Novela rozpočtových pravidel: Obcím se vyplatí ji dobře znát

Na konci loňského roku byl v částce 160 Sbírky zákonů dne 30. prosince 2011 zveřejněn zákon č. 465/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Vedle zákona č. 218/2000 Sb. se tento zákon dotýká rovněž tzv. malých rozpočtových pravidel, konkrétně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 465/2011Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení. Lze tedy konstatovat, že zveřejnění poměrně rozsáhlých novel ustanovení obou zákonů se stihlo prakticky na poslední chvíli, zejména s přihlédnutím k okolnosti, že rozpočtový rok je totožný s rokem kalendářním.


Bohužel, dotčeným subjektům (mezi něž samozřejmě patří i obce), které se ve svém finančním hospodaření řídí uvedenými rozpočtovými pravidly, ńezůstal dostatek času, aby se v předstihu a hlouběji seznámily s novými ustanoveními. Na obhajobu Ministerstva financí a vlády je třeba uvést, že ačkoliv vládní návrh zákona byl do Poslanecké sněmovny předán už 15. 3. 2011, dolní parlamentní komora schválila konečnou podobu zákona až 6. 12. 2011 (kupodivu netradičně včetně pozměňovacích návrhů Senátu). Prezident republiky obdržel zákon k podpisu 9. 12. 2011 a předsedovi vlády byl doručen k podpisu 27. 12. 2011.

K ÚPRAVÁM VEDLY I DOSAVADNÍ NEDOSTATKY

Co vlastně řeší poměrně rozsáhlé uvedené novely ustanovení rozpočtových pravidel? Základní zadání vyplývající z usnesení vlády č. 212/2010, požadovalo připravit novelu obou předmětných zákonů s cílem zjednodušit a zefektivnit administraci prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie a odstranit i určité legislativní překážky. Finanční toky těchto peněz byly sice nastaveny v souladu s legislativními požadavky EU, avšak praxe postupně ukázala určité rozpory s tuzemskými rozpočtovými pravidly, případně i určité mezery, které vedly k nedostatkům v čerpání prostředků z evropských fondů. V některých případech se kvůli porušení rozpočtové kázně (jako v případě dvou regionálních operačních programů) dokonce muselo sáhnout k vrácení peněz i k pozastavení čerpání finančních prostředků, což přineslo skluz v uskutečnění některých projektů.

Je samozřejmé, že této poměrně rozsáhlé novelizace rozpočtových pravidel bylo využito i k dalším aktuálním úpravám v jiných oblastech.

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ PŘI POSKYTOVÁNÍ EX-POST DOTACE

Finančního hospodaření obcí se novela zákona č. 218/2000 Sb. dotýká jen v omezené míře. Jde především o nové ustanovení v § 44 odst. 1 písm. j), které upřesňuje institut porušení rozpočtové kázně při poskytování tzv. ex-post dotace, což je většinou princip zabezpečení projektů spolufinancovaných z fondů EU. Spočívá v porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace, která přímo souvisí s účelem, na který byla tato poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků a kdy toto porušení trvá v okamžiku jejich připsání na účet příjemce.

Prvním dnem porušení rozpočtové kázně je den přijetí peněžních prostředků příjemcem; penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do něhož měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit. V § 44a v odstavci 11 je mj. nově stanoveno, že žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen. V uvedeném odstavci jsou dále vymezeny případy, kdy se staví uvedená lhůta.

POVINNOST PŘEDEM ZVEŘEJNIT NÁVRH ROZPOČTU ÚSC

Důležité změny, které v podstatě reagují na praktické připomínky ze strany územních samosprávních celků (ÚSC), se promítají do novelizovaných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. V příslušných ustanoveních »malých rozpočtových pravidel« je upřesněna povinnost ÚSC zveřejnit návrh svého rozpočtu (závěrečného účtu) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nyní lze na úřední desce zveřejnit návrh rozpočtu v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být zveřejněno vždy úplné znění návrhu rozpočtu. Toto zákonné řešení se odchyluje od § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého musí být obsah dokumentu zveřejněného způsobem umožňujícím dálkový přístup shodný s obsahem dokumentu zveřejněného na úřední desce. Občané však musí být na úřední desce informováni alespoň o základních předpokládaných příjmech a výdajích rozpočtu s tím, že s celým zněním návrhu rozpočtu se mohou seznámit v sídle ÚSC nebo dálkovým přístupem.

Obdobně je řešena otázka zveřejňování uvedených zásadních dokumentů rozpočtového procesu na úředních deskách dobrovolných svazků obcí a u regionálních rad regionů soudržnosti.

NĚKTERÉ DALŠÍ NOVINKY

Novým prvkem je také povinné zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření podle ustanovení zákona č. 420/2002 Sb. (resp. závěru této zprávy v případě zveřejňování zkrácené verze na úřední desce) jako součásti zveřejňování návrhu závěrečného úč-tu příslušného subjektu.

Ke změně došlo i v ustanoveních § 22, která řeší problematiku porušování rozpočtové kázně při poskytování finančních prostředků z rozpočtů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí. V § 22 odst. 2 se upřesňuje definice neoprávněného použití poskytnutých peněžních prostředků. U prostředků poskytnutých ex ante může dojít k jejich neoprávněnému použití porušením povinnosti související s poskytnutými prostředky nebo k tomu, že příjemce prostředků nebude schopen prokázat, jak je použil. U prostředků poskytovaných ex post se umožňuje postihnout porušení stanovené povinnosti, které trvá ke dni jejich připsání na účet příjemce.

Zcela specifické je nové ustanovení o počítání penále za porušení rozpočtové kázně. To se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit.

Zákon č. 465/2011 Sb. novelizuje i další ustanovení rozpočtových pravidel, která se týkají obcí, a je proto žádoucí se s nimi v zájmu zodpovědného přístupu k finančnímu hospodaření urychleně seznámit.

Novým prvkem je také povinné zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *