Kategorie:
Různé

Novinky v daních

Co musím jako starosta menší obce vědět o aktuálních daňových změnách? V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti soukromého práva se tyto změny promítly i do daňové legislativy. Z hlediska menší obce jsou zásadní daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. K významné změně došlo i v úpravě daní...

Co musím jako starosta menší obce vědět o aktuálních daňových změnách?

V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti soukromého práva se tyto změny promítly i do daňové legislativy. Z hlediska menší obce jsou zásadní daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. K významné změně došlo i v úpravě daní vztahujících se k nemovitým věcem, tedy daně z nemovitých věcí, dříve to byla daň z nemovitostí. Od této daně jsou osvobozeny pozemky, stavby nebo jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí. Takže praktický dopad do života obce z hlediska výpočtu daně nemusí být příliš významný. Z hlediska sazeb této daně nedošlo k významným změnám a nelze je ani v blízké budoucnosti očekávat. Ke zvláštní úpravě došlo v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Tato nahrazuje daň z převodu nemovitostí. Kromě toho, že došlo k nové definici základu daně, což je spíše administrativní záležitost, lze nově sjednat i to, že poplatníkem daně bude kupující. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou, daň platí prodejce a kupující zůstává v roli ručitele.

DANĚ Z PŘÍJMŮ

Limit pro aplikaci 15procentní srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti z uzavřených dohod o provedení práce se zvyšuje na 10 tisíc korun měsíčně. Důvodem je sladění s výší příjmu, který nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Na příjmy žáků a studentů z praktického výcviku se dosud aplikovala srážková daň (příjmy ze závislé činnosti), nikoli ale odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nově budou tyto příjmy osvobozené i od daně z příjmů.

Náhrada mzdy od zaměstnavatele bude po uplynutí karenční lhůty (první tři dny nemocenské) vyplácena jen během prvních 14 kalendářních dnů nemoci a zkrátí se tak o 7 kalendářních dnů. Došlo ale k mírnému zvýšení redukčních hranic, proto bude tato náhrada vyšší.

Pojem »krátkodobé zaměstnávání« byl zrušen a zachován je pouze »malý rozsah«, který značí práci, kde sjednaná výše příjmů nedosáhne hranice 2500 korun nebo není sjednána vůbec. Zaměstnanec bude ale účasten nemocenského pojištění i v případě, že v kalendářním měsíci vykonával u jednoho zaměstnavatele několik zaměstnání malého rozsahu a součet těchto příjmů za měsíc dosáhl částky rozhodného příjmu.

Změnila se také výše cestovních náhrad, a to o 10 haléřů (z 3,60 na 3,70 korun za kilometr jízdy). Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny.

Od roku 2014 neupravuje daň dědickou a daň darovací zvláštní zákon. Předměty těchto daní jsou nově implementovány do zákona o daních z příjmů.

Od roku 2014 se nedaní ani příjmy z dědictví u osob, které jsou vzdálenými příbuznými nebo nejsou v příbuzenském vztahu vůbec. Tím, že se příjmy z darů implementují do základu daně z příjmů, u darů do hodnoty 12 300 000 korun se daňové zatížení zvýší kvůli aplikaci 15% sazby daně.

Dochází také ke změně podmínek pro osvobození a k úpravě limitu pro osvobození darů nízké hodnoty. Zákon už nedělí obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti. Osvobozeny jsou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 tisíc korun.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Od 1. ledna 2014 je povinná elektronická forma podání. Plátci DPH budou povinni komunikovat s finančními úřady v oblasti DPH výlučně elektronicky. Plátce je od ledna povinen podávat elektronicky jak (i) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, tak i (ii) hlášení (souhrnné hlášení). To vše včetně souvisejících příloh. Dále je povinnost podávat elektronicky i přihlášky k registraci k DPH nebo oznámení o změně registračních údajů. Tato povinnost se netýká identifikovaných osob.

Povinnost elektronického podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesené daňové povinnosti zůstává zachována.

Učinit elektronické daňové podání je možné zejména jedním z následujících způsobů:

prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), kdy aplikace EPO je elektronickou podatelnou orgánů Finanční správy ČR pro podání v daňových věcech. Aplikace je dostupná na stránkách http://www.daneelektronicky.cz/. Pomocí této aplikace je možné odeslat podání bez uznávaného elektronického podpisu;

s orgány Finanční správy ČR je možné komunikovat také prostřednictvím datové schránky. Podání doručovaná tímto způsobem musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru (viz Pokyn č. D – 349). Pro vytvoření požadovaného XML souboru lze využít elektronické formuláře aplikace EPO.

RUČENÍ ZA DPH

Od 1. prosince 2013 je ručení při platbě na účet nezveřejněný v registru plátců omezen na částku 700 tisíc korun. Cílem je omezení vzniku ručení za nezaplacenou DPH až na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překračuje 700 tisíc. Pokud tedy příjemce zdanitelného plnění (odběratel) provede platbu za zdanitelné plnění (ať již zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění (dodavatele), který je správcem daně zveřejněn, a pokud úplata za toto plnění překračuje 700 tisíc, ručí odběratel za případnou nezaplacenou DPH z tohoto plnění.

U ostatních typů ručení (například při platbě nespolehlivému plátci, dále pokud je úplata za plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny a další) žádné omezení neplatí, a plátce tedy i nadále ručí za neodvedenou DPH (bez jakéhokoliv limitu).

DODÁNÍ VYBRANÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

Ustanovení paragrafů 56 a 56a zákona o DPH, které řeší osvobození při převodu a nájmu nemovitých věcí, zcela mění dosavadní postupy. Ustanovení jednak reaguje na změny zavedené novým občanským zákoníkem a jednak se i přibližuje ustanovením směrnice. Tyto změny budou mít zásadní dopady pro všechny, kteří plánují prodej či pronájem nemovitostí.

TERMINOLOGICKÉ ZMĚNY

Zavedení nového pojmu »pacht«, kdy pro účely DPH se nyní nájmem rozumí také podnájem, pacht a podpacht;

termín »Evropské společenství« byl nahrazen pojmem »Evropská unie«;

pojem »zboží« byl předefinován;

při úmrtí plátce došlo ke změně koncepce;

pojem »obchodní společnost a družstvo« byl nahrazen slovním spojením »obchodní korporace«.

Dlužno dodat, že se v době příprav této odpovědi připravovala další novela zákona o DPH, která měla vstoupit v účinnost retroaktivně k 1. dubnu 2014, tedy až po uzávěrce tohoto vydání. Doufejme, že nejasnosti v DPH budou alespoň částečně odstraněny.

Ing. MILAN MAREŠ

daňový poradce/senior associate, Rödl & Partner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *