NOZ: Veřejná zakázka a jeden zájemce

Jak je nyní nutné postupovat, když se o veřejnou zakázku uchází jen jeden zájemce? Novela zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »Zákon«), účinná od 1. ledna 2014, přinesla novou právní úpravu postupu zadavatele v případě, kdy zadavatel obdrží jednu...

Jak je nyní nutné postupovat, když se o veřejnou zakázku uchází jen jeden zájemce?

Novela zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »Zákon«), účinná od 1. ledna 2014, přinesla novou právní úpravu postupu zadavatele v případě, kdy zadavatel obdrží jednu nabídku.

Základní pravidlo, podle něhož zadavatel v souladu s § 72 odst. 6 věta první Zákona nesmí takovou nabídku otevřít a je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat uchazeče, platí i nadále za situace, kdy zadavatel obdrží jednu nabídku v případě »prvního« zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zadavatel musí v takovém případě zrušit zadávací řízení.

Nová právní úprava se týká situace, kdy zadavatel po tomto »prvním« zadávacím řízení, které jím bylo zrušeno, obdrží i v následujícím zadávacím řízení jedinou nabídku. Zadavatel tuto jedinou nabídku může otevřít v případě zákonem stanovených výjimek: při využití jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění a zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému.

Pro praxi zadavatelů pak bude pravděpodobně důležitější další z výjimek, podle které lze jedinou nabídku otevřít za následujících podmínek: Před obdržením této jediné nabídky zadavatel (i) zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem právě proto, že mu v tomto předchozím řízení byla doručena, případně zbyla k hodnocení, pouze jedna nabídka. Dále musí platit, že (ii) zadavatel v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení a (iii) označil změny zadávacích podmínek oproti tomuto řízení. Je třeba mít na paměti, že všechny tři výše uvedené podmínky musejí být splněny současně.

Popsaný postup se týká jen těch zadávacích řízení, která byla zadavatelem zrušena právě proto, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Pokud se tedy například stane, že zadavatel zruší zadávací řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. pro porušení postupu předepsaného Zákonem, které zadavatel sám zjistil, popsaný postup uplatnit nemůže. V takovém případě totiž zadavatel zruší zadávací řízení podle § 84 odst. 2 Zákona, a nikoliv podle § 84 odst. 1 písm. e) Zákona, jak je požadováno.

Jak je řešeno výše, jednou z podmínek pro použití nového pravidla je, že »zadavatel v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení«. Z uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel může za výše uvedených podmínek otevřít jedinou nabídku pouze v takových zadávacích řízeních, která jsou zahajována odesláním oznámení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. Půjde o zadávací řízení uvedená v § 26 odst. 2 Zákona, zejména o otevřené řízení a užší řízení (u veřejného i sektorového zadavatele), jakož i o další druhy zadávacích řízení za podmínek stanovených Zákonem. Diskutovaný postup však nelze použít například u veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, protože toto zadávací řízení není zahajováno odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek, nýbrž odesláním písemné výzvy k podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové pravidlo, nejsou zatím k dispozici žádná rozhodnutí (ať již Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudů), která by napomohla při jeho výkladu.

Nejasný je především pojem »obdobnost předmětu zadávacího řízení«. Zde je třeba uvést, že pojem předmět zadávacího řízení není shodný s pojmem předmět veřejné zakázky, který je použit v § 7 odst. 2 Zákona, kde jsou děleny veřejné zakázky podle jejich předmětu na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Aby byla zachována obdobnost předmětu veřejné zakázky, bude potřeba, aby byl zachován nejen předmět veřejné zakázky (tzn. např. stavební práce při rekonstrukci čističky odpadních vod), ale i další charakteristiky, které konkrétní zadávací řízení určují. Sem budou patřit zejména kvalifikační předpoklady a hodnoticí kritéria jakožto atributy, které jsou jedinečné pro konkrétní veřejnou zakázku.

Požadavek na zachování obdobnosti pak bude znamenat, že zadavatel nemusí zadávat novou veřejnou zakázku za zcela shodných podmínek, ale bude moci např. pozměnit některé z kvalifikačních kritérií, které ač nediskriminační, přesto mohlo být důvodem k podání jediné nabídky.

Výše uvedené podmínky tedy musejí být splněny pro to, aby zadavatel mohl pokračovat v zadávacím řízení, obdrží-li pouze jedinou nabídku.

Mgr. Ing. TEREZA JURÁKOVÁ

advokátka, Weinhold Legal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *