Autor
Kategorie:
EU

Nový informační systém pro evropské fondy

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo nový informační systém MS2014+ pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014-2020.

Informační systém MS2014+ je základním nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni.

Příprava nového systému. Vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+) navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj i Evropská komise na základě závěrů a doporučení »Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007-2013«. V závěrech auditu bylo doporučeno, aby MMR zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zavedlo jednotnou aplikaci pro programy a žadatele. A aby tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora. Od září 2011, kdy vláda pověřila MMR přípravou nového systému, veškeré jeho aktivity směřovaly ke splnění výše zadaného úkolu. Formou otevřeného výběrového řízení na »Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje« byla realizována veřejná zakázka a učiněny veškeré zákonem požadované kroky, které vedly k podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.


Představujeme MS2014+. Informační systém MS2014+ zajišťuje jednotnou datovou základnu pro sdílení informací souvisejících s přípravou a naplňováním Dohody o partnerství uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií, o čerpání z ESI fondů. Systém MS2014+ pro období 2014-2020 je jednotný pro všechny programy ESI fondů vztahující se k činnostem na národní úrovni pro vyhodnocování Dohody o partnerství. MS2014+ poskytuje podmínky pro efektivní práci řídicích orgánů a práci žadatelů/příjemců při administraci projektů a programů. Nový informační systém zajišťuje sběr, přenos, zpracování, uchování, poskytování a vyhodnocování dat a dále umožňuje interaktivní komunikaci mezi subjekty implementační struktury zapojenými do přípravy, administrace, hodnocení a kontrolování poskytování finančních prostředků, stejně tak jako komunikaci s žadateli a příjemci podpory z ESI fondů. Celý proces administrace evropských dotací se díky systému MS2014+ stává plně elektronickým.

Aktuální stav systému MS2014+. Na konci srpna 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo přípravu Aplikace MS2014+ v rozsahu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů. Následně byla aplikace zpřístupněna pracovníkům implementační struktury pro účely ověřování procesů na úrovni jednotlivých programů. Zahájení ostrého provozu systému a Aplikace MS2014+ proběhlo 4. listopadu 2014, kdy byly spuštěny služby datového centra. Další rozvoj aplikace bude probíhat na základě požadavků jednotlivých subjektů implementace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *