Nové lesní úřady a volnější ruce pro boj s klimatickou změnou. Platforma za novelizaci lesního zákona představila své požadavky

Na osmi požadavcích novely lesního zákona, které přispějí k zachování českých lesů, zabezpečí jejich stabilitu, konkurenceschopnost a odolnost se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Platforma za novelizaci lesního zákona apeluje na jejich zapracování do avizovaného návrhu novely Ministerstvem zemědělství a včera je také předxstavila zástupcům médií.

Důvodem jsou nevratné dopady klimatických změn a nutnost zachování všech funkcí lesa – produkčních i mimoprodukčních – pro budoucí generace. Platforma navrhuje mj. zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty. Umožňuje větší využívání přírodě bližších způsobů hospodaření, prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů.

Historicky poprvé se zástupci různých zájmových stran shodli na zásadních principech a požadavcích, které má přinést nová právní úprava o lesích. Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona podporují následující instituce:

  • Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)
  • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
  • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Pro Silva Bohemica
  • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
  • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)
  • Česká lesnická společnost (ČLS)
  • Asociace soukromého zemědělství (ASZ)

Dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a obrovských nezalesněných ploch vidíme všichni na vlastní oči. Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na Ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji do novely zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa, včetně té rekreační,“ uvedl Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

Pro zachování pestrých lesů ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu je třeba snížení byrokracie a více pravomocí vlastníkům, kteří znají své lesy nejlépe. Stát musí finančně podpořit šetrné a přírodě blízké postupy obnovy lesů a posílit inovace v lesnictví. V neposlední řadě žádáme reformu správy lesů a zřízení lesních úřadů, které přinesou v důsledku úsporu českým veřejným rozpočtům,“ dodal Jiří Svoboda

Potřebu novelizace podpořili také zástupci ochránců přírody či akademické obce.

„Lesy pokrývají v České republice více jak třetinu území, jsou základním stavebním kamenem stability naší krajiny a nenahraditelnou složkou životního prostředí z hlediska biodiverzity. Bez stabilních druhově pestrých lesů nemůžeme ani vyhrát boj s klimatickou změnou. Proto je důležité, abychom měli zákon, který bude lesy dostatečně chránit a zajistí v nich takové hospodaření, které zlepší jejich stav,“ konstatoval Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

„Lesní zákon je nutné změnit co nejrychleji, abychom nesnížili dostupnost dřeva jako strategické suroviny. Dřevozpracující průmysl představuje významnou součást českého hospodářství a zaměstnává v regionech velké množství lidí. Proto se připojujeme k platformě a vítáme představené požadavky. Ty představují velmi moderní přístup, který pomůže lesům i ekonomice,“ připomněl Ivan Ševčík z Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP).

Tomáš Pospíšil z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pak připojil: „V současnosti platná lesnická legislativa z první poloviny devadesátých let již není schopná postihnout dynamicky se měnící podmínky v lesních ekosystémech a provádění efektivních adaptačních opatření na změnu klimatu. Aktuální vědecké poznatky a výsledky výzkumů nám stále více ukazují, že diverzifikace hospodaření dle konkrétních přírodních podmínek přináší větší stabilitu a odolnost lesů. Je proto nutné, aby novelizace lesního zákona přinesla vlastníkům lesů větší liberalizaci při výběru modelů hospodaření a tím i možnost více využívat tvořivých sil přírody ve prospěch biodiverzity i celé společnosti.“

POŽADAVKY PLATFORMY ZA NOVELIZACI LESNÍHO ZÁKONA:

1. Samostatné lesní úřady. Oddělení státní správy lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů by přineslo zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech.  Odstraní duplicitu v kontrolní činnosti v lesním hospodářství. V současnosti státní dozor nad lesy v Česku spadá neefektivně zároveň pod Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí.

2. Volnější ruce pro vlastníky lesů. Snížení byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí umožní vlastníkům obhospodařovat les flexibilně s ohledem na jeho aktuální potřeby a místní podmínky. Je třeba redukovat závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožnit vlastníkovi lesa zákonnou oporu zvolit si pestřejší formy hospodaření, které jsou spojeny s větší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou lesních porostů.

3. Prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů. S ohledem na obrovskou variabilitu kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy dřevin včetně dřevin přípravných. Je proto potřeba prodloužit lhůty pro zalesnění holin ze dvou let na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na dvanáct let. Jen tak lze dosáhnout pestré a časově udržitelné obnovy českých lesů a jejich přizpůsobení na probíhající změny klimatu.

4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů. Legislativní i finanční podpora dobrovolného sdružování, zejména vlastníků drobných lesních majetků, umožní soustavnější a odbornější péči o tyto lesy, pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod.  V praxi tyto spolky umožní např. sdílení nákladů na pronájem techniky, pracovníků či výměnu zkušeností z praxe.

5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta. Novela by měla posílit zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží, celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu a lesní pedagogiku.

6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří. Žádáme, aby vlastník lesa měl možnost většího uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů, a mohl tak využívat širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře), což aktivně přispěje k řešení škod zvěří na lese zejména na kalamitních plochách. Další opatření týkající se zvěře přinese v příštím roce zákon o myslivosti

7. Zavedení platby za ekosystémové služby. Požadujeme, aby zákon umožnil systematickou podporu za poskytování ekosystémových služeb. Zajišťování těchto služeb je spojeno s vysokými náklady vlastníků lesů, neprochází však dosud trhem. Je třeba definovat pojem ekosystémové služby lesa a stanovit povinnosti vlastníka při jejich plnění i právní nárok na platbu za tyto služby.

8. Zlepšení životního prostředí v lesích. Právní úprava by měla přispět ke zlepšení přírodního prostředí větším zohledněním požadavků ochrany přírody. Povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa. Nově ošetřit by měl zákon také zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení, nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down