01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nezaměstnaným absolventům kyne naděje. Ale i malým obcím

Příběh, který se začíná rozvíjet na Kutnohorsku a Čáslavsku, by mohl být povzbuzující inspirací také pro další regiony. Vždyť snad všude nemálo absolventů škol zůstává bez zaměstnání, zatímco menším obcím chybějí lidé, kteří by jejich starostům vytvořili dobré profesionální zázemí.

Už 8. září bude v Centru celoživotního vzdělávání Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie (VOŠ, SPŠ a OA), Čáslav zahájen rekvalifikační kurz Praktikant samosprávy. Je určen loňským absolventům alespoň středních škol, kteří zůstali v evidenci Úřadu práce. kurz je zaštítěn Kontaktním pracovištěm Kutná Hora Krajského pracoviště ÚP Příbram. Založen je na bázi řadu let používaného nástroje Společensky účelné pracovní místo - jednoho z prostředků Aktivní politiky zaměstnanosti. Připomeňme, že k letošnímu 31. 5. evidovalo Kontaktní pracoviště ÚP Kutná Hora plných 3939 uchazečů o zaměstnání, což tam představovalo 7,9% průměrnou míru nezaměstnanosti. Z nich 128 bylo absolventů škol a mladistvých.

Nejen nezaměstnaní absolventi škol si mohou od kurzu hodně slibovat. Své naděje do něj totiž vkládá i řada především malých obcí na Čáslavsku a Kutnohorsku. Ostatně právě z jejich popudu a ve spolupráci a nimi byl kurz rovněž připravován. Vždyť jen ve správním obvodu ORP Čáslav se nachází 26 malých obcí v čele s neuvolněným starostou. Ve správním obvodu ORP Kutná Hora je takových obcí dalších 23.

ÚČASTNÍKY KURZU ČEKÁ NA ÚŘADECH OBCÍ MNOHO PRÁCE

Do projektu kurzu Praktikant samosprávy se však mohou zapojit obce všech velikostí - i ty s uvolněným starostou. »Jedinou podmínkou,« jak podotýká Mgr. et Bc. Silvia Doušová, koordinátorka projektu Podpora meziobecní spolupráce pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora, »je najít účastníkovi kurzu odpovídající náplň práce a poskytnout mu základní pracovní zázemí.«

Starosta obce Starkoč Jan Jiskra, jenž je koordinátorem projektu Podpora meziobecní spolupráce pro správní obvod ORP Čáslav, vysvětluje očekávání obcí následovně: »Jsem neuvolněný starosta obce se 133 obyvateli a starostování beru jako svého koníčka. Nejvíce mně však vadí nedostatek času na plány a projekty, jimž bych se rád věnoval. Nemá smysl, abych např. sáhodlouze rozváděl, jak obtížná pro mě byla nedávná rekonstrukce našeho obecního domu a s tím spojené zvládnutí příslušné administrace veřejné zakázky, stejně jako dotace. Neuvolněné starostky a neuvolnění starostové mě však jistě pochopí...«

Jan Jiskra spoléhá na to, že díky kurzu bude možné získat de facto zdarma pracovní sílu na záplavu agend, jíž dnes musí čelit i nejmenší sídla. Starosta Starkoče zároveň vyjmenovává, co vše by se na úřadech malých obcí mohlo s využitím účastníků kurzů změnit: »Může se tam zkvalitnit nabídka služeb Czech Pointu, rozšířit počet úředních hodin, zlepšit informovanost občanů např. o možnostech v oblasti sociálních služeb, a to hlavně pro seniory a lidi se zdravotním handicapem. Tím pochopitelně nemám na mysli suplování práce sociálních pracovníků. Ale hlavně osvětu a případné vyřizování administrativy. Absolvent kurzu by měl zvládat agendu výpisů z katastru nemovitostí, umět napsat zápis ze schůze zastupitelstva nebo pracovní porady, obsluhovat obecní web, bez problémů vkládat informace na elektronickou úřední desku apod. Konkrétně ve Starkoči bych uvítal, kdyby se účastník kurzu a zejména pak jeho absolvent mohl věnovat prověření katastru ve vztahu k obecním pozemkům. Tedy např. kontrole neoprávněně zaplocených obecních pozemků, černých staveb, evidenčních čísel volně stojících přístřešků nebo staveb bez čísla popisného. Na tuto agendu totiž už vůbec nezbývá čas. Hodně však bude záležet na každém jednotlivém starostovi, jakou bude mít v účastníka kurzu důvěru a k jakým činnostem ho pustí. Tento aspekt bude pro zdárný průběh kurzu velmi důležitý.«

Silvia Doušová, která v minulosti působila v Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR (nyní Institut pro veřejnou správu Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra ČR), využila své dřívější zkušenosti a aktivně pomohla i s přípravou obsahu kurzu, jeho organizace a hodnocení účastníků. Podle jejího názoru by absolvent měl být především schopen vypomoci na obecním úřadu s rutinními zaležitostmi týkajícími se jeho chodu. »Ale rovněž by se měl umět postarat třeba o evidenci chat a chalup, pomáhat osamoceným seniorům, starat se o web obce apod.,« říká Silvia Doušová.

PROFIL ABSOLVENTA KURZU BUDE PRO RADNICE ZAJÍMAVÝ

Ředitelka VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav Mgr. Věra Szabová spolu s Evou Křížovou, Dipl. eko., z Centra celoživotního vzdělávání podtrhují, že škola se zaměřením a obsahem kurzu ráda přizpůsobí požadavkům obcí, aby tak co nejlépe připravila tyto uchazeče na jejich praxi. Podle ředitelky školy a její spolupracovnice absolvent kurzu získá znalosti ve vedení administrativy, bude znát základy správního řádu a archivace dokumentů. Bude se umět orientovat v oblasti veřejné zprávy a jejího financování a osvojí si základy rozpočetnictví obcí. Seznámí se a prakticky si vyzkouší řízení malých projektů. Významnou částí kurzu bude blok komunikativních dovedností.

Aby účastník kurzu mohl obdržet osvědčení o jeho absolvování, kromě účasti na hodinách bude muset především prokázat plnění studijních úkolů a úspěšně složit zkoušky ze všech modulů 140hodinového kurzu. »Na výsledky stáže my ve škole přihlížet nebudeme,« upřesňuje Věra Szabová. »Celý projekt si totiž řídí Úřad práce a my v něm pouze plníme roli školitelů. Proto nemáme, a jako škola ani nemůžeme, hodnotit plnění pracovních povinností těchto lidí na obecních úřadech.«

VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav už také chystá dvě dotazníková šetření mezi úřady obcí, kam účastníci kurzu budou docházet na stáže. »První šetření uskutečníme ještě před zahájením kurzu, druhé proběhne po jeho závěru. Rádi bychom porovnali očekávání, která obce od kurzu měly, s tím, zda a jak byla podle jejich mínění tato očekávání naplněna. Jakoukoliv připomínku ze strany obcí rádi uvítáme i během kurzu - a bude-li to možné, rádi se radnicím přizpůsobíme. Svou roli zde bude mít také koordinátor a zadavatel celého projektu, jímž je Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Kutné Hoře,« dodává Věra Szabová.

V ZÁŘÍ PŘIJDE NOVÁ VLNA STŘEDOŠKOLÁKŮ BEZ PRÁCE, DALŠÍ KURZ NENÍ VYLOUČEN

Na její slova navazuje Ing. Miroslav Richter, CSc., který na Kontaktním pracovišti Úřadu práce v Kutné Hoře zastává funkci odborného poradce pro spolupráci se zaměstnavateli. Konstatuje totiž: »Snahou našeho úřadu je poskytnout absolventům, kteří nadále zůstávají v evidenci, praxi, aby se zlepšila jejich situace na volném trhu práce - nic víc, nic míň. Proto ani nechystáme žádné hodnocení jejich aktivit na obecních úřadech. Vyžadujeme pouze dodržení podmínky, aby zájemci o kurz měli minimálně středoškolské vzdělání. Přednost mají uchazeči přímo z obcí, které se do tohoto projektu přihlásily. Také finální výběr účastníků kurzu předpokládáme provést ve spolupráci s obcemi. Obec se do projektu nemusí finančně zapojit - ale může. A to tak, že navýší mzdu účastníka, resp. absolventa kurzu nad rámec příspěvku od Úřadu práce,« poznamenává Miroslav Richter.

A dodává, že po letošních letních prázdninách také na kutnohorském kontaktním pracovišti Úřadu práce očekávají další nárůst počtu nezaměstnaných mezi absolventy škol. Proto Úřad práce už obcím avizoval, že v případě jejich zájmu je schopen tento kurz zopakovat, avšak už s jinými účastníky z řad nezaměstnaných absolventů škol. »Je však možné, že by pak mohla být upravena i pravidla pro fungování tohoto kurzu,« připouští Miroslav Richter.

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCI BY FREKVENTANTI KURZU POMOHLI

Jestliže byl na předchozích řádcích vzpomenut jiný projekt, totiž projekt Podpora meziobecní spolupráce, nestalo se tak náhodou. Tento projekt (viz též: www.obcesobe.cz) s podporou OP Lidské zdroje a zaměstnanost uskutečňuje od loňského května Svaz měst a obcí (SMO) ČR. Má vytvořit odborné a administrativní zázemí obcí ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností.

Na Kutnohorsku a Čáslavsku se značnou koncentrací menších sídel v čele s neuvolněnými starosty se s projektem SMO obcím otevírá řada příležitostí k vyšší úrovni meziobecní spolupráce. Ostatně jak Jan Jiskra, tak Silvia Doušová v roli koordinátorů projektu Podpora meziobecní spolupráce, stáli i u přípravy kurzu Praktikant samosprávy.

»K účasti na realizaci kurzu mě inspirovaly hlavně dvě věci. Zaprvé možnost vyjít vstříc starostům, kteří stále více zápasí s administrativní zátěží. A zadruhé šance zprostředkovat pracovní zkušenost a potažmo práci lidem, kteří se na trhu práce uplatňují obtížně, tj. studentům po absolvování školy, jimž chybí praxe, a matkám po rodičovské dovolené. V červnu jsme v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce na setkání představitelů obcí poskytli zástupci Úřadu práce prostor pro prezentaci kurzu Praktikant samosprávy. Kurz však propagujeme trvale,« říká Silvia Doušová.

Ještě dál šli na Čáslavsku. Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Čáslavsko si jako volitelnou oblast projektu Podpora meziobecní spolupráce vybral téma Administrativní podpora malých obcí. Kurz Praktikant samosprávy tam proto obcím může pomoci vytipovat si jeho nejlepší absolventy pro zvažované profesionální zázemí DSO.Ti by pak slovy Jana Jiskry »centrálně pomáhali všem obcím«. »Ideální by bylo, kdyby šlo technicky vyprofilovat některé absolventy kurzu k určitým specializacím, jako jsou dotace, veřejné zakázky apod.,« uzavírá starosta Starkoče.

Jak bude probíhat rekvalifikace absolventů pro potřeby obecních úřadů na Kutnohorsku a Čáslavsku

Kurz Praktikant samosprávy:

Je určen absolventům bez praxe (minimálně středoškolákům) z evidence uchazečů o zaměstnání, přičemž je založen a financován na bázi jednoho z celostátních nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), konkrétně nástroje Společensky účelné pracovní místo (SÚPM).

Byl připraven Úřadem práce ČR, resp. Kontaktním pracovištěm Kutná Hora Krajského pracoviště ÚP Příbram, a Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Čáslav, a Centrem celoživotního vzdělávání této školy. Studijní program byl připraven školou a Úřadem práce a projednán s koordinátory projektu Podpora meziobecní spolupráce pro správní obvody ORP Kutná Hora a ORP Čáslav.

Studijní program byl rovněž konzultován s některými dalšími starosty obcí. Ti např. navrhli doplnit kurz o blok věnovaný výběrovému řízení.

Kurs sestává ze 140 vyučovacích hodin a potrvá od 8. září až do prosince 2014. Během této doby účastníci kursu po dva dny v každém týdnu absolvují výuku ve škole a další tři dny v týdnu pak stráví stáží na obecních úřadech zapojených obcí. Na závěr kurzu jeho účastníci podstoupí zkoušky ze všech modulů kurzu. Pokud zkoušky úspěšně splní, obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Jeho absolvent bude mít znalosti vedení administrativy a bude znát základy správního řádu a archivace dokumentů. Bude se orientovat v oblasti veřejné správy a jejího financování, osvojí si znalost základů rozpočetnictví obcí.

Účastníci kurzu Praktikant samosprávy budou mít od začátku uzavřenou pracovní smlouvu s příslušnou obcí (na jejímž úřadu budou vykonávat stáž) - po dobu kurzu na zkrácený úvazek, po absolvování kursu až na šest měsíců na plný úvazek. Náklady s tím spojené budou pokryty využitím nástroje SÚPM. Rozhodne-li se obec ponechat si absolventa kurzu déle, bude to muset učinit ve své vlastní režii a s využitím vlastních finančních prostředků.

ZDROJ: ÚŘAD PRÁCE; VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV

V obci Starkoč na Čáslavsku nedávno slavnostně otevřeli zrekonstruovaný Obecní dům s knihovnou. Od září by tam měl na stáž docházet i jeden z účastníků rekvalifikačního kurzu Praktikant samosprávy.

FOTO: ARCHIV OBCE

Miroslav Richter: Z Úřadu práce jsme už obcím avizovali, že v případě jejich zájmu jsme schopni kurs Praktikant samosprávy zopakovat, avšak už s dalšími účastníky z řad nezaměstnaných absolventů škol.

FOTO: ARCHIV

Silvia Doušová: Absolvent letos v září zahajovaného rekvalifikačního kursu Praktikant samosprávy by mohl zejména vypomáhat s rutinními záležitostmi týkajícími se chodu obecního úřadu.

FOTO: ARCHIV

Jan Jiskra: Nejlepší absolventy kursu Praktikant samosprávy bychom mohli vybrat pro uvažované profesionální zázemí Dobrovolného svazu obcí Mikroregion Čáslavsko.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down