Napadení výsledků komunálních voleb

Jak je možné napadnout výsledky komunálních voleb? V říjnu se v celé České republice konají volby do zastupitelstev obcí, měst a městských částí. Stejně jako u všech ostatních druhů voleb může i u voleb komunálních přezkoumat zákonnost jejich průběhu soud. Pro každý typ voleb platí zvláštní zákon,...

Jak je možné napadnout výsledky komunálních voleb?

V říjnu se v celé České republice konají volby do zastupitelstev obcí, měst a městských částí. Stejně jako u všech ostatních druhů voleb může i u voleb komunálních přezkoumat zákonnost jejich průběhu soud. Pro každý typ voleb platí zvláštní zákon, který upravuje i volební soudnictví – v tomto případě se jedná o zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Významný je také soudní řád správní, jímž se řídí některé procesní otázky.

Vyslovení neplatnosti voleb, hlasování nebo volby kandidáta může navrhnout každý volič, kandidát nebo politická strana, kteří v příslušné obci kandidovali. Příslušným k projednání takového návrhu je vždy krajský soud, v jehož obvodě se nachází obec, v níž proběhly zpochybňované volby. Návrh je nutné podat do deseti dnů od okamžiku, kdy jsou výsledky voleb vyhlášeny Státní volební komisí. K vyhlášení dochází sdělením ve Sbírce zákonů, a to až několik dní od okamžiku, kdy jsou výsledky voleb fakticky známy z informací poskytovaných Českým statistickým úřadem. Po každých volbách tudíž dochází k situaci, kdy jsou některé návrhy na soudní přezkum voleb podány ještě před zveřejněním oficiálních výsledků ve Sbírce zákonů. Takovými návrhy se však soudy nezabývají a odmítají je pro předčasnost.

O včasných a řádně podaných návrzích musí soud rozhodnout do 20 dnů. Pro vyslovení neplatnosti hlasování (například v určitém volebním okrsku) nebo celých voleb je třeba porušení volebního zákona, které je s to ovlivnit výsledky voleb. Judikatura však vytvořila poměrně přísný test, podle něhož nestačí, že k porušení zákona ovlivnivšímu výsledky voleb skutečně došlo, ale musí existovat i důvodné přesvědčení, že výsledky byly ovlivněny významným způsobem – například určitý kandidát by byl mohl být zvolen namísto jiného. Pokud by třeba porušení zákona ve svůj neprospěch oprávněně tvrdila politická strana, která obdržela mizivý počet hlasů, může soud rozhodnout, že ani kdyby k takovému porušení zákona nedošlo, neměla by tato strana šanci získat žádný mandát, a návrh zamítnout.

Neplatnost volby kandidáta lze navrhovat v případě, že se porušení zákona týkalo pouze určitého kandidáta, který by byl zvolen. Pokud by se například jednalo o nezletilou osobu, která by i přes svůj nedostatečný věk byla ve volbách zaregistrována a zvolena, soud pouze prohlásí neplatnost její volby a osvědčení o zvolení obdrží další kandidát z téže kandidátní listiny. Hlasování se v takových případech zpravidla nebude vůbec muset opakovat.

Závěrem je třeba dodat, že z rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá, že byť zákon požaduje, aby došlo k porušení právě volebního zákona, může k neplatnosti voleb vést i porušení základních ústavních principů. Tak tomu bylo například v obci Krupka, kde došlo v roce 2010 k tzv. nakupování hlasů. Tato praxe není ve volebním zákoně explicitně zakázána, ovšem volby se musely opakovat i přesto, právě kvůli narušení základních demokratických principů zakotvených v ústavním pořádku.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL Ph.D.

advokát, Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *