01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novou povinnost v účetnictví ulehčí včasné zakládání dat

Organizační složky státu, obce nad 3000 obyvatel a velké příspěvkové organizace musejí už příští rok předkládat do Centrálního systému účetních informací státu tzv. pomocné analytické přehledy. Přestože se povinnost předkládat výkaz a vykázat konečné stavy v požadovaném členění odsouvá až k 31. 12. 2012, je nutné zakládat data pro přehled už zároveň s účtováním od 1. ledna 2012.

První dny a týdny nového roku budou pro pracovníky zabývající se ekonomikou a účetnictvím organizací veřejné správy náročné. V účetních jednotkách nabíhají k 1. 1. 2012 změny metody a přechod na odpisování podle ČÚS 708. Některé z nich, plátce DPH, čeká změna v jeho zdanění a vykazování. Jedná se především o zavedení tzv. »reverse charge«, tedy převzetí daňové povinnosti na straně příjemce zdanitelného plnění u vybraných činností. Sice je výkladem tato povinnost zmírněna jen na činnosti týkající se hospodářské činnosti, ale i tak jde o významnou legislativní úpravu.


DŮVOD ZAVEDENÍ PAP? MONITORING VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Třetí novinkou, přichystanou Ministerstvem financí (MF) na příští rok, je povinnost zpracovávat a odevzdávat tzv. pomocné analytické přehledy (PAP). První výstupy se odkládají a mohou být do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) vloženy až koncem roku 2012. Ale pokud se nezačnou zároveň s účtováním zakládat data pro PAP, pak není šance to dodatečně napravit a vše stihnout.

30. 9. 2011 předložilo MF do vnějšího připomínkového řízení materiál Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání PAP. Ten obsahuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.

Důvodem předložení návrhů vyhlášek je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95), i z nařízení o aplikaci Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

STŘEDNĚ VELCÍ MAJÍ ODKLAD

V polovině listopadu (kdy vznikl tento text, pozn. red.) měl (většinou kromě krajských úřadů a několika organizačních složek státu) málokdo představu o tom, co v příštích týdnech účetní jednotky zasáhne. Novely obou vyhlášek nebyly dosud vydány a nebyl zcela ukončen vývoj obsahu tabulek a algoritmů pro získávání informací k PAP. V lepším případě se organizace o svých povinnostech dozví z metodiky, vydané dodavatelem účetního softwaru, a z jím pořádaného školení.

Zřejmě kvůli trvajícím nejasnostem MF v posledním návrhu přistoupilo k určitým přechodným úlevám v předkládání přehledu v roce 2012. Ty spočívají ve snížení počtu vybraných účetních jednotek (ÚJ) předkládajících výkaz a povinnosti vykázat stavy v požadovaném členění poprvé až k 31. 12. 2012 na základě inventarizace roku 2012. V roce 2012 nebudou PAP předkládat obce do 3000 obyvatel, státní příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nedosáhl v letech 2010 a 2011 hodnotu 100 mil. Kč netto a místně řízené příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl ve zmiňovaných letech hodnotu 100 mil. Kč netto. Výkaz tak přechodně nebude muset předkládat 3803 (72 %) jinak k předkládání povinovaných ÚJ, většinou středně velkých příspěvkových organizací a středně velkých obcí.

SOFTWARE ŘEŠÍ MNOHÉ, ŠKOLENÍ VŠAK BUDE NEZBYTNÉ

Řada ÚJ se v otázce splnění povinností souvisejících s PAP spoléhá na své dodavatele účetního software. Z pohledu dodavatelů však nejde o triviální změnu programu, zejména z důvodu časové tísně a také proto, že požadavky na analytiky účetnictví a analytiky PAP se většinou rozcházejí s požadavky na analytické členění pro potřeby účetních výkazů a řízení ÚJ. PAP musí vznikat jako zápisy paralelně vytvářené k zápisům do účetních knih s uvedením stejného data uskutečnění účetního případu a se stejným číslem dokladu v účetním deníku, protože mají být postaveny na úroveň účetních záznamů.

Z hlediska úprav softwaru nebylo tedy možné zabudovat analytiky pro PAP do již fungující struktury analytik v ÚJ používaných ve slově AÚ. Dnes používané analytické účty, zavedené při spuštění reformy od 1. 1. 2010, slouží ve smyslu hlavního úkolu účetnictví k posouzení finanční a hospodářské situace ÚJ. Zejména k členění majetku podle potřeb ÚJ a ve vztahu k inventarizaci, dále pro zúčtování a vypořádání transferů a půjček a k dalším vazbám mezi analytickými evidencemi pohledávek a závazků na účetní knihy a deník.

Výhodou softwarového řešení společnosti GORDIC splňující vykazovací povinnost je systém postavený na dosavadní funkčnosti všech modulů, příp. jen na menších úpravách funkčnosti. A také neměnnosti struktury datové věty, s jednou drobnou výjimkou. Přesto bude nezbytnou pomůckou uživatelů připravovaná metodika s podrobným vysvětlením všech detailů a především účast na školení, která se budou problematice zápisů pro PAP podrobně věnovat.

 

BOHUMÍR ČECH
metodik společnosti GORDIC

Pomocný analytický přehled - Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech.

 

GORDIC UCR - možnost filtrace dat účetního deníku. Filtr umožňuje uživateli zobrazit si všechna měsíční data, pouze data statistická (součástí PAP) nebo pouze data účetní (bez PAP).

FOTO: ARCHIV GORDIC

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down