Nelegální výlep, nebo čisté město?

Nelegální výlep má řadu negativ - nepořádek ve městě, poškozování podnikání v pronájmu výlepových ploch, ani estetika nejásá nad svítícími plakáty k prodejním akcím.

Loni na podzim strážníci Městské policie Semily zmapovali nejčastější místa nelegálního výlepu. Připravili jsme strategii, která nám umožnila nejen co nejvíce tento nešvar omezit, ale i zapojit občany a vyčistit město. Dodávám, že se MP této oblasti věnuje dlouhodobě a provozovatel Technické služby města Semily taktéž. Připravili jsme se i na alternativu nátěrů, které zamezují následný nelegální výlep. Pracovníci veřejně prospěšných prací následně během měsíce zcela vyčistili město od nežádoucích plakátů.

NEJÚČINNĚJŠÍ JE ČERNÝ VÝLEP IHNED ODSTRANIT

Odstranit izolepu či lepidlo nebylo vždy snadné, o to víc jsme byli motivováni řešit poškozování městského mobiliáře. Samostatnou kapitolou je výlep na soukromých objektech. I ten jsme zmapovali, ale nebylo třeba větších zásahů, ani nám to legislativa neumožňuje. Přes měsíčník Semilské noviny jsme občany informovali o záměru postupu s nelegálním výlepem.

Nemohu tvrdit, že už se po městě neobjevuje, ale je ho čím dál méně. Jako účinné se ukazuje neoprávněně vylepené či jinak umístěné reklamní sdělení co nejdříve odstranit. O odstranění plakátů neváháme informovat druhou stranu s tím, že k odstranění došlo, a navrhujeme možnosti umístění plakátů na místech k tomu určených. Plakáty bez kontaktních údajů pouze odstraníme.

Selským rozumem si každý spočítá, že se mu nevyplatí polepit sloupy po městě, ale vyvěsit plakáty na plakátovacích plochách. Někdo totiž musí zaplatit jejich vytištění, distribuci, vylepení. A to všechno výrazně převyšuje náklady na oficiální výlep. (Ceny začínají na 10 Kč bez DPH za týden a formát A4 a končí na 54 Kč bez DPH za čtyři týdny při formátu A0.) A občané už jsou dlouhodobě zvyklí informace nacházet na 23 výlepových plochách. Takové předání informací je navíc estetičtější.

Podle Václava Baudyse, vrchního strážníka MP Semily, dochází neoprávněným výlepem na některých místech ke znečištění veřejně prospěšných zařízení a takové jednání lze kvalifikovat jako přestupek proti veřejnému pořádku. Někdy jsou plakáty připevněny tak důkladně, že je nelze zcela odstranit.

Nejčastěji se nelegální výlep objevuje na sloupech veřejného osvětlení, na odpadkových koších, na venkovních skříních elektrických a plynových zařízení a na stromech. Původci výlepu jsou většinou přespolní. Za první dva měsíce letošního roku evidovala MP čtyři případy nelegálního výlepu.

KDYŽ SE »Z ČERNÝCH PASAŽÉRŮ« STÁVAJÍ KLIENTI

Jak upřesnil Ing. Luboš Mládek za TSM Semily s. r. o., společnost má od města smluvně pronajaty plakátovací plochy. Ceny plakátování jsou dány ceníkem a jsou jednotné pro všechny subjekty. Ceny se mírně upravovaly v roce 2012. V současnosti je patrný trend drobného poklesu zájmu o tuto službu, daný ekonomickou situací a inzerováním pomocí jiných médií. Nadále ji však hojně využívají místní organizace a spolky včetně přespolních.

»Výlep provádíme dvakrát v týdnu a při této příležitosti kontrolují naši pracovníci umístění neplaceného – nelegálního výlepu. Nelegální výlep zdokumentují (vyfotí) a odstraní,« říká Luboš Mládek.

Nejškodlivějším jevem nelegálního výlepu je jeho umístění na placenou reklamu či pozvánku na nějakou akci. Toto poškodí především stálé klienty TSM. Proto je snaha cíleně tyto černé inzerenty ihned po zjištění jejich prohřešku kontaktovat a smírnou cestou jim nabídnout výlep za úhradu, který bude mít vyšší efekt pro tohoto objednatele. Již zaplacený leták nikdo nestrhne a jeho reklama je vidět.

»Z některých oslovených hříšníků se dokonce stali naši zákazníci. Nejednou se totiž sami ocitnou v pozici poškozených, neboť někomu zaplatí výlep v celé oblasti a tento subjekt jim službu často v honbě za ziskem provede nekalým způsobem. Dokonce máme případ, kdy je potom pro takovéhoto klienta naše služba levnější,« dodává Luboš Mládek.

VOLEBNÍ REKLAMU NA ZVLÁŠTNÍCH MÍSTECH NEPŘEHLÉDNETE

Nově jsme pojali výlep volebních materiálů. Rada města stanovila usnesením umístění, rozsah i ceny výlepu před volbami. Je to běžná praxe mnoha obcí, kdy jsou transparentně a spravedlivě určeny podmínky volebních plakátů.

V Semilech jsme šli o krok dál tím, že na tuto formu propagace poskytuje město samostatné plochy. Jsou umístěny na frekventovaných místech a plakáty nezaniknou vedle pozvánky na ples či prodej zboží. Každé politické uskupení má zaručen rozměr, který může využít. Pro občany je to určitý komfort v přístupnosti a hlavně kulturně a esteticky je to výrazný posun.

S velkými plochami, billboardy, prozatím problém nemáme. Město na svých pozemcích neprodloužilo smlouvu provozovateli a v roce 2012 tedy došlo k odstranění tří těchto ploch, které už nehyzdí příjezdy do města.

Zvažovali jsme omezení a regulaci reklamních štítů, avšak legislativa není úplně jasně definována. Můžeme stanovit umístění na veřejných plochách, na chodnících. Nechtěli jsme ale zároveň omezit podnikatele, hlavně drobné prodejce, proto jsme k žádnému kroku v této oblasti zatím nepřistoupili. Na žádost občanů platí úplný zákaz podomního prodeje tržním řádem a stanovením prodejních míst k tomu učených.

Chtěli jsme přispět k estetice a kultuře plakátování, a proto se plakátovací plochy postupně obnovují a nechybí na nich označení provozovatele i s kontaktními údaji.

LENA MLEJNKOVÁ

místostarostka města Semily

Lena Mlejnková, místostarostka Semil.

FOTO: ARCHIV

Oficiální výlepová plocha versus odhalený nelegální výlep na odpadkovém koši.

FOTO: ROMAN FRIES

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *