Nájmy plynovodů se změní. Co to dá (a vezme) obcím?

Během prvního čtvrtletí 2014 chce distribuční společnost RWE GasNet projednat s obcemi, jejichž lokální plynárenské sítě má v pronájmu, změnu dosavadních nájemních smluv. Nejsložitější to bude tam, kde by nájemné mělo být nižší.

Už loni v květnu distribuční plynárenské společnosti skupiny RWE zastavily uzavírání smluv na provozování nově budovaných plynárenských sítí formou nájmu, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Tento svůj postup distribuční společnosti zdůvodňovaly tím, že při pronájmu plynovodů od obcí, byť i jen za symbolickou korunu, nemohou s ohledem na pravidla regulace vytvářet zdroje pro rekonstrukce sítě. Mezitím se k 1. 11. 2013 dosavadní čtyři distribuční společnosti působící v rámci skupiny RWE (RWE GasNet, VČP Net, SMP Net a JMP Net) sloučily do jediné firmy – RWE GasNet, s. r. o. Ta nyní chystá další krok, který mezi některými obcemi může vyvolat nevoli. Jiné obce, jimž přinese zvýšení nájmů, však může potěsit. Jak v rozhovoru pro Moderní obec uvedl jednatel RWE GasNet Ing. Miloslav Zaur, společnost se už během 1. čtvrtletí 2014 chystá oslovit pronajímatele plynárenských zařízení s návrhy na zrušení stávajících nájemních smluv a uzavření smluv nových.


Proč nová znění nájemních smluv?

V zásadě k tomu existují dva důvody. Jednak ten, že od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost ustanovení vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) týkající se náj-mů. Nově se tak definuje nájem za provozování sítí v majetku obcí a jeho výpočet. Dále by měl od 1. 1. 2014 vstoupit v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a současně i zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který se samozřejmě vztahuje rovněž na RWE GasNet. Proto chceme postupně jednat se všemi obcemi, s nimiž máme uzavřeny smlouvy o pronájmu jejich plynárenských sítí, a dohodnout se s nimi o změnách smluv. Určitě to nebude tak, že by se nájmy měly vesměs snižovat. Odhadujeme, že celkově na nájmech zaplatíme o zhruba 60 mil. Kč více. Řada obcí si tak podle nového znění nájemní smlouvy polepší a získá z pronájmu víc peněz. Jinde zůstane nájemné na dosavadní úrovni. Někde však budeme muset navrhnout snížení nájmů.

Kolika obcí se snížení nájmů může týkat a na základě čeho se k němu sáhne?

Mohlo by to být asi 400 obcí. Musím však připomenout, že RWE GasNet spravuje 63 857 km plynovodních sítí na území celé ČR s výjimkou Prahy a jižních Čech. Jen přibližně desetinu z těchto sítí máme v pronájmu od obcí. Celkem těchto nájemních smluv s obcemi evidujeme zhruba tři tisíce. Především jde o menší sídla, neboť ve městech jsme sítě už dávno vykoupili. Kde nájmy budeme zvyšovat či kde by měly zůstat na stejné úrovni jako dosud – a kde by tedy neměly nastat nějaké komplikace, tam patrně bude podle našeho názoru stačit dohodnout se s obcí o nové smlouvě písemně. Naopak všude tam, kde by se nájem měl snížit, budou s danou obcí jednat osobně odpovědní pracovníci RWE GasNet. Pokud jde o druhou část vaší otázky, modelový případ pro snížení výše nájmu je ten, kdy se do výše nájemného historicky započítávala také obchodní marže z prodeje zemního plynu v dané obci. To nyní budeme muset řešit například poměrně často na jižní Moravě, kde společnost Jihomoravská plynárenská dříve zajišťovala jak distribuci, tak prodej plynu. Ale jak známo, v posledních letech na trh vstoupili další obchodníci s plynem, takže obchod RWE na něm nyní drží už pouze necelých 50 %. Jinak řečeno, někde v nájmu stále platíme i marži ze spotřeby plynu v obci, ačkoliv do ní plyn už dodává nezávislý obchodník… Věřím, že zastupitelstva dotčených obcí novou situaci odpovědně zváží a pochopí naši argumentaci, že nelze žádat vyšší nájemné po právně odděleném distributorovi RWE, který na jejich území plyn už neprodává a z prodeje plynu tam těží jiný subjekt. Byť by rozdíl mezi současnou a novou výší nájmu zastupitelstvo mělo případně požadovat po něm.

… a nedohodnete-li se s obcí na snížení nájmu?

Společnost RWE GasNet by se pak musela obrátit na ERÚ, uzná-li vyšší náklady, které by jí nezměněná smlouva přinesla a jež by šly nad rámec vyhlášky č. 140/2009 Sb. Jinak by se vyšší nájemné stalo naším darem obci. Kdyby reakce ERÚ na naši žádost byla záporná, nezbylo by nám nic jiného než obec vyzvat, aby si našla jiného provozovatele své distribuční sítě, případně její správu převzala sama. To nemusí být snadné. Ne že by se jiní provozovatelé nenalezli. Avšak podle stanoviska Ministerstva financí každá obec musí na licencovaného provozovatele vypsat tendr. Pro danou lokální síť se také musí znovu propočítat distribuční poplatky odsouhlasené ERÚ, musí se řešit poplatky na vstupu a výstupu mezi sousedícími distribučními soustavami apod. Nehledě na to, že sítě v obcích po boomu jejich budování v posledním desetiletí 20. století už přece jen někde vyžadují častější opravy, o kvalitní údržbě ani nemluvě. RWE GasNet tohle umí rychle a odborně zajistit, přičemž opravy zvládáme ve vlastní režii stejně jako nápravu, když stavebník v obci třeba prokopne plynové potrubí. Máme i zkušenosti s likvidací škod po povodních, a to i takových, kdy velká voda spláchla se sil-nicí rovněž pod ní uložený plynovod.

Ovšem je tu přece ještě jedna možnost: Nedohodnete-li se s obcí na výši nájmu, což jí nabídnout odkup její místní sítě?

Jistě, ani tuto variantu nelze vyloučit. Ale odkupy sítí bývají rovněž komplikované. Do jejich cen – ostatně v souladu s vyhláškou ERÚ, se promítá fakt, že se v průměru využívají ze zhruba 50 %. Kdybych si vzal za příklad oněch zhruba 400 zmíněných obcí, s nimiž se chceme dohodnout na snížení nájmů, pak bychom zpravidla jejich sítě museli odkupovat za přibližně 30 % pořizovací ceny. V RWE GasNet jsme nyní v odkupu sítí od obcí na zhruba polovině stavu, než jaký byl ještě před několika roky.

Mohou se lidé v obcích těšit alespoň na to, že se jim po zmíněném sloučení čtyř distribučních společností v rámci skupiny RWE do jediné sníží distribuční tarif?

Se sloučením firem dochází také ke sloučení distribučních tarifů pro rok 2014 v jediný. Tak přestanou v tarifech existovat regionální rozdíly – kromě Prahy a jihu Čech, kde plyn nedistribuujeme. Ještě nelze uvést přesná čísla. Musím však upozornit na fakt, že poplatek za distribuci činí v konečné ceně zemního plynu jen 18 %.

Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE GasNet, spoléhá na to, že zastupitelstva obcí návrhy nových znění nájemních smluv, zejména těch, podle nichž by se nájmy měly snížit, odpovědně zváží.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *