01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Největší zájem byl o vodní hospodářství

Uplynulý rok byl velmi důležitý pro naplnění závazků ČR vůči EU. Státní fond životního prostředí (SFŽP) pro zajištění těchto úkolů učinil řadu kroků v materiální i personální oblasti.

Díky tomu se SFŽP ve značné míře spolupodílel na tvorbě nezbytných dokumentů pro čerpání evropských peněz. Již od roku 2001 je implementační agenturou pro předvstupní fond EU - ISPA. Stal se implementační agenturou a platební jednotkou pro Fond soudržnosti i pro strukturální fondy - konkrétně pro operační program Infrastruktura (OPI).

FOND SOUDRŽNOSTI

Fond soudržnosti (Kohezní fond) je zaměřen na financování velkých infrastrukturních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy. Poskytování pomoci je v něm podmíněno skutečností, že HDP na obyvatele státu, měřený paritou kupní síly, nesmí překročit 90 % průměru EU a členský stát musí realizovat program hospodářské konvergence.

Na projekty financované z tohoto fondu je vyčleněna více než třetina celkového objemu strukturální pomoci pro ČR. Celkové náklady projektů v zásadě nebudou menší než 10 miliónů eur. Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje Fond soudržnosti spolufinancování programů, ale přímo spolufinancuje jasně definované projekty. Tím je usnadněno hodnocení jejich přínosu z hlediska trvale udržitelného rozvoje.

Z evropských peněz dnes naše města a obce spolufinancují výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV), kanalizačních řadů a vodovodů i odpadové hospodářství. Jak uvedla tisková mluvčí SFŽP Lucie Králová, žádosti se mohou podávat jak do Fondu soudržnosti, tak do OPI. Záleží na velikosti projektu.

PRVNÍ KOLO OPI

Koncem července skončilo přijímání žádostí do prvního kola OPI v rámci priority 3 - životní prostředí, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP. Patří sem obnova environmentálních funkcí území, jako jsou revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů - například odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy. Dále je to zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství - vybudování a modernizace ČOV a rozšíření kanalizačních systémů, zásobování obcí pitnou vodou, budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV. Další opatření se týkalo zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší, konkrétně využívání šetrných technologií při spalování - konkrétně šlo o snižování emisí těkavých organických látek, využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Dalším opatřením bylo i nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Výsledky v polovině října

Elektronicky se do systému pro podávání žádostí přihlásilo více než 800 potenciálních žadatelů, z čehož 113 žádostí splnilo předepsané podmínky. Po prvotním vyhodnocení všech přijatých žádostí je zřejmé, že první výzva pro předkládání projektů do jednoho ze strukturálních fondů byla velmi úspěšná. Finanční objem stávajících žádostí již dnes překročil prostředky, které byly z EU přiděleny pro rok 2004. Přesný počet úspěšných projektů bude upřesněn až po jejich vyhodnocení. V té době bude znám i finanční objem, který první výzva vyčerpá. Poté bude možno stanovit termín pro vyhlášení výzvy další. Konečné výsledky se žadatelé dozvědí v polovině října tohoto roku. Alokovaná částka pro roky 2004 - 2006 činí 142 miliónů eur.

Projekty budou v prvním kole důkladně posuzovat z technického, ekonomického a ekologického hlediska pracovníci SFŽP. Bodovým systémem vyhodnocené projekty pak předloží podvýboru - životní prostředí, složenému z odborníků na životní prostředí z různých resortů. Ten doporučí projekty, které se týkají životního prostředí, řídícímu výboru, který tvoří odborníci na životní prostředí a dopravu. Řídící výbor již doporučuje výběr projektů jak ze sektoru životního prostředí, tak dopravy a svá doporučení předkládá řídícímu orgánu, tj. Ministerstvu životního prostředí, které o projektech rozhodne.

Z hlediska vyhlášených opatření byl největší zájem o vodní hospodářství /88/ (budování a modernizace ČOV a zásobování obcí pitnou vodou apod.). Druhým v pořadí bylo opatření pro obnovu environmentálních funkcí území /12/ (např. revitalizace vodních toků, obnova funkce pramenných oblastí a mokřadů). V rámci opatření na zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší (10) přicházely žádosti hlavně na využívání šetrných technologií při spalování a na obnovitelné zdroje energie. Žádosti do programu nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (3) se týkaly vybudovávání systémů sběru, recyklace odpadů a rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

"Přivítal jsem, že nejvíce žádostí přišlo na obnovu infrastruktury ve vodním hospodářství, a to zejména proto, že se blíží termín pro splnění závazku ČR vůči EU, kdy do roku 2010 musí být vyhovující ČOV ve všech obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Jde o investici ve výši asi 70 miliard korun a tento zdroj finančních prostředků přispěje k jeho naplnění," komentoval výsledky ředitel SFŽP Andrej Mudray.

"Žádosti do OP Infrastruktura se podávají elektronicky přes www.zadosti.sfzp.cz, kde jsou uvedeny podmínky pro podání žádosti a další dokumenty, které žadatelům pomáhají. SFŽP funguje i jako informační středisko. To znamená, že potenciální i stávající klienti se mohou na naše zaměstnance kdykoli obrátit. Fond poskytuje finanční prostředky průběžně na akce tak, jak se podle projektové dokumentace realizují. O programech na rok 2005 se v současné době jedná s Ministerstvem životního prostředí," uvedla na závěr Lucie Králová.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down