Kategorie:
Různé

Nehlasující zastupitel a přijaté usnesení

Jeden ze zastupitelů naší obce při hlasování o jednotlivých usneseních zcela odmítne hlasovat, tj. nehlasuje ani pro, ani proti přijetí usnesení, ani se hlasování výslovně nezdrží. Jak takový postup vyhodnotit? A je možné, aby se člen zastupitelstva obce účastnil zasedání, ale jen jako »občan...

Jeden ze zastupitelů naší obce při hlasování o jednotlivých usneseních zcela odmítne hlasovat, tj. nehlasuje ani pro, ani proti přijetí usnesení, ani se hlasování výslovně nezdrží. Jak takový postup vyhodnotit? A je možné, aby se člen zastupitelstva obce účastnil zasedání, ale jen jako »občan obce«, tj. je možné, aby odmítl svou účast jako člen zastupitelstva obce, aby nemusel hlasovat a aby případně zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanoví jako podmínku pro platné přijetí usnesení souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce (§ 87). To, zda zastupitel bude hlasovat pro nebo proti přijetí navrhovaného usnesení anebo zda se hlasování zdrží, je zcela na uvážení každého člena zastupitelstva, neboť mandát zastupitele je vykonáván svobodně a nezávisle (§ 69 odst. 4 zákona o obcích), byť v mezích jeho povinností plynoucích především ze složeného slibu. Zastupitel svůj »názor« na obsah navrženého usnesení proto může vyjádřit také tím, že se zdrží hlasování, což lze učinit nejen sdělením této skutečnosti, ale i prostým odmítnutím jakkoli hlasovat. Z hlediska počítání souhlasu nadpoloviční většiny pro přijetí navrženého usnesení má tento způsob (ne)hlasování stejné dopady jako hlasování proti přijetí usnesení, neboť do nadpoloviční většiny lze samozřejmě započítat jen hlasy vyjadřující se pro přijetí návrhu. Zda v rámci údaje o výsledku hlasování, jenž má být součástí zápisu z jednání zastupitelstva, bude tento »nehlasující zastupitel« započten do kategorie »zdržel se hlasování«, nebo zda bude výslovně uvedeno, že se konkrétní zastupitel k návrhu usnesení vůbec nijak nevyjádřil, je v podstatě lhostejné (byť z hlediska přesnosti a úplnosti je vhodnější výslovně uvést, že daný zastupitel vůbec nehlasoval).

V obcích, v nichž jsou vztahy mezi»opozičními« zastupiteli a vedením obce vyhrocené, dochází někdy k tomu, že zastupitel se sice fyzicky zasedání zúčastní, tvrdí však, že je přítomný jen jako »veřejnost« a nikoli jako zastupitel. Bývá pak pokládána otázka, zda tohoto zastupitele započítávat do počtu přítomných členů zastupitelstva, zda jej vyzývat k hlasování, započítávat jej do počtu zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování apod. Podle § 69 odst. 1 zákona o obcích vzniká mandát člena zastupitelstva obce jeho zvolením. Od tohoto okamžiku má veškerá práva a povinnosti, které jsou součástí mandátu, mj. povinnost účastnit se zasedání zastupitelstva (§ 83 odst. 1 zákona o obcích). Sotva tedy lze v souvislosti s probíhajícím zasedáním zastupitelstva obce uvažovat, zda se zastupitel v určitý okamžik účastní jako člen nebo jen jako »prostý« občan obce. Lze tedy mít zato, že – ač takový zastupitel tvrdí opak – jde o přítomného člena zastupitelstva obce se všemi s tím spojenými důsledky (nehlasuje-li, má takový postup stejné dopady jakoby se zdržel hlasování).

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *