Autor
Kategorie:
Ekonomika

Nájmy plynárenských sítí pohledem skupiny RWE

Provozovatelé distribučních soustav skupiny RWE mají v nájmu kolem 7 tisíc km plynárenských sítí, které jsou vlastněny především obcemi.

Vzhledem k odlišnému přístupu při uzavírání nájemních vztahů v minulosti kdysi regionálních integrovaných plynárenských společností, z nichž v roce 2007 vznikly na jedné straně obchodní společnosti působící dnes na liberalizovaném trhu s plynem a na druhé straně operátoři – vlastníci sítí, kteří v důsledku monopolního podnikání dále podléhají cenové regulaci, je cílem RWE upravit a sjednotit podmínky nájmů sítí tak, aby od roku 2014 odpovídaly pravidlům regulace a aktuální situaci distribuce plynu.

NÁVRHY NOVÝCH SMLUV PRO OBCE

V průběhu roku 2013 by tak všichni současní pronajímatelé distribučních sítí měli obdržet návrh na uzavření nové nájemní smlouvy s příslušnými cenovými i provozně-technickými podmínkami, které vycházejí z platných principů cenové regulace.

Obce se mohou rozhodnout, zda své sítě prodají/pronajmou provozovateli distribuční sítě skupiny RWE, nebo budou-li je samy provozovat jako lokální soustavy, či zda své sítě případně prodají/pronajmou jinému provozovateli s patřičnou licencí. Příklady takových provozovatelů existují, ačkoliv to vyžaduje splnění určitých technických podmínek s dodatečnými náklady.

Klíčovým rozhodovacím faktorem obcí bývá výše nájmu či kupní ceny, kterou mohou za svá aktiva obdržet. Obvykle však dochází k určité deziluzi z nabídky od RWE. Představy obcí totiž namnoze vycházející z nákladových (pořizovacích) cen zařízení, a střetávají se tak s oceněním založeným na principu peněžních toků (DCF). Ty závisejí na efektivitě sítě ovlivněné hlavně počtem odběratelů a množstvím distribuovaného plynu. Je třeba poznamenat, že s ohledem na nižší míru ekonomického využití aktiv právě u pronajatých sítí je nákladové ocenění zpravidla výrazně vyšší než ocenění metodou DCF.

VÝŠE NÁJMŮ ČI KUPNÍ CENY VYCHÁZEJÍ Z VYHLÁŠKY ERÚ

Aby Energetický regulační úřad (ERÚ) zamezil tomu, že nákladové ceny odkupovaných nebo pronajatých aktiv neodpovídající míře jejich ekonomického využití budou zahrnuty do regulovaných tarifů distributorů, ustanovil vyhláškou, že uznávány budou pouze náklady na nájem či kupní cenu vycházející z DCF ocenění sítí.

RWE, které také nemá zájem na růstu tarifů a zhoršování tržní pozice plynu tím, že ostatní zákazníci distribuce ponesou nepřiměřené náklady, pak logicky následně přenáší tentýž mechanismus tvorby ceny i do vztahů s třetími osobami.

Nájem sítí je z pohledu RWE spíše provizorním, nepreferovaným řešením, neboť neposkytuje garance obnovy sítě, ale především nezaručuje pokračování distribuce plynu zákazníkům v budoucnu. Nejasným zakotvením problematiky nájmů plynárenských sítí v energetickém zákoně existuje riziko výpovědí nájemních smluv a návazně nemalé obtíže při následném plnění závazků distribuce plynu odběratelům.

Na odstranění některých legislativních a výkladových nejasností ve vztazích mezi pronajímatelem, nájemcem a odběrateli plynu, se i ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR intenzivně pracuje tak, aby budoucí uspořádání poskytovalo všem účastníkům transparentní pravidla, spolehlivou a stabilní distribuci.

(Jde o aktualizovaný výtah z informace, kterou zástupci distribučních společností skupiny RWE podali na konferenci Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí, uspořádané 20. 11. 2012 redakcí časopisu Moderní obec.)

Na odstranění některých legislativních a výkladových nejasností ve vztazích mezi pronajímatelem, nájemcem a odběrateli plynu se i ve spolupráci s SMO ČR intenzivně pracuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *