01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový místní poplatek

Nový místní poplatek Prvního ledna 2002 vstoupí v účinnost zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Předmětnou novelou je do ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pod písmeno h) zařazen nový poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,...

Nový místní poplatek

Prvního ledna 2002 vstoupí v účinnost zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Předmětnou novelou je do ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pod písmeno h) zařazen nový poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tím se rozšiřuje taxativní výčet místních poplatků, které jsou obce oprávněny ve svém územním obvodu zavést a vybírat. Současně je do zákona zařazeno ustanovení § 10b, jehož obsahem je vymezení nového místního poplatku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů má, obdobně jako ostatní druhy místních poplatků, ve smyslu zákona o místních poplatcích pouze fakultativní povahu. Každá obec má tedy právo zvážit, zda uvedený poplatek ve svém územním obvodu zavede, a tím získá určité finanční prostředky do svého rozpočtu.

Obecně závazná vyhláška

Pokud obec uzná za vhodné vybírat poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zavede jej obecně závaznou vyhláškou, tj. právním předpisem obce, kterým může stanovit ve smyslu ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) povinnosti v samostatné působnosti obce, a to (mimo jiné) ve věcech stanovených zvláštním zákonem. Uvedená právní úprava považuje za žádoucí respektovat zvláštní podmínky v obcích a specifickým (zvláštním) zákonem je ve věcech zavedení místního poplatku zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon v ustanovení § 15 obsahuje nejen zmocnění pro obec zavést místní poplatky obecně závaznou vyhláškou, ale současně upravit v ní podrobnosti jejich vybírání, zejména stanovit konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku a případné úlevy. Je ovšem žádoucí upozornit, že vyhláška nemůže stanovit poplatkovému subjektu žádné povinnosti, které jsou nad rámec zákona o místních poplatcích a právní normy procesního charakteru, kterým je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je pravomoc vydávat obecně závaznou vyhlášku vyhrazena zastupitelstvu obce, které je povinno zajistit nejen soulad se všemi zákony, ale i postup, který při vydání vyhlášky musí být dodržen. Ten je obsahem ustanovení § 12 zákona o obcích, podle kterého musí být vyhláška způsobem stanoveným v zákoně vyhlášena.

Podmínky závaznosti

Obecně závazná vyhláška se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů. První den vyvěšení je považován za den jejího vyhlášení. Podmínkou platnosti vyhlášky je dodržení patnáctidenní lhůty jejího vyvěšení. Pokud by byla vyhláška sejmuta z úřední desky dříve, nenabyla by platnosti a nemohla by být ani účinná. Kromě vyhlášení může být vyhláška uveřejněna i jiným způsobem v místě obvyklým např. na vývěsní tabuli na veřejně přístupných místech, prostřednictvím místního tisku, či místního rozhlasu.

Další podmínkou závaznosti obecně závazné vyhlášky je její účinnost. Pokud není ve vyhlášce stanoven pozdější počátek účinnosti, nabývá účinnosti vždy 15. den, který následuje po dni vyhlášení.

Pro úplnost je třeba uvést, že zákon o obcích stanoví obecnímu úřadu povinnost zaslat neprodleně obecně závaznou vyhlášku okresnímu úřadu, který má oprávnění jednat při nápravě nesprávných opatření obce vydaných v samostatné působnosti. Jestliže odporuje vyhláška zákonu, pozastaví přednosta okresního úřadu její výkon. Pozastavení se neprovádí správním rozhodnutím, ale písemným oznámením, které nabývá účinnosti dnem doručení obecnímu úřadu. Obec je povinna vyvěsit na úřední desce obecního úřadu opatření okresního úřadu, které pozastavuje výkon vyhlášky. Důsledkem pozastavení výkonu je, že vyhláška sice není zrušena, ale nelze ji aplikovat na konkrétní případy a obec nemůže místní poplatky vybírat ani vyměřovat.

Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu do tří měsíců od pozastavení výkonu vyhlášky, podá přednosta okresního úřadu návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Je-li Ústavním soudem zrušena, je obec povinna zveřejnit na úřední desce i nález tohoto soudu.

Dva okruhy poplatníků

Vydáním obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo zapracováním tohoto poplatku do již platné vyhlášky obce o místních poplatcích bude stanovena povinnost platit obci uvedený poplatek.

Zákon stanoví poplatkovou povinnost pro dva okruhy poplatníků. Ta je stanovena pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt. Zákon připouští možnost, aby za domácnost poplatek odvedl společný zástupce a za rodinný nebo bytový dům jeho vlastník nebo správce. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím těchto osob, budou tyto osoby povinny oznámit správci poplatku jména a data narození fyzických osob, za které poplatek odvádí. Zákon tedy nevyžaduje plnění poplatkové povinnosti prostřednictvím plátce poplatku, v jehož postavení by se nacházeli vlastníci nebo správci obytných domů, kteří by místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od poplatníků vybírali a pod svou majetkovou odpovědností odváděli správci poplatku. V případě, že by poplatek od fyzických osob vybírali, učiní tak pouze dobrovolně na základě dohody s těmito osobami.

Povinnost platit tento nový místní poplatek je dále zákonem určena pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a to za podmínky, že v této stavbě není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Jestliže bude tato stavba ve spoluvlastnictví více osob, budou pak tyto osoby povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši poplatku, která odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu.

Místně příslušná obec k vybírání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je obec, která ve svém územním obvodu zavedla poplatek obecně závaznou vyhláškou a na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt, nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k rekreaci. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku (tedy poplatkového období), uhradí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.

Zákon o místních poplatcích u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obdobně jako u ostatních poplatků, vymezuje sazbu poplatku pouze určením nejvyšší finanční částky a nestanoví termín splatnosti, osvobození a podobně.

Obec je však zmocněna v ustanovení § 15 zákona o místních poplatcích upravit v obecně závazné vyhlášce právní instituty, které směřují k řádnému vybírání tohoto poplatku a ke snadnější kontrole plnění poplatkových povinností poplatníků.

V jednotlivých případech může využít i další právní institut uvedený v ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích, kterým je snížení nebo prominutí poplatku z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Částky a termíny

Sazbu nového poplatku tvoří dvě částky, které jsou zákonem limitovány horní hranicí až 250 Kč. První částka je stanovena pro každou fyzickou osobu a kalendářní rok a druhá bude odvozena od skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok. Její horní hranice nesmí překročit částku stanovenou v zákoně za osobu a kalendářní rok.

Obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu. Tato fyzická osoba tedy uhradí maximálně 500 Kč za rok v místě trvalého bydliště a dále 500 Kč v obci, ve které se nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud je vlastníkem stavby.

Podstatnou náležitostí vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude nepochybně stanovení lhůty splatnosti, tj. termínu, do kterého jsou poplatníci povinni poplatek zaplatit. Splatnost obec stanoví podle svých potřeb s přihlédnutím k administrativní náročnosti správy tohoto poplatku. Poplatek může být splatný v plné výši jednou za poplatkové období, kterým je kalendářní rok nebo ve splátkách a v několika termínech splatnosti během kalendářního roku.

Bez určení splatnosti by poplatník neznal termín zaplacení poplatku a ani správce poplatku by nemohl vydat platební výměr ve smyslu ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích, tj. za podmínky, že poplatník nezaplatil včas nebo ve správné výši. Správce poplatku by v tomto případě musel zjednat nápravu a vydat rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 14 zákona o správě daní a poplatků. V případě stanovení lhůty rozhodnutím správce poplatku musí poplatník zaplatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím. Správce poplatku v takovém případě musí osobu zúčastněnou na řízení poučit o důsledcích jejího nedodržení.

Lhůta k zaplacení musí být přiměřená. Pojem přiměřenosti je třeba posuzovat ve vztahu k reálným možnostem poplatníka a s ohledem na administrativní náročnost tohoto peněžitého plnění.

Sankce

Zařazení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do systému místních poplatků má za následek skutečnost, že na správu tohoto poplatku se vztahují procesní ustanovení zákona o místních poplatcích a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Za nesplnění poplatkové povinnosti, tj. nezaplacení poplatku v termínu splatnosti, může obec uložit poplatníkovi sankci, která spočívá v navýšení poplatku až o 50 %. Pokud poplatník nesplní povinnosti nepeněžité povahy vyplývající z obecně závazné vyhlášky např. oznamovací povinnost, která spočívá mj. ve sdělení určitých skutečností rozhodných pro výši jeho poplatkové povinnosti, je obec oprávněna uložit mu pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona o správě daní a poplatků.

Upozornění

Od 1. ledna 2002 nebudou moci obce vybírat poplatek za komunální odpad, který zaváděly a vybíraly ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některý dalších zákonů, zcela zrušuje a nahrazuje původní právní normu.

Nový zákon ovšem počítá s tím, že mohou nastat případy, kdy byl poplatek za komunální odpad zaplacen i na období po účinnosti zákona. Na tyto záležitosti se bude vztahovat přechodné ustanovení § 83 odst. 12 citovaného zákona. Finanční částka, kterou poplatník zaplatil na období po termínu 31. prosince 2001, bude považována za zálohu na dosud nesplatnou poplatkovou povinnost na poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pokud tento postup nebude možný, např. z důvodu změny trvalého pobytu, změny vlastnictví k rekreačnímu objektu, bude zaplacená část poplatku považována za přeplatek ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodné ustanovení řeší i situace, kdy poplatková povinnost k poplatku za komunální odpad vznikla před účinností nového zákona o odpadech, ale termín k zaplacení poplatku byl stanoven až na dobu po 31. prosinci 2001. V takovém případě poplatník zaplatí poplatek za komunální odpad pouze ve výši finanční částky připadající na období do 31. prosince 2001. Obdobně bude postupovat i správce poplatku, který je oprávněn poplatníkovi vyměřit poplatek za komunální odpad za stejné období.

Zdeňka Jirásková,

právnička

FOTO JAN PAVLÍČEK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down