Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nízkoprahové zařízení v Telči působí v novém

Nový klub nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) s názvem Zastávka vyrostl v Telči na místě bývalého autobusového nádraží a funguje od loňského podzimu. Nové prostory umožnily rozšířit kapacitu i nabídku aktivit.

Nízkoprahové zařízení provozuje Oblastní charita Jihlava a jde o službu, která se snaží pomocí volnočasové nabídky podchycovat potenciální rizika u ohrožených skupin dětí a mládeže. Klub původně obýval pronajaté prostory. Díky novým prostorám pojme Zastávka více návštěvníků, jejichž věkové spektrum může být 11-26 let. Rozšířila se také nabídka aktivit. »V současnosti jsou pracovníci Zastávky v kontaktu s 94 uživateli, kteří mají uzavřenu dohodu o poskytování sociální služby, a evidují dalších asi 50 zájemců,« vysvětluje Mgr. Petra Břečková, vedoucí zařízení a sociální pracovnice NZDM. Věk klientů se pohybuje mezi 14-17 lety, půl na půl chlapci a dívky. Denní návštěvnost služby (klubu i terénní formy) je asi 30 osob. Samotná návštěvnost klubu, tedy budovy, jež byla nově postavena, je kolem 20 osob denně.

SMYSLUPLNĚ TRÁVENÝ VOLNÝ ČAS POMÁHÁ ŘEŠIT PROBLÉMY

Zařízení funguje podle zákona o sociálních službách a poskytuje ambulantní formu služby (klub) i terénní (sociální pracovníci se pohybují po městě a kontaktují mladé lidi s nabídkou služeb). Obecně lze činnost Zastávky rozdělit do tří oblastí:

poskytování pomoci, podpory a poradenství mladým lidem v obtížných situacích, které zažívají ve vztahu k sobě, k rodině, škole, vrstevníkům, práci;

provádění prevence rizikového chování, tzn. snaha různými preventivními programy (besedy, workshopy, diskuse s odborníky) předcházet skupinovou prací u dětí a mládeže vzniku nežádoucích jevů, jako je např. sebepoškozování, závislosti, předčasné opuštění školského systému;

nabídka smysluplného využití volného času (soutěže, sport, tanec, zpěv, výtvarná činnost, promítání filmů, výlety či pobytové akce), uživatelé mají možnost využít prostoru a vybavení k vlastní činnosti, pracovníci jsou jim při tom nápomocni.

Nové prostory Zastávky také umožňují konat např. besedy, prezentace či workshopy pro širokou veřejnost.

»LÉČBA« DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL

Sociální pracovníci Zastávky naplňují výše uvedené oblasti aktivit individuálním přístupem k dětem a mládeži – pomocí rozhovorů zjišťují jejich potřeby a problémy. Každý měsíc připravují program k určitému preventivnímu tématu (např. alkohol, nebezpečí na internetu, aktivity s podtitulem »chraň se«, jako třeba workshop sebeobrany ve spolupráci s městskou policií, promítání filmu s diskusí na téma nástrahy stravování ve fast foodech). Na léto je v plánu ve spolupráci s neziskovou organizací Euforall pobytová akce zaměřená na rozvoj finanční gramotnosti účastníků akce. Koncem léta proběhne druhý ročník »Rozloučení s létem«, který má potenciál zprostředkovat mladým lidem atraktivní volnočasovou náplň (např. graffiti workshop, turnaj ve fotbálku apod.), vše v duchu myšlenky, že »bavit se dá i bez alkoholu«.

»Při všech aktivitách se ctí pravidla klubu – zejména báze dobrovolnosti, kdy nikdo není nucen službu využívat, ale když už se pro ni rozhodne, musí dodržovat pravidla zařízení, např. zákaz vstupu pod vlivem omamných látek a žádné fyzické či slovní násilí,« doplňuje Petra Břečková.

Zastávka je jediným NZDM v Telči. Samostatnou volnočasovou nabídku poskytují i další zařízení – dům dětí a mládeže, školy a školská zařízení, sportovní kluby, spolky – ty jsou však zaměřeny přímo na výuku a rozvoj dítěte v konkrétní činnosti.

Stavba Zastávky přišla na 12 mil. Kč a byla financována vícezdrojově: 70 % investic hradila dotace ROP Jihovýchod, 2 mil. Kč přispěl Kraj Vysočina, 1,5 mil. Kč uhradila charita a 0,5 mil. Kč přidalo město Telč. Vícezdrojové zůstává i financování provozu zařízení, s hlavním podílem z dotací MPSV a Kraje Vysočina a příspěvku města. Zbylé náklady zajišťuje Oblastní charita z menších dotačních titulů a příspěvků od dárců.

Nový klub NZDM »Zastávka« v Telči.

FOTO: ILONA JENÍČKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *