01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nemocnice jako akciová společnost? Vedení kraje si na ní zakládá

Se ziskem okolo 26 miliónů korun před zdaněním patrně uzavře své loňské hospodaření Nemocnice České Budějovice, a. s. Díky svým zhruba 1700 lůžkům je čtvrtou největší nemocnicí v zemi a již déle než dva roky funguje jako akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj.

Jako akciová společnost byla Nemocnice České Budějovice jednorázově založena podle zakladatelské listiny ze dne 26. 11. 2003 ve formě notářského zápisu jediným zakladatelem a jediným akcionářem, jímž je Jihočeský kraj. Tento krok kraje následoval poté, kdy v roce 2002 českobudějovickou nemocnici na kraj převedl ze svého vlastnictví stát jako příspěvkovou organizaci. Ačkoliv nemocnice každý rok uzavírá s kladným hospodářským výsledkem a neustále rozsáhle investuje, jako obchodní společnost se v současné emotivně vedené diskusi o podobu zdravotnických zařízení stává spolu s dalšími krajskými nemocnicemi v jiných regionech středem pozornosti.

ÚSPĚCH, ČI EXPERIMENT S RIZIKY?

Na jedné straně jde slovy senátora a starosty Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáše Jirsy o "chloubu kraje". Na straně druhé například šéf klubu zastupitelů kraje za ČSSD Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc., tvrdí, že nemocnice, která se transformací přesunula ze sféry veřejně prospěšné do sféry obchodní, se de facto dostala "mimo přímou kontrolu krajské samosprávy jako celku se všemi riziky s tím spojenými". Kdo tedy má pravdu a může se, byť třeba až v krajním případě, nemocnice vymknout zpod kontroly svého současného jediného vlastníka a v rukou nových majitelů začít omezovat dosavadní širokou škálu poskytované zdravotní péče?

AKCIE NEJSOU VEŘEJNĚ OBCHODOVATELNÉ

Hejtman kraje RNDr. Jan Zahradník, který je sám členem dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s., zdůrazňuje, že od samého počátku nebylo záměrem kraje tuto nemocnici privatizovat, nýbrž ji transformovat z příspěvkové organizace na akciovou společnost se zachováním stoprocentního vlastnictví Jihočeského kraje. Předseda představenstva a generální ředitel nemocnice MUDr. Břetislav Shon v té souvislosti připomíná, že podle zakladatelské listiny nejsou vydané akcie veřejně obchodovatelné. Základní jmění společnosti při jejím založení činilo 16,1 mil. Kč a navyšovalo se k 1. 1. 2004, kdy bylo splaceno vkladem podniku 1,760 mld. Kč, takže základní kapitál společnosti činí 1,776 mld. Kč.

S podmínkou jednoznačných a průhledných vlastnických vztahů souvisí podle hejtmana i fakt, že nedošlo (a ani se prý tato možnost nezvažovala) k předání akcií managementu nemocnice či jiným právnickým nebo fyzickým osobám. Nebyly tedy vydány ani zaměstnanecké akcie.

Na otázku, zda by při větších investicích kraj jako zakladatel nemocnice přece jen nakonec nepřistoupil k dalšímu navýšení základního jmění vydáním - s ohledem na obchodní zákoník - tentokrát již veřejně obchodovatelných akcií, hejtman odpovídá: "V současnosti se o tom neuvažuje. Veškerá rozhodnutí tohoto druhu by i v budoucnu byla plně v kompetenci zastupitelstva kraje." MUDr. Shon dodává: "Naše akciová společnost v letech 2004 a 2005 realizovala stavební a přístrojové investice do výše svých odpisů. Vedle těchto vlastních zdrojů použila na vybudování centrálních laboratoří částku krytou poskytnutým úvěrem."

KRAJ NIKDY NEODČERPAL ZISK

S tím souvisí i pravidla pro rozdělování vytvořeného zisku. V roce 2004 činil před zdaněním 24,618 mil. Kč, za uplynulý rok se předpokládá 26 mil. Kč. Pravidla rozdělování zisku jsou dána stanovami akciové společnosti, rozhoduje o něm valná hromada na základě návrhu představenstva. MUDr. Shon podtrhuje, že za rok 2004 zdroje ze zisku po zdanění byly plně použity pro nemocnici a kraj coby vlastník společnosti je v žádném případě neodčerpal, ačkoliv by jistě pro ně našel další příhodné použití, třeba v dopravě či školství. "Plné využití zdrojů ze zisku po zdanění ve prospěch nemocnice je základní strategií kraje," dodává RNDr. Zahradník.

ZISK? JISTĚ, ALE NENÍ PRIORITOU

Jak hejtman, tak generální ředitel nemocnice se shodují i v následujícím: Totiž že při rozhodování a řízení nemocnice zisk není prioritou. Tou je podle obou mužů vyrovnané hospodaření a vytvoření takových finančních zdrojů, aby pokryly provozní, mzdové i investiční potřeby. Nemocnice má vlastní mzdový předpis a pravidla odměňování. Odměňování je tam, jak říká generální ředitel MUDr. Shon, diametrálně odlišné od odměňování v příspěvkových organizacích s cílem výrazně posílit motivační pohyblivou složku mzdy. "Ve srovnání s ostatními nemocnicemi se naše za rok 2005 pohybuje na předních místech průměrné mzdy," říká. "Zakladatel naší nemocnice i její management mají zájem průměrnou mzdu nadále zvyšovat, zjednodušovat systém odměňování s důrazem na růst pohyblivé motivační složky, od čeho si slibujeme vyšší tlak na kvalitu zdravotní péče."

POJISTKY PRÁVNÍ I POLITICKÉ

Ale co kdyby se opakovaly, dejme tomu, velké plošné povodně z roku 2002, kdy by kraj přes veškerou možnou pomoc státu, Evropské unie, z dobrovolných sbírek apod. okamžitě potřeboval velké sumy peněz na rychlou likvidaci škod a obnovu území? Nemohl by kraj pod takovým výjimečným tlakem přece jen rozhodnout o prodeji své nemocnice? Vždyť změnu stanov, které omezují veřejnou obchodovatelnost akcií, lze vcelku bez potíží učinit. Jaké proti tomu - kromě snad politických - existují pojistky?

"Právní pojistkou je neobchodovatelnost akcií společnosti," odpověděl hejtman RNDr. Zahradník. "Politickou pojistkou je pak zodpovědnost, kterou má samospráva kraje vůči svým voličům. Ostatně Jihočeský kraj vlastní a spravuje mnohamiliardový majetek a se stejnou logikou uvažování by hrozilo, že jednou rozprodá třeba své školy, silnice, lukrativní pozemky nebo cenné historické sbírky."

Kraj podle hejtmana v roli zakladatele Nemocnice České Budějovice, a. s., zvolil jako prvořadé kritérium pro výběr členů orgánů této společnosti odbornost. "Představenstvo je proto složeno z vedoucích zaměstnanců nemocnice, dozorčí rada pak ze zástupců rady kraje, zaměstnanců, nezávislého experta a zástupce města České Budějovice," konstatoval RNDr. Jan Zahradník. Jak dále uvedl, v kontrolních orgánech ostatních šesti Jihočeským krajem zřizovaných nemocnicích (v podstatě bývalých okresních) zasedají i představitelé měst, na jejichž území má nemocnice sídlo. "Těmto městům je totiž problematika "jejich" nemocnic blízká, a proto jsme volili tento způsob."

HOLDING MÁ PŘINÉST ÚSPORY

V současné době se v jižních Čechách ujímá své funkce krajem založená akciová společnost Jihočeské nemocnice. Jejím úkolem bude koordinace činnosti všech nemocnic ve vlastnictví kraje, například při nákupu léků nebo při tvorbě investičních plánů, což by mělo přinést snížení nákladů. Dál se tak zefektivní také spolupráce těchto nemocnic v oblasti zdravotní péče, kdy po stránce odborné bývalé okresní nemocnice zajišťují základní péči, zatímco většina specializované je prováděna v Nemocnici České Budějovice. "Vzhledem k nesporné kvalitě našeho zdravotnického zařízení jsme si udrželi "spontánní" respekt a autoritu," odpovídá v té souvislosti MUDr. Shon na otázku, jaké je nyní postavení českobudějovické nemocnice v kraji vůči ostatním zdravotnickým zařízením, zejména vůči bývalým okresním nemocnicím.

Senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa považuje změny v českobudějovické nemocnici za pozitivní. "Nemocnice se pohybuje v kladných číslech, řada pavilónů prochází rekonstrukcí, ale žádné snížení lékařské péče jsem nezaznamenal," říká. "Na-opak oceňuji rekonstrukci vstupního areálu a dostatečně velké parkoviště, které návštěvníkům slouží zdarma." Za příklad jiným, i příspěvkovým zdravotnickým zařízením může z poslední doby sloužit nová služba zasílání informací formou SMS pacientům - třeba o změnách termínů vyšetření, hospitalizace, nebo příbuzným o změně zdravotního stavu jejich blízkého, který se v nemocnici léčí.

Hejtman Zahradník shrnuje: "Právní forma obchodní společnosti umožňuje pružnější řízení a zvyšuje motivaci i odpovědnost managementu a členů orgánů společnosti. Výhodnější je i proto, že odbourává výraznou nerovnováhu, která v platné české legislativě panuje mezi státními a nestátními příspěvkovými organizacemi. V neposlední řadě jde o čitelnou právní formu pro státy Evropské unie, pro něž příspěvkové organizace jsou zcela neznámým pojmem. Zkušenost, kterou jsme za uplynulé dva roky nabyli s fungováním českobudějovické nemocnice coby akciové společnosti, je pro vedení kraje jednoznačným potvrzením správnosti rozhodnutí o změně právní formy nemocnic."

Hejtman RNDr. Jan Zahradník, člen dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.:

Zkušenost, kterou jsme za uplynulé dva roky nabyli s fungováním českobudějovické nemocnice coby akciové společnosti, je pro vedení Jihočeského kraje jednoznačným potvrzením správnosti rozhodnutí o změně právní formy nemocnic.

MUDr. Břetislav Shon:

Pokud by se rakouští občané stávali "houfněji" klienty naší nemocnice, máme určitě dostatečné rezervy (nemyslím finanční), abychom případný nápor zvládli - a nikoliv na úkor českých pacientů. V praxi by to znamenalo větší přísun peněz, než jsou jen paušální náhrady, za něž bychom mohli dále modernizovat nemocnici. Tento nápor však bohužel ve větším měřítku nehrozí.

Opozice: Transformace nutná nebyla

Předseda klubu zastupitelů kraje za ČSSD Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.: Transformace Nemocnice ČB z příspěvkové organizace na obchodní společnost nutná nebyla. Vždyť hospodaření nemocnice bylo bez dluhů a její provoz byl plně stabilizován. Oficiálním důvodem transformace však byla vize o usnadnění samostatnějšího rozhodování managementu, a tudíž i rychlejšího rozvoje nemocnice. Například snazší dostupnosti úvěrů na další investice a hlavně možnost regulace platů zaměstnanců tak, jak potřebuje nemocnice, a ne jak je stanoveno příslušným nařízením vlády, jímž je určena stupnice platových tříd a platových stupňů. Přiznávám, že jsem tehdy byl jedním ze dvou sociálních demokratů, kteří proti této změně nebyli. Bylo to dáno mou důvěrou v tehdejšího ředitele MUDr. Bouzka a v tehdejší vedení kraje. Na transformaci jsme tehdy pohlíželi i jako na něco, čím chceme ověřit jiný model fungování s tím, že pokud se neosvědčí, nebude se v tomto procesu pokračovat. Přesunem do sféry obchodní a změnou politické kultury v kraji se však nemocnice dostala mimo přímou kontrolu krajské samosprávy jako celku se všemi riziky s tím spojenými. Podtrhuji ona slova "jako celku". V jednotlivých orgánech společnosti dominují krajem na politickém principu delegované osoby. A hovoříme-li o "kraji", tak si pod ním musíme představit především pouze určitou část samosprávy, totiž tzv. koalici. Proto také příliš nevěřím "pojistkám", které prý zabraňují případnému prodeji nemocnice. Valnou hromadu vykonává rada kraje a té pro jakékoliv rozhodnutí přece vystačí podpora od 28 koaličních zastupitelů. Ano, je to v souladu s právem, ale přece jen poněkud riskantní. Více než 600 tisíc obyvatel Jihočeského kraje zastupuje 55 zastupitelů a postačí hlasy 28 z nich, tj. většina, aby bylo přijato i tak zásadní rozhodnutí. A totéž by samozřejmě platilo v okamžiku, kdy by i "okresní" nemocnice začaly fungovat na principu obchodních společností. Nemocnice ve formě neziskových zdravotnických zařízení využívajících veřejné prostředky ze zdravotního pojištění lze označit za určitý standard všude okolo nás. Žádná specifická "česká" ani "jihočeská" cesta není zapotřebí.

Předseda klubu zastupitelů kraje za KSČM, poslanec RSDr. Petr Braný: Obchodní společnost je nejméně vhodnou formou, protože ti, o které má jít nejvíce, tedy pacienti, jsou vždy v nevýhodné pozici. Nemají totiž možnost jakkoliv ovlivňovat chování společnosti, která má za základní cíl ekonomickou prosperitu. Právě proto, že základním kritériem je zisk, žádní manažeři nemohou dlouhodobě zajišťovat základní cíl zvýšené léčebné péče. Proto vůbec nebylo nutné přeměnit původní příspěvkovou organizaci na obchodní společnost. Navíc statutární orgány Nemocnice ČB, a. s., jsou spíše kluby "vyvolených", než aby zastupovaly populaci kraje. Neobával bych se toho, že při případných živelních pohromách kraj ve snaze získat rychle peníze na likvidaci škod českobudějovickou nemocnici prodá - v takových krajních případech se zdroje vždycky najdou. Ale nelze vyloučit, že při hospodaření nemocnice by zastupitelstvo kraje mohlo prodat některé nemocniční budovy či části nemocničních pozemků nebo je směnit.

Nemocnice České Budějovice, a. s. (ve formě obchodní společnosti od 26. 11. 2003)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down