Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík v pondělí 27. února zamíří na Křivoklátsko. Obcím chce vysvětlovat záměr resortu na zřízení národního parku

Ve čtvrtek 23. února se v odpoledních hodinách na Krajském úřadu Středočeského kraje uskutečnil kulatý stůl s náměstkem ministra životního prostředí Petrem Hladíkem, hejtmankou Petrou Peckovou a zástupci médií. Petr Hladík na něm seznámil s aktuálním stavem záměru a novými informacemi k podkladům pro přípravu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Náměstek ministr a životního prostředí na tomto jednání veřejně vyhlásil, že již v pondělí 27. února navštíví Křivoklátsko a s každou starostkou či starostou, kteří o to projeví zájem, se osobně setká a záměr na vyhlášení NP Křivoklátsko s nimi prodebatuje.

Na jednání chyběli zástupci obcí Křivoklátska, kteří účast na něm odmítli (o důvodech tohoto jejich rozhodnutí informujeme níže). Za obce, jichž se záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko bezprostředně dotýká, se dostavila pouze starostka obce Bratronice (okr. Kladno) Miloslava Knížetová.

"Ministerstvo životního prostředí zahájilo I přes mnohokrát uváděné výhrady obcí, místních občanů i odborné lesnické veřejnosti dne 27/9/2022 proces projednání záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko. Tímto datem počala všem dotčeným subjektům běžet devadesátidenní lhůta pro podání námitek proti vyhlášení záměru.  Většina obcí, lesních hospodářů (především LČR a VLS) a mnoho dalších fyzických i právnických osob námitky skutečně podalo a nyní plyne šedesátidenní lhůta pro vypořádání námitek ze strany vyhlašovatele. Lhůta uplyne v tomto kalendářním týdnu a k dnešnímu dni není známo, že by nějaká námitka již byla písemně ze strany vyhlašovatele vypořádána," stojí v tiskové zprávě vydané23. února osmnácti obcemi Křivoklátska.

O problémech, které záměr na vyhlášení NP Křivoklátsko provázejí, Moderní obec zevrubněji informuje ve svém aktuálním únorovém vydání.

Čtvrtečního setkání se mj. dále účastnili: radní Středočeského kraje Jana Skopalíková, zástupci resortu životního prostředí, Lesů ČR i někteří senátoři. Náměstek Petr Hladík tam shrnul a představil další kroky MŽP v procesu vyhlášení i přípravě dalších dokumentů, jakými v tuto chvíli jsou především zonace a zásady péče o národní park.
„Zajímá mne pohled starostů a sleduji jejich dlouhodobý nesouhlas s naším záměrem. Chtěl jsem se dnes s nimi především seznámit a vyslechnout jejich výhrady. Většina z nich ale na setkání nepřišla, což mě mrzí. Vydám se za nimi a za obyvateli Křivoklátska hned v pondělí příští týden. Chci situaci v regionu poznat a slyšet názory místních před tím, než se rozhodneme pro další postup v komunikaci s obcemi a občany,“ shrnul ministerské aktivity Petr Hladík s tím, že již plánuje další společná debata se zástupci dotčených křivoklátských obcí. Ta se docela konkrétně zaměří na vypořádání připomínek k záměru vyhlášení národního parku Křivoklátsko, zveřejněnému na podzim loňského roku.

NÁRODNÍ PARK MÁ OBCÍM PŘINÉST VĚTŠÍ PRAVOMOCI, NOVÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Vyhlášení národního parku v nejcennější a nejzachovalejší části křivoklátských lesů dlouhodobě podporuje i Středočeský kraj. Národní park je šancí nejen pro ochranu přírody, ale i regionální rozvoj. „Je ale nutné jednat s místními starosty a občany. Umět jim vysvětlit, v čem je do budoucna jeho velký přínos, že jde o ochranu cenného přírodního pokladu, ale že občanům také vzroste cena jejich pozemků a nemovitostí. Mimo jiné vzniknou nová pracovní místa, bude možné čerpat speciální dotace, díky nimž mohou obce opravit komunikace, chodníky, osvětlení, ale také kofinancovat větší projekty z evropských peněz. Tato cílená finanční podpora pomůže zlepšit život místních,“ zdůraznila hejtmanka Petra Pecková. Ta se rovněž ohradila proti tvrzení představitelů některých obcí Křivoklátska, že komunikace kraje s dotčenými místními samosprávami ohledně záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko byla nedostatečná. Hejtmanka mj. poukázala na to, že už v lednu 2021 krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková spolu s tehdejším předsedou krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství Karlem Bendlem uspořádala on-line setkání se starosty k této problematice, následně Jana Skopalíková osobně zavítala do všech dotčených obcí, zástupci kraje se účastnili i všech setkání, která pro zástupce obcí připravilo MŽP, a zástupci kraje nechyběli ani na setkáních s občany, která byla věnována projednání záměru na vyhlášení národního parku.

Na čtvrtečním setkání zazněla i informace, že Ministerstvo životního prostředí má v gesci funkční dotační titul přímo pro obce v národních parcích, do nichž jeho prostřednictvím míří stovky milionů. Na možný zvýšený turistický ruch je Středočeský kraj připraven zareagovat posílenou hromadnou veřejnou dopravou a opravami silnic na Křivoklátsku. „Trpělivě se snažíme vysvětlovat proměnu, kterou by centrální Křivoklátsko mělo projít. Obce to vidí jinak a místo vzniku národního parku navrhují například rozšíření stávajících přírodních rezervací. Ale pokud by se ale měly rozšiřovat, ve výsledku by to znamenalo pro lidi větší omezení než vyhlášení národního parku. Dobré je vnímat, že 5/6 plochy zůstane nadále chráněnou krajinnou oblastí a bude se zde chránit krajina a hospodařit stejně, jako tomu bylo dosud,“ doplnila Jana Skopalíková.
Podle Petra Hladíka vyhlášení národního parku neznamená žádné významné omezení pohybu lidí v území. „Naopak třeba v případě cyklistiky se uvažuje s možným nárůstem cyklostezek přibližně na trojnásobek. Na definitivním vymezení se budou podílet obce i zástupci cyklistů,“ připomněl náměstek ministra životního prostředí.
Vše, co se v národním parku děje probíhá v součinnosti s dotčenými obcemi, které jsou přímo vtaženy do schvalování všech klíčových řídicích dokumentů. „Samosprávy přímo zasedají v radě parku. Mohou tak třeba ovlivnit, jak se území bude využívat pro občany či návštěvníky,“ konstatoval ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

PŘÍRODA CENTRÁLNÍHO KŘIVOKLÁTSKA JE UNIKÁT
Díky obdivuhodné síle přírody je lesnaté srdce Křivoklátska místem s vysokou přírodní rozmanitostí. „Příroda Křivoklátska je výkladní skříní biodiverzity, danou především zdejší pestrou krajinou se širokým údolím Berounky, strmými, stinnými a obtížně přístupnými svahy, a naopak osluněnými náhorními plošinami. Poměrně malé území jedinečně zachovalých lesů tak obývá nesrovnatelně víc druhů rostlin, živočichů a hub než na jiných místech České republiky. Pro to, abychom zajistili budoucnost tomuto unikátu a předali jej budoucím generacím, potřebujeme udělat de facto jedinou změnu, a to nahradit dosavadní lesní hospodaření prioritní ochranou a obnovou přírody. Stát je tu vlastníkem 97,6 % procent navrženého území národního parku, od něj je třeba očekávat zodpovědné chování,“ vysvětlil dále Petr Hladík.
Myšlenka na vznik NP Křivoklátsko má silnou podporu dnešní vědecké obce, ať už z řad krajinných nebo lesních ekologů, botaniků nebo entomologů, kteří upozorňují na nezbytnost ji více chránit. „Nemůžeme využívat krajinu pouze k ekonomickým účelům, ale musíme rovněž chránit její ekosystémy a biologické funkce. Má-li být příroda ve své pestrosti zachráněna, musíme jí poskytnout prostor. V dnešní době jí v režimu nejpřísnější ochrany přírody nedáváme víc než 2 % území ČR,“ varoval vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Vladimír Dolejský.
Na podzim roku 2022 Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl být na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti.

Jednání se účastnila i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (vpravo) a krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Foto: Ivan Ryšavý

CO ROVNĚŽ ZAZNĚLO NA ČTVRTEČNÍM SETKÁNÍ

* Na základě Úmluvy o biologické rozmanitosti COP15 přijaté v prosinci 2022 v Montrealu její signatáři, mezi něž patří i Česká republika, se mj. zavázali, že alespoň 30 % území každého zúčastněného státu bude chráněno a spravováno v souladu s principy zachování biologické rozmanitosti.

* Státní podnik Lesy ČR vzal zpět všechny své námitky k záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko.

* Dnem 27. února, kdy končí tříměsíční lhůta, v níž měly dotčené subjekty možnost podat připomínky k vyhlášení záměru NP Křivoklátsko, začne MŽP vypravovat prvoinstanční vypořádání více než čtyřiceti námitek, které shledalo jako důvodné. Celkem bylo podáno 145 námitek.

* V Radě NP Křivoklátsko bude mít každá z 19 dotřených obcí svého zástupce, což znamená, že v této radě budou mít územní samosprávy zajištěnu většinu hlasů. Rada NP jedná konsenzuálně, pro všechny hlavní postupy při řízení a směřování národního parku v ní musí být dosaženo dohody.

* Teprve až Rada NP stanoví například to, kde budou a jak budou zajištěny vstupy do národního parku, jakém zásady péče o dané území budou stanoveny, jak bude rozvržena cestní síť apod. Režim pohybu osob po území NP by měl zůstat zachován ve stejné podobě, jaká dnes platí pro jádrové území CHKO Křivoklátsko.

* Nyní je v CHKO Křivoklátsko 69 km značených cest pro cyklisty. V připravovaném NP Křivoklátsko se uvažuje o dalších 86 kilometrech.

* Pro NP Křivoklátsko má zůstat zachován i stejný režim vztahující se na stavební práce, který nyní platí pro území CHKO Křivoklátsko.

* NP Křivoklátsko dosud nemá logo, které by jej navenek vhodně charakterizovalo.

CO NAPSALI ZÁSTUPCI 18 OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA V ODPOVĚĎ NA POZVÁNÍ KE ČTVRTEČNÍMU KULATÉMU STOLU

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě
Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s
jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech
s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku a půl. Jakkoli si však
Vašeho pozvání vážíme, nemůžeme jej vyslyšet, a to z následujících důvodů.
Termín je vyhlašován opravdu na poslední chvíli a řada zástupců obcí se nemůže účastnit s ohledem
na již potvrzené pracovní povinnosti. Zároveň, jak jistě víte, záměr vyhlášení Národního parku
Křivoklátsko byl zveřejněn vyhláškou dne 27.9.2022 a v tříměsíční lhůtě k němu měly dotčené
subjekty možnost podat námitky. Jelikož i přes konkrétní výhrady více než čtyřiceti obcí regionu,
které byly ještě před tímto datem směřovány na Ministerstvo životního prostředí, Vládu České
republiky, Poslaneckou sněmovnu ČR i Senát ČR, dále formou otevřených dopisů také dalším
institucím, správním úřadům i veřejnosti, byl nakonec záměr vyhlášen, byly jednotlivé subjekty
nuceny v daném termínu námitky skutečně podat. V tuto chvíli plyne šedesátidenní lhůta pro
vypořádání námitek ze strany vyhlašovatele.
Protože se celý proces řídí ustanoveními správního řádu, na což v souvislosti s harmonogramem
upozorňovali často i zástupci MŽP, očekávají nyní autoři zaslaných námitek jejich písemné a adresné
vypořádání. I s ohledem na jejich obsah, který, jak předpokládáme, znáte, vnímáme jakékoli právně
nezávazné, tedy zejména společné ústní jednání, jako v danou chvíli nadbytečné a pro všechny strany
nic nového nepřinášející.
Protože neočekáváme možnost, abyste zevnitř ministerstva zaznamenal kritiku postupu přípravy
záměru Národního parku Křivoklátsko, dovolíme si Vás upozornit, že celý proces obsahuje
mimořádné množství pochybení. Jako starostové obcí i s tisíciletou tradicí nám dovolte vyslovit
domněnku, že další úspěch námi společně sdíleného zájmu o ochranu přírody Křivoklátska spočívá
jedině ve vytvoření projektu, který v souladu s programovým prohlášením vlády vznikne sjednocením
zájmů křivoklátských obcí a resortu životního prostředí a zemědělství. Na takovém projektu se jako
dotčené obce budeme velmi rádi podílet.

omníváme se, že pro Vámi navrhované jednání by byla ideální druhá polovina března, neboť tou
dobou již jistě bude známo písemné vypořádání námitek ze strany navrhovatele a obce budou mít po
ustavujícím sněmu Svazku obcí Křivoklátska, který byl zformován a vzniká právě s ohledem na vůli
obcí Křivoklátska aktivně řešit mimo jiné témata spojená s ochranou přírody. Včasným oznámením
termínu budou mít všichni účastníci rovněž možnost přizpůsobit adekvátně své pracovní kalendáře.
To vše přispěje k transparentnosti, věcnosti a konstruktivnosti uvažovaného setkání.
Bude nám ctí, když takové setkání bude moct proběhnout na území obcí Křivoklátska v předem
dohodnutém termínu.
Těšíme se na společné setkání a jsme s pozdravem
Za křivoklátské obce

Lukáš Kocman,
starosta obce Běleč a člen Svazku obcí Křivoklátska

Na půdě Středočeského kraje dne 23.února 2023 prosím neočekávejte zástupce těchto obcí:
Obec Běleč
Obec Branov
Obec Broumy
Obec Čilá
Obec Horní Bezděkov
Obec Hracholusky
Obec Hřebečníky
Obec Chyňava
Obec Karlova Ves
Obec Kublov
Obec Malé Kyšice
Obec Nižbor
Obec Podmokly
Obec Račice
Obec Roztoky
Obec Skryje
Obec Sýkořice
Obec Zbečno

/tz, rš/

Na snímku: Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík na čtvrtečním jednání kulatého stolu, který se na Krajském úřadu Středočeského kraje zabýval aktuálním stavem záměru a novými informacemi k podkladům pro přípravu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Foto: Ivan Ryšavý

*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down