01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návrhy pro jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce v jednacím řádu akcentovalo sestavování programu zastupitelstva s přihlédnutím k návrhům a podáním občanů a zastupitelů. Výsledkem je řada podnětů, které pak nelze v rozumném čase na zastupitelstvu projednat a místo toho, aby starosta svolal častější zasedání zastupitelstva,...

Zastupitelstvo obce v jednacím řádu akcentovalo sestavování programu zastupitelstva s přihlédnutím k návrhům a podáním občanů a zastupitelů. Výsledkem je řada podnětů, které pak nelze v rozumném čase na zastupitelstvu projednat a místo toho, aby starosta svolal častější zasedání zastupitelstva, přistoupila rada obce k vypracování byrokratického formuláře »Návrh na zařazení bodu...«. Rada pak jednoduše rozhodne: Nevyplnil jsi správně formulář vzor č. 2011/1? Nebude projednáno, neboť zastupitelstvo nemá dostatek informací! Co na to říkáte?


Na úvod je třeba připomenout ustanovení zákona o obcích, která jsou v této věci podstatná. Podle § 102 odst. 1 zákona o obcích rada obce mj. jiné připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo). Podle § 93 zákona o obcích obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením informace na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. V této souvislosti je vhodné připomenout, že byla přijata novela zákona o obcích, která umožňuje, aby se v době vyhlášení krizového stavu informace o konání zasedání zastupitelstva zveřejnila na úřední desce alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva. Podle § 94 zákona o obcích mají právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva jeho členové, rada obce a výbory; o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.

Jak vyplývá z výše citovaných ustanovení zákona o obcích, rada obce hraje v přípravě zasedání zastupitelstva a v přípravě návrhů k jednání neopominutelnou roli. K tomu, aby rada tuto svou roli mohla naplňovat, by měla mít v dostatečném časovém předstihu informaci o tom, jaké body jednání jsou plánovány k projednání na zastupitelstvu obce a co bude jejich obsahem tak, aby mohla tyto body zařadit do návrhu programu jednání zastupitelstva, který následně obecní úřad zveřejní na úřední desce, a také, aby mohla případně k navrhovanému bodu zaujmout stanovisko - rada může doporučit zastupitelstvu rozhodnout o určitém úkonu, nebo naopak doporučí návrh odmítnout apod.

Dále je třeba podtrhnout, že k tomu, aby jednotliví členové zastupitelstva mohli odpovědně hlasovat, musí disponovat potřebnou mírou informací, a to zpravidla v dostatečném časovém předstihu tak, aby se s nimi mohli řádně seznámit.

Jako vhodné se v praxi osvědčilo, pokud zastupitelstvo a rada obce upraví ve svých jednacích řádech rovněž záležitosti související s přípravou jejich jednání, mimo jiné stanoví pravidla pro předkládání materiálů zastupitelstvu a radě a stanoví odpovědnost za jejich zpracování. V rámci těchto pravidel mohou být nastaveny zásady pro zpracování materiálů - jejich jednotná úprava jak po stránce formální, tak obsahové, postup při jejich předkládání včetně termínu pro jejich předložení aj. Taková pravidla jsou pak pro subjekty v řídicí pravomoci zastupitelstva/rady (tedy členy zastupitelstva, výbory zastupitelstva, komise rady, obecní úřad) závazná.

Z formulace dotazu lze usuzovat, že určitá pravidla pro zpracování materiálů byla stanovena i v tomto případě. Jak již bylo uvedeno, stanovení pravidel zpracovávání a předkládání materiálů je nanejvýš vhodné. Jak konkrétně budou pravidla naformulována, je věcí obce (zastupitelstva, rady) samotné, samozřejmě v intencích zákona.

V této souvislosti je třeba podotknout, že i přes stanovená pravidla předkládání materiálů nelze vyloučit, aby přímo na zasedání zastupitelstva oprávněné subjekty (členové zastupitelstva, rada obce, výbory zastupitelstva) navrhly určitý bod k projednání, nebo naopak »stáhly« z projednávání. O návrhu programu zveřejněném na úřední desce, popř. o jeho změnách, doplnění nebo vypuštění bodů programu přímo na jednání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, neboli - na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down