Nový občanský zákoník významně ovlivní také veřejnou správu

O hodně více právních souvislostí, než se na první pohled zdá, má nový občanský zákoník (NOZ). A dokáže velmi znatelně překvapit. I to je poselství druhého ročníku konference Právo ve veřejné správě, který proběhl za mediálního partnerství měsíčníků Moderní obec a Právní rádce.

Za lex generalis ke správnímu právu označil nový občanský zákon JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., který působí na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je však nutné poznamenat, že ne všichni přítomní s tímto jeho názorem souhlasili.

Dopad nového kodexu na všechny úřady však bude každopádně velmi znatelný. Lukáš Potěšil ve své úvodní přednášce »NOZ a dopady na veřejnou správu obecně« k tomu připomněl hned § 5. Vystupuje-li totiž podle nového občanského zákoníku člověk jako úředník, dává tím najevo, že je schopen jednat s požadovanou znalostí a pečlivostí. Podle Lukáše Potěšila to přitom platí jak pro úřední styk, tak pro soukromý, pokud úředník svou příslušnost odkryje třeba při uzavírání kupní smlouvy.


Důležitý bude i § 8 a koncept zneužití práva. Pomocí něj by se totiž mohlo čelit záměrným obstrukcím spočívajícím např. v úmyslném ustavení zmocněnce z exotické země, aby se znesnadnilo doručování. Zásadní je i § 88 odst. 2 a možnost pořizování nahrávek, kdy např. záznam ústního jednání bude možný na základě úřední licence. Jak Lukáš Potěšil uvedl, nebude už nutné žádat nahrávané osoby o souhlas, přičemž toto pravidlo patrně bude možné vztáhnout i na jednání zastupitelstva. Průlomový je rovněž Potěšilův názor na § 607 a počítání času. Zatímco nyní se pravidlo o »konci lhůty« v sobotu, v neděli či ve svátek neuplatňovalo při fikci doručení do datové schránky, od příštího roku by se již uplatňovat mělo.

DOPAD NOZ NA PRACOVNÍ PRÁVO…

Také následující přednášející rozšiřovali novinky o další souvislosti. Tak třeba doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., z katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze v přednášce »NOZ a jeho dopady na pracovní právo« hovořil o subsidiaritě nového kodexu k zákoníku práce. Zmínil např. možnost započtení pohledávky zaměstnavatele až do poloviny mzdy (nutné je tak vyplatit alespoň předepsané minimum) a na NOZ ocenil posílení autonomie vůle, které se podle něj hodí i v pracovním právu.

Právní jednání se podle Petra Hůrky i v pracovním právu bude řídit NOZ, a to s jedinou výjimkou. Pokud totiž např. pracovní smlouva půjde vyložit různě, vždy se bude vycházet z výkladu, který bude pro zaměstnance příznivější.

… NA FINANCE

Hůrkův kolega z fakulty JUDr. Radim Boháč, Ph.D., který je zároveň zástupcem ředitele odboru daňové legislativy Ministerstva financí, v přednášce »Daňové právo a rekodifikace soukromého práva« poukázal na dopady NOZ na daně. Přechod na nová pravidla musel být nakonec vyřešen formou zákonných opatření.

Sám Radim Boháč však vyjádřil obavu nad osudem zákonných opatření v nové Poslanecké sněmovně (jak k nim poslanci přistoupili, nebylo v době redakční uzávěrky ještě jasné – pozn. red.). Např. u daně z nabytí nemovité věci došlo v tomto předpise oproti původnímu návrhu zákona ke změně týkající se poplatníka daně. Tak třeba při uzavírání kupní smlouvy si tak strany budou moci vybrat, kdo jím bude: zda převodce nebo nabyvatel.

… I NA KATASTR NEMOVITOSTÍ

Výrazné změny dopadnou i na katastr nemovitostí. Jak ve svém vystoupení »Katastr, nemovitosti a vlastník neznámý« připomněla JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu pro hl. m. Praha, NOZ ruší 238 právních předpisů -, mezi nimi i zápisový zákon, zákon o katastru nemovitostí ČR či zákon o bytech. Od 1. 1. 2014 by naopak měla být účinná prováděcí vyhláška, vyhláška o poskytování údajů (která bude rozvádět pravidla sledování změn v katastru a aplikaci pracovně popisovanou jako »hlídací pes«) a formulářová vyhláška. Daniela Šustrová také rozebírala nové zásady, jež budou katastr ovládat. Zásadní je, že od příštího roku bude mít přednost zapsaný stav (půjde tedy o materiální publicitu) před skutečným stavem. Jak uvedla Daniela Šustrová, vracíme se tak k principu vlastnímu již pozemkové knize.

V souvislosti s katastrem je důležitá i znovu zavedená zásada superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. V ideálním případě tak má být vlastnictví pozemku a na něm stojící stavby propojeno. Podle odhadů však prý uplyne 60 až 70 let, než se vlastnictví kompletně spojí – a Daniela Šustrová míní, že to potrvá ještě déle.

ZÁVĚREM

Nejde jen o nový občanský zákoník. Právo totiž žije. Napřesrok nás čeká i zcela nový kontrolní řád. Chystají se také zcela nová pravidla pro veřejné zakázky, a to přímo na evropské úrovni. Lze se tedy na co těšit.

 

JAN JANUŠ
šéfredaktor Právního rádce

Záštitu nad konferencí převzali ministři spravedlnosti a pro místní rozvoj, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Lukáš Potěšil má nový občanský zákoník za lex generalis ke správnímu právu.

Advokát Tomáš Sokol na konferenci mluvil o trestní odpovědnosti zastupitelů.

FOTO: VLADIMÍRA PŘIKRYLOVÁ / SAY ACTION

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *