. V našem případě ale honební společnost rok dopředu vypověděla původní smlouvu platnou do března tohoto roku a uzavřela s mysliveckým sdružením smlouvu o nájmu pozemků novou. Jelikož nebyl dodržen zákon, honební společnost oba...

Letos v březnu končí platnost nájemních smluv honebních společenstev. V našem případě ale honební společnost rok dopředu vypověděla původní smlouvu platnou do března tohoto roku a uzavřela s mysliveckým sdružením smlouvu o nájmu pozemků novou. Jelikož nebyl dodržen zákon, honební společnost oba úkony revokovala ještě v minulém roce. Myslivecké sdružení ale tvrdí, že i když honební společnost od smlouvy odstoupila, smlouva je platná. Je tomu skutečně tak, když jedna ze smluvních stran od smlouvy odstoupila?


Problematiku honebních společenstev, jejich orgánů a rozsahu pravomocí a působností těchto orgánů upravuje zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti). V uvedeném zákoně je taktéž upravena smlouva o nájmu honitby, jakožto speciální úprava ve vztahu k úpravě nájemní smlouvy obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Mezi orgány honebního společenstva se podle zákona o myslivosti řadí honební starosta, honební výbor a valná hromada. Z informací poskytnutých tazatelem vyplývá, že v tomto konkrétním honebním společenství nejsou vnitřní vztahy upraveny ve stanovách odlišně od zákonné úpravy obsažené v zákoně o myslivosti. Proto v další části budeme vycházet pouze ze zákonné úpravy obsažené v zákoně o myslivosti.

Rozhodování o způsobu využití společenstevní honitby včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby patří do působnosti valné hromady [§ 21 odst. 1 písm. c) zákona o myslivosti]. Valná hromada je podle § 21 odst. 2 oprávněna přenést tuto působnost na honební výbor. K tomuto přenosu působnosti na honební výbor v předloženém případě nedošlo. Dále rozumíme, že o vypovězení stávající smlouvy o nájmu honitby a o uzavření nové smlouvy o nájmu honitby v dubnu 2012 se usnesl pouze honební výbor a honební starosta smlouvu o nájmu honitby na základě usnesení honebního výboru vypověděl a uzavřel novou smlouvu o nájmu honitby.

Zásadním ustanovením pro posouzení platnosti těchto úkonů výpovědi, respektive uzavření, smlouvy o nájmu honitby učiněném honebním starostou na základě usnesení honebního výboru je § 23 odst. 1 věta druhá zákona o myslivosti. Zde je explicitně konstatováno, že uzavřít, změnit nebo vypovědět smlouvu o nájmu honitby může honební starosta jenom s předchozím souhlasem příslušného orgánu honebního společenstva, jinak je jím provedený úkon neplatný.

Pokud tedy nedošlo k přenosu působnosti valné hromady na honební výbor, měla o těchto záležitostech týkajících se smlouvy o nájmu honitby rozhodovat pouze a výlučně valná hromada jakožto příslušný orgán honebního společenstva. Teprve na základě rozhodnutí valné hromady by mohl honební starosta smlouvu o nájmu honitby vypovědět, respektive uzavřít novou smlouvu o nájmu honitby. Jestliže tomu tak nebylo a honební starosta tyto úkony učinil v rozporu se zákonem o myslivosti pouze na základě usnesení honebního výboru, jsou tyto úkony nejspíše od počátku stiženy absolutní neplatností, kterou není možné dodatečně zhojit. Závěrem je třeba s přihlédnutím k soudní judikatuře poznamenat, že přestože s ohledem na výše uvedené skutečnosti nejspíše jde o absolutně neplatné právní úkony, může o takovéto neplatnosti autoritativně rozhodnout pouze soud.

 

PAVLÍNA KRUŠINOVÁ
advokátka advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

JAN FIKAR
právník advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *