01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obce a životní prostředí

(Dokončení) Ochrana přírody a krajiny Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou obce orgánem ochrany přírody. Část pátá Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody § 63 -...

(Dokončení)

Ochrana přírody a krajiny

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou obce orgánem ochrany přírody.

Část pátá

Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody

§ 63 - Přístup do krajiny

(1) Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.

§ 66 - Omezení a zákaz činnosti

Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.

§ 68 - Opatření ke zlepšování přírodního prostředí

(2) K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou uzavírat orgány ochrany přírody či obce s vlastníky či nájemci pozemků písemné dohody.

§ 69 - Finanční příspěvek

(1) K uskutečnění záměrů uvedených v § 68 odst. 2 lze poskytnout finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům dotčených pozemků za předpokladu, že se tito zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí.

(2) Finanční příspěvek lze též poskytnout osobě, která provede náhradní ochranné opatření podle § 49 či 50.

(3) Příspěvek podle odstavce 1 může poskytnout na základě písemné dohody orgán ochrany přírody nebo obec. Bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku i náležitosti dohody o jeho poskytování stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

§ 71 - Účast obcí

(1) Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem.

(2) Orgány státní ochrany přírody jsou povinny spolupracovat s obcemi, předkládat jim požadované podklady a informace, poskytovat potřebná vysvětlení k zásahům do přírody i způsobům její ochrany, zejména pokud takové zásahy mohou nepříznivě ovlivnit prostředí v obci nebo omezit výkon práv jejích obyvatel.

(3) Orgány obce jsou ve svém územním obvodu účastníkem řízení podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány státní správy.

Právo na informace v ochraně přírody a krajiny

§ 72

Orgány, které vykonávají státní správu v ochraně přírody podle tohoto zákona a prováděcích předpisů, jsou povinny v rozsahu své působnosti vést přehled informací, který obsahuje zejména

a) normativní správní akty v ochraně přírody,

b) návrhy na zahájení správního řízení,

c) vydaná rozhodnutí včetně rozhodnutí v odvolacím nebo přezkumném řízení,

d) všechny písemné a jiné podklady pro vydaná rozhodnutí, zejména zápisy, protokoly, svědecké výpovědi, písemné důkazy, odborné posudky,

e) návrhy na vyhlášení části přírody za zvláště chráněnou a vyjádření vlastníků či nájemců pozemků k tomuto záměru (40 a 55),

f) jiné důležité informace, které se vztahují k výkonu a řízení ochrany přírody známé příslušnému orgánu, zejména údaje o stavu a vývoji přírodního prostředí.

Část šestá

Orgány a státní správa v ochraně přírody

Působnost obcí

§ 76

(1) Obce

a) účastní se na ochraně přírody a krajiny ve svých územních obvodech podle § 68 odst. 2, § 69 odst. 2 a § 71,

b) povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,

c) vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti podle § 63 odst. 1.

(2) Pověřené obecní úřady

a) registrují významné krajinné prvky podle § 6,

b) vydávají závazná stanoviska podle § 4 odst. 2 k zásahům do registrovaných krajinných prvků,

c) hodnotí a vymezují místní systém ekologické stability,

d) vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma podle § 46 odst. 1 a udělují souhlas k jejich ošetřování podle 46 odst. 2,

e) vydávají souhlas ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a pěšin podle § 63 odst. 1,

f) ukládají pokuty za přestupky podle § 87 odst. 1 a za protiprávní jednání podle § 88 odst. 1, mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí.

(3) Působnost pověřených obecních úřadů podle odstavce 2 se nevztahuje na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek.

(4) Statutární města vykonávají státní správu v ochraně přírody v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům (§ 77).

(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny

a) Magistrátní úřad hlavního města Prahy s působností okresního úřadu podle § 77,

b) orgány městských částí s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d).

Řízení ve věcech ochrany přírody

§ 83

(1) K ústnímu jednání přizve orgán ochrany přírody všechny jemu známé účastníky řízení. V případech, kdy rozhodnutí orgánů ochrany přírody může ovlivnit přírodní poměry v územních obvodech několika obcí, oznámí orgán ochrany přírody termín a předmět ústního jednání také veřejnou vyhláškou vyvěšenou v těchto obcích.

(2) Jestliže je nařízeno ústní jednání, je povinen orgán ochrany přírody doručit předvolání k tomuto jednání účastníku řízení nejméně 15 dnů, ve zvláště složitých případech 30 dnů přede dnem ústního jednání. Stejnou dobu musí být vyvěšena veřejná vyhláška o ústním jednání.

(3) V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Změny a zrušení povolení

§ 84

(1) Orgán ochrany přírody může z vlastního podnětu nebo na návrh po provedeném řízení jím vydané povolení změnit, popřípadě zrušit

a) dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro vydání povolení,

b) vyžadují-li to zájmy přírody a krajiny chráněné tímto zákonem, zejména vznikla-li nebo hrozí-li vážná ekologická újma,

c) nedodržuje-li oprávněný opětovně podmínky povolení nebo povinnosti stanovené v něm orgánem ochrany přírody,

d) nevyužívá-li oprávněný povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší dvou let,

e) dochází-li při činnosti vykonávané na základě povolení k porušování ustanovení tohoto zákona nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně přírodního prostředí.

Část sedmá

Odpovědnost na úseku ochrany přírody

§ 87 - Přestupky

(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 5000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

a) nedovoleně mění či ruší dochovaný stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu,

b) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,

c) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

d) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,

e) nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem,

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,

g) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 odst. 1 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu,

h) neprovede uložení náhradní výsadby dřevin podle § 9,

i) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64,

j) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1.

§ 88 - Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti

(1) Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že

a) poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území, nedovoleně změní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav,

b) poškodí nebo zničí památný strom,

c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les,

d) nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,

e) zraňuje, chová bez povolení zvláště chráněné živočichy nebo jinak nedovoleně zasahuje do jejich přirozeného vývoje,

f) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu určeném k zabezpečení zvláště chráněných částí přírody,

g) neumožní osobám oprávněným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a 81 vstup na pozemky, které vlastní nebo užívá,

h) nesplní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona nebo nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9,

i) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody,

j) porušuje podmínky stanovené k ochraně přechodně chráněných ploch,

k) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle 64 nebo porušuje ustanovení návštěvního řádu národního parku,

l) poškozuje nebo ničí jeskyni nebo její součást,

m) nesplní některou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1,

n) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu.

Ochrana zemědělského půdního fondu a lesní hospodářství

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jsou pověřené obecní úřady orgány ochrany zemědělského půdního fondu.

§ 11

(2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny.

§ 14

Pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy obvodní úřady

a) rozhodují podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu,

b) ukládají podle § 2 odst. 3 změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha,

c) ukládají podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti,

d) udělují podle 5 odst. 2 souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace zón nebo k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů sídelních útvarů,

e) udělují podle § 9 odst. 6 souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná (§ 1 odst. 2) o výměře do 1 ha; přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schválí plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

f) vydávají podle § 11 odst. 2 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povolují podle § 12 odst. 1 odklad lhůty k úhradě těchto odvodů,

g) ukládají podle § 20 pokuty.

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

§ 18

(1) Návrh na zahájení řízení podle zákona podávají právnické a fyzické osoby vždy u pověřeného obecního úřadu (na území hlavního města Prahy u obvodního úřadu), v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu, který má být příslušným návrhem dotčen. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí, a není-li příslušný k jeho vyřízení, postoupí ho se svým stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího stupně. Obdobně postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu středního stupně, je-li k vyřízení návrhu příslušné Ministerstvo životního prostředí České republiky.

(2) Leží-li zemědělský půdní fond dotčený podaným návrhem v územním obvodu dvou nebo více pověřených obecních úřadů nebo okresních úřadů (na území hlavního města Prahy obvodních úřadů), je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož územním obvodu leží největší část dotčených pozemků, pokud k tomu má působnost podle § 14 až 16.

(3) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu dozírají na dodržování ustanovení zákona a předpisů vydaných na jeho základě, soustavně kontrolují, zda jsou dodržovány podmínky a prováděna opatření jimi stanovená při řízení podle zákona, a v mezích své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad.

(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu spolupracují se všemi orgány státní správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu, s orgány Inspekce životního prostředí České republiky, se Státním fondem životního prostředí České republiky a s Pozemkovým fondem České republiky.

§ 20

(1) Právnickým osobám, jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které poruší povinnosti uvedené v odstavci 2, jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu oprávněny ukládat pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem.

(2) Pokuty se ukládají za

a) odnětí půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, pokud nejde o případy, kdy tohoto souhlasu není třeba (§ 9 odst. 2),

b) nedovolenou změnu kultury nebo za neprovedení uložené změny kultury (§ 2),

c) neplnění opatření uložených orgánem státní správy, vydaných na základě tohoto zákona.

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k jejímu uložení dověděl o porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Uložením pokuty podle odstavce 1 zůstává nedotčena trestní odpovědnost pracovníků právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Nedotčena zůstává i odpovědnost za škodu podle zvláštních předpisů.

(5) Dojde-li k poškození nebo znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu (§ 1) fyzickou osobou, postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštních předpisů.

(6) Pokuty jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem orgánu, který pokutu uložil. Pokutu vybírá a vymáhá finanční orgán podle zvláštních předpisů.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

§ 17

(1) Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí.

(4) Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.

Ochrana nerostného bohatství

Dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství:

§ 15 - Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti

(1) K včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem hospodářství České republiky a Ministerstvem životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.

§ 17 - Stanovení chráněného ložiskového území

(1) Chráněné ložiskové území stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.

(3) Účastníkem řízení o stanovení chráněného ložiskového území je pouze navrhovatel. Zahájení řízení oznámí Ministerstvo životního prostředí České republiky dotčeným orgánům státní správy, orgánu územního plánování a stavebnímu úřadu. Ministerstvo životního prostředí České republiky nařídí ústní jednání spojené podle potřeby s místním šetřením a současně upozorní, že stanoviska uvedených orgánů státní správy a připomínky a návrhy účastníka se mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak Ministerstvo životního prostředí České republiky k nim nemusí přihlédnout. Jestliže některý z uvedených orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení delší čas, Ministerstvo životního prostředí České republiky na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.

(5) Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v územně plánovací dokumentaci.

§ 27 - Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru

(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.

§ 32a - Úhrady

(1) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z dobývacího prostoru ve výši 10 000 Kčs za každý i započatý km2 plochy dobývacího prostoru ve vymezení na povrchu. U malých dobývacích prostorů do 2 hektarů činí roční úhrada 2000 Kčs. Tuto úhradu převede obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí dobývacího prostoru na území jednotlivých obcí.

(2) Organizace je povinna zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z vydobytých vyhrazených nerostů nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění, provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále jen "vydobyté nerosty"). Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly vyhrazené nerosty vydobyty. Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s Ministerstvem financí České republiky stanoví pro nerosty, u nichž není známa tržní cena, základ pro vyměření úhrady z vydobytých nerostů.

(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s Českým báňským úřadem, s Ministerstvem životního prostředí a v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a se souhlasem obcí, jejichž území jsou dotčena, může v odůvodněných případech, zejména na podporu hornické činnosti a v zájmu využívání nerostného bohatství, na žádost organizace snížit úhradu z vydobytých nerostů, popřípadě i povolit osvobození od této úhrady.

(4) Z výnosu úhrady podle odstavce 2 převede obvodní báňský úřad 50 % do státního rozpočtu České republiky, z něhož budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Zbývajících 50 % převede obvodní báňský úřad do rozpočtu obce, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Je-li dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí obvodní báňský úřad příjem podle podílu těžby, který připadá na území jednotlivých obcí v příslušném roce.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí:

§ 2 - Předmět posuzování

(1) Předmětem posuzování jsou stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona.

(2) Předmětem posuzování jsou i stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto zákona, nedosahující v přílohách uvedených limitních hodnot, pokud mají být prováděny v územích chráněných podle zvláštních předpisů, stanoví-li tak orgán příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "příslušný orgán") z vlastního podnětu nebo z podnětu

a) stavebního úřadu, u něhož byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo o využití území, popřípadě byla podána žádost o vydání povolení,

b) jiného orgánu státní správy nebo obce, v jejímž územním obvodu nebo sousedství má být stavba, činnost nebo technologie prováděna.

§ 7 - Zveřejnění a projednání dokumentace

(1) Příslušný orgán zašle dokumentaci neprodleně dotčeným orgánům státní správy a příslušné obci, která oznámí do 5 dnů od jejího doručení způsobem v místě obvyklým, kdy a kde lze do dokumentace nahlédnout, činit si výpis, opisy, popřípadě kopie. Veřejné nahlédnutí do dokumentace musí být umožněno po dobu 30 kalendářních dnů; v této lhůtě lze uplatnit k dokumentaci písemné vyjádření (dále jen "vyjádření veřejnosti").

(2) V případě pochybností o příslušnosti obce podle odstavce 1, rozhodne příslušný orgán, který může také stanovit, že z důvodu velkého počtu obcí, příslušných podle odstavce 1, bude dokumentace k nahlédnutí jen v jím vybraných obcích; i ostatní příslušné obce musí oznámit, kdy a kde lze do dokumentace nahlédnout.

(3) Vyjádření veřejnosti a své vyjádření zašle příslušná obec nejpozději do 14 dnů po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 příslušnému orgánu.

Úplný seznam platných právních předpisů o ochraně životního prostředí platných ke dni 30. 11. 1999 byl uveřejněn ve Věstníku MŽP ČR č. 1/2000. Aktuální seznam je přístupný na internetové adrese http://www.skladka.cz/paragraf/

SEZNAM OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

(Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí 1/2000 - stav ke 30. 11. 1999)

I. Vodní hospodářství

Zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998Sb. Sb. - 138/1973 Sb.

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb., (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 114/1995 a zákona č. 238/1999 Sb. - 130/1974 Sb.

Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - 58/1998 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy - 40/1978 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky - 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař. vl. č. 91/1988 Sb., úplné znění nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb.) a zákona č. 58/1998 Sb. - 35/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy - 85/1981 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod - 82/1999 Sb.

Nařízení vlády o ochraně před povodněmi - 100/1999 Sb.

Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených - 137/1957 Ú. l.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků - 28/1975 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi - 62/1975 Sb.

Vyhláška MLVH ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech - 63/1975 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích - 42/1976 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhl. MŽP ČR č. 422/1992 Sb.) - 82/1976 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.) - 99/1976 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci - 126/1976 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod - 6/1977 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků - 19/1978 Sb.

Vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích1) (ve znění vyhlášky Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.) - 144/1978 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových - 47/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů - 137/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice - 176/1999 Sb.

Směrnice č. 13123/806/OSS Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (reg.) - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve Věstníku MLVH ČSR, částka 8, ročník 1975) - částka 16/1975 Sb.

II. Ochrana ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., (úplné znění č. 211/1994 Sb.) - 309/1991 Sb.

Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.), ve znění zákona č. 86/1995 Sb. - 389/1991 Sb.

Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země - 86/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 279/1993 Sb. - 41/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší - 614/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně - 122/1995 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997-1999 - 256/1996 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší - 117/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 - 316/1997 Sb.

III. Ochrana přírody a krajiny

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb. - 114/1992 Sb.

Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - 16/1997 Sb.

Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - 161/1999 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park "Šumava" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) - 163/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) a (nařízení vlády č. 24/1996 Sb.) - 164/1991 Sb.

Nařízení vlády ČR, kterým se zřizuje "Krkonošský národní park" a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb.) - 165/1991 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky MŽP č. 105/1997 Sb. - 395/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MŽP č. 264/1998 Sb. - 82/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Blanský les" - 197/1989 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Litovelské Pomoraví" - 464/1990 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři Palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina - 6/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Poodří" - 155/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Železné hory" - 156/1991 Sb.

Vyhláška MŽP ČR o zřízení chráněné krajinné oblasti "Broumovsko" - 157/1991 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky - 17/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky - 105/1997 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky - 81/1998 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky - 200/1999 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se vyhlašuje přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky - 236/1999 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně - 396/1990 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - 159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin - 572/1992 Sb.

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.) - 334/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu - 13/1994 Sb.

V. Lesní hospodářství

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. - 289/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa - 77/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí - 78/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení - 79/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů - 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa - 81/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin - 82/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů - 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování - 84/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství - 100/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže - 101/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát - 219/1998 Sb.

VI. Ochrana horninového prostředí

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), (ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb.), (ú. z. pod. č. 439/1992 Sb. s působností pro ČR) a změny vyplývající ze zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. - 44/1988 Sb.

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb.) (ú. z. pro ČR vyhlášeno pod č. 440/1992 Sb.), zákona č. 169/1993 Sb. a zákona č. 128/1999 Sb. - 61/1988 Sb.

Zákon ČNR o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 369/1992 Sb. - 62/1988 Sb.

Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace - (reg.) - částka 42/1962 Sb.

Vyhláška ČGÚ o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů (ve znění zákona č. 541/1991 Sb.) - 85/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. - 104/1988 Sb.

Vyhláška ČGÚ o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru (ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb.) - 8/1989 Sb.

Vyhláška ČGÚ o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu (ve znění zákona č. 543/1991 Sb.) - 121/1989 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. - 415/1991 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech - 172/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů - 175/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru - 363/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových územích - 364/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce - 412/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb. - 435/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů - 497/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích provozů a z vydobytých vyhrazených nerostů - 617/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností - 15/1995 Sb.

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl - 52/1997 Sb.

VII. Odpadové hospodářství

Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. - 125/1997 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů - 31/1999 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech - 99/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) - 337/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady - 338/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - 339/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití - 340/1997 Sb.

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí - 244/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku - 499/1992 Sb.

IX. Nakládání s chemickými látkami

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů - 157/1998 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy - 10/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek - 25/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek - 250/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zajišťování toxicity chemických látek a přípravků - 251/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí - 299/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno - 301/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků - 302/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) - 305/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí - 306/1998 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků - 316/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků - 26/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku - 27/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků - 85/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka - 184/1999 Sb.

X. Prevence závažných havárií

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1999 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) - 353/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole - 6/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie - 7/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování - 8/2000 Sb.

XI. Ostatní

Zákon o pozemních komunikacích - 13/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 - 104/1997 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. - 18/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů - 19/1997 Sb.

Zákon o státním podniku - 77/1997 Sb.

XII. Obecně závazné právní předpisy

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR č. 122/1997 Sb.), ve znění zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb. - 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. - 17/1992 Sb.

Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. - 388/1991 Sb.

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa - 282/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí - 123/1998 Sb.

ORGANIZACE STÁTNÍ SPRÁVY ČR V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úkolem státní správy v ochraně životního prostředí je (dále jen ŽP) realizace výkonné moci státu v této oblasti pomocí správních orgánů. Ve spojení s mocí zákonodárnou a soudní stát výkonnou mocí uplatňuje svoji politickou vůli vyjádřenou zejména právním řádem.

Právním předpisem nejvyšší právní síly je Ústava a ústavní zákony, které tvoří tzv. ústavní pořádek. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) mimo jiné vyjadřuje odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Listina základních práv a svobod (vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku ČR) ve svém článku 35 uvádí:

1. Každý má právo na příznivé životní prostředí.

2. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

3. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Státní správa životního prostředí zabezpečuje realizaci práv a povinností fyzických a právnických osob, vyplývajících z platných právních předpisů, součástí výkonu státní správy je též činnost kontrolní , řídící, metodická, informační a v neposlední řadě orgány státní správy ŽP spolupůsobí ve spolupráci s jinými správními orgány (např. stavebními úřady).

Počátky právní úpravy ochrany ŽP spadají na našem území již do poloviny minulého století, kdy byl v roce 1852 císařským patentem č. 250 vydán lesní zákon. Již v letech 1754 až 1839 byly pro jednotlivé země v Rakousku vydávány lesní řády s cílem omezit odlesňování a pustošení lesů.

Také povolování vodohospodářských děl má u nás bohatou tradici. Z historie jsou známy zejména jezy, mlýnské náhony, rybníky, vodovody, kanalizace nebo stavby pro zavodňování i odvodňování. Významným právním aktem bylo přijetí Českého zemského vodního zákona v roce 1870. Šlo o první právní předpis komplexně řešící problematiku vodního hospodářství včetně základních zásad ochrany vod před znečišťováním.

Zatímco vodní zákon z roku 1870 platil 85 let až do roku 1955 (kdy byl přijat zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství), pak lesní zákon z roku 1852 platil ještě mnohem déle, a to plných 108 let, do roku 1960 (kdy byl přijat zákon č. 166/1960 Sb., o vodním a lesním hospodářství).

Ochrana přírody byla upravena samostatným zákonem až v roce 1956, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. Ochrana zemědělského půdního fondu byla v právním řádu upravena zákonem č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a ochrana ovzduší byla komplexněji upravena zákonem č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

Státní správa v ochraně životního prostředí, která netvořila samostatnou právní oblast a ani tak nebyla chápána, byla vykonávána různými státními orgány. Před druhou světovou válkou to bylo především Ministerstvo veřejných prací a Ministerstvo zemědělství. V poválečném období byla státní správa vykonávána nejrůznějšími ministerstvy od Ministerstva dopravy, techniky, stavebnictví až po Ministerstvo lesního a vodního hospodářství. V roce 1990 bylo vytvořeno Ministerstvo životního prostředí.

Organizační struktura zabezpečení státní správy životního prostředí

Všeobecná státní správa

[*] Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

[*] Okresní úřady a magistráty měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně

[*] Orgány obcí

Zvláštní státní správa

[*] Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

[*] Správy národních parků

[*] Správy chráněných krajinných oblastí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. ke dni 1. ledna 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

Postavení a úkoly rezortu definuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb. ve znění předpisů pozdějších.

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:

- vodní hospodářství,

- ochranu ovzduší,

- ochranu přírody a krajiny,

- ochranu zemědělského půdního fondu,

- výkon státní geologické služby,

- ochranu nerostného bohatství,

- ekologický dohled nad těžbou,

- odpadové hospodářství,

- posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ŽP včetně těch, které přesahují státní hranice,

- myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích,

- státní ekologickou politiku,

- koordinaci mezinárodní spolupráce ve věcech ŽP.

Ministerstvu je podřízena Česká inspekce životního prostředí a ze zákona mu přísluší správa Státního fondu životního prostředí ČR.

Ministerstvo ŽP řídí:

- Český hydrometeorologický ústav,

- Český ekologický ústav,

- Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR,

- Správu CHKO ČR,

- Výzkumný ústav T. G. Masaryka,

- Český geologický ústav,

- Geofond ČR,

- Výzkumný ústav okrasného zahradnictví,

- Povodí Labe, a. s., Povodí Vltavy, a. s., Povodí Odry, a. s., Povodí Ohře, a. s., Povodí Moravy, a. s.,

- Správy národních parků Krkonoše, Šumava a Podyjí.

Ministerstvo zabezpečuje pro území ČR Jednotný informační systém o životním prostředí včetně plošného monitoringu.

K zabezpečení těchto úkolů, které souvisejí při výkonu státní správy s podrobnější znalostí území a se stykem s obecnou soustavou orgánů státní správy, zejména s okresními úřady, má ministerstvo devět územních odborů pro oblasti:

- středočeskou,

- českobudějovickou,

- plzeňskou,

- chomutovskou,

- libereckou,

- královéhradeckou,

- brněnskou,

- olomouckou,

- ostravskou.

Česká inspekce životního prostředí

Byla zřízena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Je orgánem státní správy, jemuž byl svěřen výkon činností státního dozoru ve věcech ŽP a je podřízen MŽP. Kromě správních aktů, zejména ukládání pokut a vydávání poplatkových rozhodnutí, provádí revizní a dozorovou činnost v základních složkách prostředí podle příslušných zákonů. Inspekce působí na celém území republiky v ochraně:

- ovzduší,

- vody,

- lesa,

- přírody,

- v odpadovém hospodářství.

Česká inspekce životního prostředí se člení na ředitelství a oblastní inspektoráty, které vykonávají terénní dozorovou činnost a výkon prvoinstančního orgánu státní správy. Sídlem ředitelství je Praha, sídlem oblastních inspektorátů pak:

- Praha,

- České Budějovice,

- Ústí nad Labem,

- Hradec Králové,

- Havlíčkův Brod,

- Brno,

- Olomouc,

- Ostrava.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, jako státní organizace. Prostředky fondu lze používat zejména na podporu investičních a neinvestičních akcí souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, na podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií, na podporu výchovných akcí, rozšiřování informací o životním prostředí apod.

Příjmy fondu tvoří zejména úplaty za vypouštění odpadních vod, znečištění ovzduší, poplatky podle zákona o odpadech, úplaty za odběry podzemní vody, poplatky za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, úhrady za vydobyté nerosty, pokuty uložené ČIŽP, ale také dotace ze státního rozpočtu, podíly na výnosu daní nebo příspěvky od domácích i zahraničních právnických a fyzických osob. Poskytování finančních prostředků ze SFŽP se řídí směrnicí MŽP ČR (vydanou na základě § 4 odst. 2 zákona č. 388/1991 Sb.).

Státní správa ŽP nespadající do působnosti Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo zdravotnictví

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- ochranu zdraví osob,

- ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních a léčivých lázní a zdrojů minerálních vod.

Výkon státní správy zabezpečuje prostřednictvím orgánů hygienické služby (hlavní hygienik, krajští hygienici, a okresní a městští hygienici). Do jejich působnosti patří mj:

- ochrana před hlukem a vibracemi,

- ochrana před ionizujícím zářením, ozářením z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

Ministerstvo zemědělství

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- hospodářské řízení lesů,

- výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví státu,

- myslivost a rybářství s výjimkou národních parků, kde tuto působnost prvoinstančně vykonávají Správy národních parků,

- veterinární péči, rostlinolékařskou péči a péči o potravinový řetězec,

- dále pak řídí Státní veterinární správu ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- využívání nerostného bohatství a geologický průzkum.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- regionální a municipální politiku,

- politiku bydlení,

- územní plánování a stavební řád,

- rozvoj techniky a technologií,

- technickou normalizaci a státní zkušebnictví.

Ministerstvo kultury

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- kulturní památky.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- jaderně energetická zařízení.

Český báňský úřad

Je ústředním orgánem státní správy mj. pro:

- výkon státní báňské zprávy.

Státní správa životního prostředí na internetu

Výše uvedené orgány státní správy životního prostředí mají až na výjimky svoje lépe či hůře zpracované informační stránky na internetu. Pro ty, kdo mají přístup na internet, uvádíme přehled jejich adres, na kterých můžete nalézt podrobnější informace.

Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz

Okresní úřady a magistráty měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně - http://www.siscr.cz

Orgány obcí - http://www.siscr.cz

Česká inspekce životního prostředí - http: //www.cizp.cz

Správa Krkonošského národního parku - http://www.krnap.cz

Správa Národního parku Šumava - http://www.retour.cz/mesta/zel_ru da/np.htm

Správa Národního parku Podyjí - http://nppodyji.env.cz

Správy chráněných krajinných oblastí - http://www.schkocr.cz

Český hydrometeorologický ústav - http://www.chmi.cz

Český ekologický ústav - http://www.ceu.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - http://www.nature.cz

Výzkumný ústav T. G. Masaryka - http://www.vuv.cz

Český geologický ústav - http://www.cgu.cz

Geofond ČR - http://www.geofond.cz

Státní fond životního prostředí ČR - http://www.sfzp.cz

Ministerstvo zdravotnictví - http://www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství - http://www.mze.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu - http://www.mpo.cz

Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - http://www.sujb.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down