Obce a povinně zveřejňované informace na internetu

ÚVOD Pro právní řád České republiky je charakteristický princip publicity veřejné správy1), který znamená, že občané mají právní nárok na přístup k informacím o činnosti veřejné správy (s výjimkou informací zákonem taxativně vyloučených z důvodu veřejného zájmu na jejich ochranu a uchování v...

ÚVOD

Pro právní řád České republiky je charakteristický princip publicity veřejné správy1), který znamená, že občané mají právní nárok na přístup k informacím o činnosti veřejné správy (s výjimkou informací zákonem taxativně vyloučených z důvodu veřejného zájmu na jejich ochranu a uchování v tajnosti2) a orgány veřejné správy mají tomu odpovídající povinnost občany o své činnosti řádně informovat. Tato informační otevřenost veřejné správy je jedním ze základních a zásadních demokratických principů a je ústavně zakotvena v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA INFORMAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ

Informační povinnost obcí ve vztahu k veřejnosti je konkrétně obsažena v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, který ústavně zakotvuje povinnost státních orgánů a orgánů územní samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení upravuje speciální zákon, tj. číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ).

Jedním ze způsobů, kterým je obec povinna poskytovat veřejnosti informace o své činnosti, je dálkový přístup prostřednictvím webových stránek obce umístěných na internetu. Jde o formu tzv. aktivního informování, kdy obec z vlastní iniciativy poskytuje blíže neurčeným subjektům okruh předem stanovených informací (proti tzv. pasivnímu poskytnutí konkrétní informace až na základě žádosti konkrétního subjektu). V současné době žádný zákon výslovně neukládá obcím povinnost zřídit a provozovat obecní webové stránky, a tudíž ani jejich obsah není zákonem přesně definován. Některé právní předpisy však stanovují povinnost »zveřejňování informací či dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup«.

Nejčastější formou tohoto zveřejnění je zveřejnění prostřednictvím internetu na webových stránkách obce3). Zřízení vlastních webových stránek je vstřícným krokem ze strany obce směrem ke komunikaci s občany obce i širokou veřejností a je v souladu s principy dobré správy; »dálkové« zveřejňování povinných dokumentů a informací se tím pro obec v mnohém zjednoduší, v opačném případě je povinna volit náhradní, leckdy časově i z hlediska kladených požadavků náročnější a méně přehledný způsob takového zveřejňování podle podmínek příslušného zákona4).

 

ZPŮSOBY ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ ČI DOKUMENTŮ

Ve vztahu k tomu, jakým způsobem může obec informovat veřejnost o své činnosti na internetu, lze hovořit o:

1) Obecném zveřejnění informací či dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou s účinností od 1. 1. 2000 obce (jakožto povinné subjekty podle § 2 odst.1 InfZ5)) povinny zveřejňovat informace vztahující se k jejich působnosti rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup6). Možnost dálkového přístupu InfZ v § 3 odst. 2 definuje jako přístup neomezeného okruhu žadatelů k informaci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací7).

Podle § 4 odst. 2 InfZ se informace poskytovaná zveřejněním, tedy i zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Je-li taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno (např. ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC, s možností další editace např. zkopírováním v textovém editoru).
Rozsah informací povinně zveřejňovaných obcí podle InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup (na obecních webových stránkách na internetu) je následující:

a) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 1 InfZ:

– důvod a způsob založení obce včetně podmínek a principů, za kterých obec provozuje svoji činnost,

– popis organizační struktury obce,

– místo a způsob, jak získat příslušné informace podle InfZ, kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,

– místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím obce o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

– postup, který musí obec dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

– přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

– sazebník úhrad za poskytování informací,

– výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti obce v oblasti poskytování informací,

– výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 InfZ,

– usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ,

– elektronickou adresu podatelny.

b) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 2 InfZ:

– právní předpisy vydávané v rámci působnosti obce,

– seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle InfZ včetně případných návrhů licenčních smluv podle §14a InfZ.

K provedení InfZ byla s účinností od 1. 1. 2007 vydána prováděcí vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.). Podle této vyhlášky povinný subjekt zveřejňuje informace v závazně definované struktuře, v určeném pořadí podle ust. § 5 odst. 1 a 2 InfZ, s přesným označením a uvozovacím textem podle přílohy č. 1 k uvedené vyhlášce.
Informace povinně zveřejňované obcí podle § 5 odst. 1 a 2 InfZ na internetu mohou být umístěny jako rubrika kdekoli na obecních webových stránkách, neboť InfZ to výslovně neupravuje a prováděcí vyhláška č. 442/2006 Sb. stanoví pouze podrobnou strukturu těchto informací, nikoli však jejich umístění na webových stránkách obce (podle zvážení obce tak mohou být povinně zveřejňované informace podle InfZ, popř. jejich část součástí dokumentů na tzv. elektronické úřední desce obce – viz dále, nebo mohou být umístěny zcela samostatně).

c) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 3 InfZ:

– informace poskytnuté žadateli na základě žádosti dle §13 InfZ je obec povinna do 15 dnů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oddíl webových stránek obsahující zveřejněné, na žádost poskytnuté informace může být součástí rubriky povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 a 2 InfZ, nebo může být uváděn zcela odděleně kdekoli v rámci webových stránek obce. Informace zveřejněné v elektronické podobě musí však splňovat požadavky ust. § 4 odst. 2 InfZ (být např. ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC, s možností další editace např. zkopírováním v textovém editoru). Obvyklá je forma zveřejnění informace v plném rozsahu s uvedením data podání, textu žádosti a textu poskytnuté informace, přičemž osobní údaje žadatele je nutno odstranit (anonymizovat) v zájmu zachování ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů8). Byly-li informace žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě (např. kopie listin, ústně) nebo se jedná o mimořádně rozsáhlé elektronicky poskytnuté informace, postačí zveřejnit doprovodnou informaci o jejich obsahu.

d) Informace povinně zveřejňované podle § 5 odst. 5 InfZ:

– vede-li a spravuje-li obec veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky (např. rejstřík honebních společenstev), je povinna tyto informace rovněž zveřejnit v přehledné formě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Oddíl webových stránek obsahující informace o veřejně přístupných rejstřících vedených a spravovaných obcí může být součástí rubriky povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 a 2 (popř. 3) InfZ, nebo může být uváděn odděleně kdekoli v rámci webových stránek obce.

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE

2) Zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup – tzv. elektronická úřední deska:

Obec je povinna řadu dokumentů zveřejňovat na úřední desce. Právní úpravu úřední desky obecního úřadu před 1. lednem 2006 upravuje § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění tehdy platném. Nabytím účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »SŘ«) došlo od 1. 1. 2006 ke sjednocení právní úpravy úřední desky9) pro všechny orgány veřejné správy v § 26 odst. 1 SŘ – podle tohoto ustanovení zřizuje každá obec jako správní orgán pro obec a všechny její orgány jedinou nepřetržitě veřejně přístupnou úřední desku, přičemž obsah této úřední desky musí obec zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (obvykle vyvěšením na tzv. »elektronické úřední desce« umístěné na internetu). Definici »elektronické úřední desky« v našem právním řádu nenajdeme10), je tím míněna v podstatě část obecních webových stránek zřízená na základě § 26 SŘ (typicky nazvaná Úřední deska, avšak nemusí to být pravidlem). Elektronická úřední deska obce na internetu je často pojatá šířeji než listinná úřední deska a obsahuje rovněž další informace a dokumenty, jejichž zveřejnění není povinné. Obec tak dává najevo jejich důležitost a vysoce oficiální povahu, a tím i jistou záruku jejich pravdivosti a ověřenosti. Jde tedy o dobrovolnou službu té části obyvatelstva, která používá internet, avšak bez právní závaznosti a vynutitelnosti.11)

Rozsah (okruh) zveřejňovaných dokumentů na elektronické úřední desce: Povinností obce podle ust. § 26 odst. 1 SŘ je zveřejňovat na elektronické úřední desce »celý obsah úřední desky«, tj. plný text písemností (nikoli jen pouhý seznam dokumentů), a to jak písemnosti doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 SŘ, tak veškeré další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. Sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je však nezveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup stiženo výhradně v případech, pokud tak zvláštní zákon výslovně stanoví12). V naprosté většině případů tak postačí k nabytí platnosti (účinnosti) dokumentu vyvěšení na listinné úřední desce obce, výjimkou je např. zmíněné doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ13).

Obsah zveřejňovaných dokumentů na elektronické úřední desce: Postačuje vhodně upravený, vlastní text dokumentu, nikoli nutně stejnopis originálu z listinné úřední desky (což vyplývá jak z ust. § 26 odst. 1 SŘ, tak i z ustanovení § 65 odst 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů14), avšak při zachování totožného obsahu dokumentů.

Časové náležitosti zveřejnění dokumentů na elektronické úřední desce obce: Vzhledem k obsahové provázanosti listinné úřední desky a elektronické úřední desky, jak vyplývá z ust. § 26 odst. 1 SŘ, lze přinejmenším doporučit časově shodné vyvěšení (či alespoň bez zbytečného odkladu) dokumentu z listinné úřední desky obce na elektronické úřední desce obce. Tentýž postup lze doporučit pro data sejmutí dokumentů z elektronické úřední desky. Vzhledem k výše zmíněné absenci právní úpravy elektronické úřední desky je však fakticky záležitostí obce, jaké časové lhůty pro vyvěšení dokumentů na elektronické úřední desce obce skutečně zvolí (kratší/stejné/delší); výjimkou jsou případy, kdy je lhůta pro vyvěšení dokumentu na elektronické úřední desce stanovena přímo zákonem (doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 SŘ).

Konkrétní umístění elektronické úřední desky v rámci webových stránek obce není závazně stanoveno, u převážné většiny obcí však lze předpokládat formu samostatné rubriky webových stránek nazvané »Úřední deska« (popř. obdobným výstižným výrazem). Zde je nutno přihlédnout zejména k požadavku na přehlednost a snadnou orientaci uživatele v rámci webových stránek obce.

 

OKRUH POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE

Okruh dokumentů povinně zveřejňovaných kromě úřední desky současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce obce, je následující:

a) Dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

– doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu obcí samou podle § 25 odst. 2 SŘ – s výslovně stanovenou sankcí neplatnosti doručení při nezveřejnění na elektronické úřední desce obce.

b) Dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon o obcích«):

– je vhodné uvést, že zákon o obcích (obdobně jako jiné zvláštní zákony – viz dále) nestanoví neúčinnost dokumentu při jeho zveřejnění pouze na listinné úřední desce obce a nikoli už způsobem umožňujícím dálkový přístup, ze strany obce však tímto opomenutím dochází k porušení § 26 SŘ15).

– způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na elektronické úřední desce obce, se v souladu s ust. § 26 odst. 1 SŘ obligatorně publikují následující dokumenty:

– obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (§ 12 odst. 1 zákona o obcích),

– záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku (§ 39 odst. 1 zákona o obcích),

– rozhodnutí krajského úřadu o přenesení (části) výkonu přenesené působnosti obce na pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří (§ 65 odst. 2 zákona o obcích),

– rozhodnutí Ministerstva vnitra o přenesení (části) výkonu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 66b odst. 2 zákona o obcích),

– rozhodnutí Ministerstva vnitra o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s pověřeným obecním úřadem (§ 66b odst. 4 zákona o obcích),

– uzavřené veřejnoprávní smlouvy (§ 66c odst. 2 zákona o obcích),

– oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva, který má být volen v následujícím volebním období (§ 68 odst. 2 zákona o obcích),

– oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (§ 93 odst. 1 zákona o obcích),

– rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce /viz § 128 odst. 1 písm. a) zákona o obcích/,

– nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá ustanovení /§ 128 odst. 1 písm. b) zákona o obcích/;

– rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti /§ 128 odst. 1 písm. c) zákona o obcích/,

– rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce /§ 128 odst. 1 písm. d) zákona o obcích/;

– rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce platnosti (viz § 128 odst. 1 písm. e) zákona o obcích);

– informace o jednání zastupitelstva obce ve věci seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti včetně návrhu opatření v případě zjištěných nezákonností, popřípadě sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu orgánů obce (viz § 129a odst. 8 zákona o obcích).

c) Zveřejnění povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce obce:

– zejména informace podle § 5 odst. 1 InfZ mohou být zveřejněny na webových stránkách obce v rámci elektronické úřední desky, neboť InfZ zde nepřímo předpokládá jejich uveřejnění na (listinné) úřední desce obce16), avšak v tomto případě není vyloučeno jejich odlišné umístění kdekoli v rámci webových stránek obce (jako u ostatních povinně zveřejňovaných informací podle InfZ).

d) Informace a dokumenty povinně zveřejňované na elektronické úřední desce obce podle zvláštních zákonů:

– způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na elektronické úřední desce obce, se v souladu s ust. § 26 odst. 1 SŘ obligatorně zveřejňují zejména následující informace a dokumenty různých orgánů a institucí:

– Podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
§ 27 odst. 3 – seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis, počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, a potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů,

§ 47 – vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce zveřejněním zápisu o výsledku voleb.

– Podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 13 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení (nevyhlášení) místního referenda na návrh přípravného výboru,

§ 14 – usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva,

§ 46 odst. 1 – vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu v obci.

– Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

§ 49 odst. 5 – při doručování písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osobě, která není známa, nebo při doručování hromadným předpisným seznamem zveřejní veřejnou vyhlášku na žádost správce daně též obecní úřad v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla, popřípadě obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.

– Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 – zveřejňování písemností ve věcech územního plánování při doručování veřejnou vyhláškou.

– Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§ 76 – nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních.

– Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 37 odst. 3 – informace o umístění opuštěného vozidla (autovraku) na vybrané parkoviště.

– Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 85 – nařízení krajské hygienické stanice o mimořádných opatřeních při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu zveřejňují mj. obce v nařízení určené.

– Podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů:

§ 12 odst. 4 – uveřejnění oznámení o dražbě nemovitosti.

– Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

§ 16 – zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních v režimu tohoto zákona mj. dotčenými obcemi.

– Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:

§ 8 – obec, na jejímž území je nebo má být umístěno povolované zařízení, zveřejní stručné shrnutí údajů o žádosti o vydání povolení a informace o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie.

– Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů:

§ 3 – rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení a zrušení stavu nebezpečí zveřejňují i obce, na jejichž území je stav nebezpečí vyhlášen.

– Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 11 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu obce,

§ 17 – obec zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Uvedený výčet »zvláštních zákonů« (ve vztahu k SŘ), které ve spojení s ust. § 26 odst. 1 SŘ ukládají obcím povinnost zveřejnit některé informace vedle úřední desky také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce obce), je vzhledem k jejich množství pouze příkladmý; umožňuje však učinit si dostatečnou představu o různorodosti dokumentů, které se na elektronické úřední desce obce na internetu mohou objevit.

Jak bylo uvedeno výše, zvláštní zákony prozatím nesankcionují neplatností (neúčinností) nezveřejnění dokumentu na elektronické úřední desce obce17) ale do budoucna to rozhodně nelze vyloučit. I při zveřejňování obsahu úřední desky obce na internetu je obec povinna striktně zachovávat ochranu osobních údajů dotčených subjektů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů18).

 

Poznámky

1) Frumarová, Kateřina, Princip publicity veřejné správy (neboli právo občanů na informace) a zákon o obcích, Veřejná správa, Týdeník vlády České republiky, červen 2008, č. 13, dostupný z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2003/0013/konzult.html. Např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti, ochrana obchodního tajemství, ochrana autorského práva, zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti pro určité osoby.

3) Do budoucna nelze vyloučit ani další způsoby zveřejňování informací pomocí jiných elektronických prostředků (digitální pozemní televize, teletext). In: Metodický návod Ministerstva vnitra pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích, dostupný z http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-vedeni-elektronicke-uredni-desky-pdf.aspx

4) Viz § 5 odst. 6 InfZ – povinnost obce povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1, 2 a 5 InfZ bez zbytečného odkladu zpřístupnit správci portálu veřejné správy způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo mu je předat, a to ve stanovené formě a datovém formátu. § 26 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správního řádu – povinnost obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo; odst. 4 – při neuzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodne příslušný krajský úřad o přenesení části výkonu přenesené působnosti na příslušnou obec s pověřeným obecním úřadem.

5) § 2 odst. 1 InfZ: Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

6) § 5 odst. 4 InfZ.

7) § 2 písm. h) a n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

8) Více k ochraně osobních údajů žadatele včetně výjimek ze zveřejnění poskytnuté informace v plném rozsahu z důvodu ochrany osobních údajů žadatele viz: Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra číslo 1/2012 – Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 20. 1. 2012, str. 3-4, dostupný z http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-2012-1-pdf.aspx.

9) Definice úřední desky byly původně obsaženy v různých právních předpisech, konkrétně pro obce v § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále např. v § 71 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a v § 83 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zákon č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, zrušil s účinností od 1. 1. 2006 různé definice úředních desek a nahradil je odkazem na § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

10) Pojem »elektronická úřední deska« se objevuje např. v těchto zvláštních zákonech (ve vztahu k novému správnímu řádu): § 125 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (jako elektronická úřední deska Telekomunikačního úřadu), dále v obecné rovině např. v § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Kužílek, O.: Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy, Otevřená společnost, o.p.s., Praha, 2007, str. 38-39, dostupný z: http://www.otevrete.cz/zadosti-o-informace/poskytovatel/files/download/dalsich-106-odpovedi/.

12) Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 14/2005 -»Výklad § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb«, Praha, 3.10.2005, dostupný http://www.mvcr.cz/soubor/14a-pdf.aspx

13) § 25 odst. 2 SŘ zní: »Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé«. Nezveřejnění dokumentu na elektronické úřední desce tak v případě podle § 25 SŘ znamená neplatnost (neúčinnost) doručení samého.

14) § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zní: »Má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce.« Ustanovení věty první a druhé se nevztahuje na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.

15) Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Informování obce o své činnosti a participace občanů obce na územní samosprávě, Praha, 2009, str.13, dostupný http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/modra-c-4-web-pdf.aspx .

16) § 5 odst. 1 InfZ: Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné… (použitá formulace odpovídá obecnému chápání pojmu úřední deska).

17) Dochází tím však k porušení ust. § 26 odst. 1 SŘ.

18) Metodický návod Ministerstva vnitra pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích, část V., str. 5, dostupný: http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-vedeni-elektronicke-uredni-desky-pdf.aspx.

 

Mgr. DARINA KOCOVÁ
Obce na webu s. r. o.
www.obcenawebu.cz

Secesní budovu radnice na Mariánském náměstí v Praze na Starém Městě zdobí sochy Ladislava Šalouna, autora nedalekého pomníku Mistra Jana Husa.

ILUSTRAČNÍ FOTO: DAGMAR HOFMANOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *