Obce mohou iniciovat protipovodňová opatření

Pro obce zasažené povodněmi jsou otevřené výzvy na odstraňování škod po povodních, na obnovu obecního majetku anebo na podporu prevence před povodněmi. Obce hrají zásadní roli hybatelů při budování dalších opatření.

Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj je možné až do roku 2015 čerpat finanční prostředky na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní v červnu 2013. Dotace je poskytována do výše nákladů spojených s odstraněním stavby. Otevřená je také výzva na výstavbu obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou.

MMR vyhlašuje každoročně titul Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Cílem je podpořit odstraňování následků živelních pohrom na územích, pro která nebyly vyhlášeny krizové stavy. Pro tento dotační titul je ve státním rozpočtu vyčleněno 50 milionů korun na každý rok. O možnostech a podmínkách se žadatelé dozvědí na základě výzvy k podávání žádostí uveřejněné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

PROGRAM 129 260 – PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI III

Program Podpora prevence před povodněmi III (2014-2019) byl zahájen podporou projektových dokumentací pro rozsáhlá protipovodňová opatření. Ministerstvo financí pro něj schválilo finanční rámec 4,65 mld. Kč. Prioritu mají území vymezená v mapách povodňového nebezpečí, oblasti se zpracovanými generely protipovodňové ochrany, projekty integrované do plánů povodí, hodnotí se systémovost a vliv.

Tento program je sice určen především pro správce vodních toků, tj. státní podniky Povodí a Lesy ČR, ale obce mohou z programu čerpat podporu na budování protipovodňových opatření lokálního charakteru zaměřených na snižování rizika povodní z přívalových srážek výstavbou či obnovou suchých nádrží (poldrů). Program je určen na realizaci efektivních technických protipovodňových opatření v záplavových územích. Podpora je obcím poskytována maximálně do výše 90 % nákladů. Přírodě blízká protipovodňová opatření jako zadržování a retence vody v krajině zůstávají dle ministerstva zemědělství stále jednoznačnou prioritou, ale nejsou z tohoto programu podporována. Ministerstvo zemědělství rozšiřuje zatravněné plochy a podporuje komplexní pozemkové úpravy, připravuje se i podpora »ozelenění« ve Společné zemědělské politice pro období po r. 2014.

Protipovodňová opatření přírodě blízká budou předmětem podpor administrovaných MŽP prostřednictvím připravovaného Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Program v minulosti určený na revitalizace nebyl vyčerpán.

MOBILNÍ CLONY OBCE MUSÍ FINANCOVAT SAMY

Ministerstvo zemědělství vyzývá obce, aby se staly tzv. navrhovateli a vytipovaly určitá opatření, která správci vodních toků prověří prostřednictvím strategického expertního posouzení (jednak efekt na snížení povodně, jednak ekonomický efekt, kdy náklady na opatření musejí být nižší než hodnota ochráněného majetku). Návrh projektu a také následné získání pozemků pro jeho realizaci (jsou-li uvedené podmínky splněny) hradí navrhovatelé (tedy města a obce) ze svých prostředků. Obce tak mohou významně ovlivnit vznik revitalizací řek a dalších opatření. Na pořízení mobilních zábran mohou čerpat dotaci pouze správci vodních toků.

Pokud jsou mobilní zábrany pořízeny jako individuální ochrana, pak je hradí obce – a samozřejmě je nutné posouzení vlivu těchto technických prvků na průběh povodně, což vodoprávní úřad a správce vodního toku musí vyhodnotit tak, aby se dopady povodně nezhoršily.

Z programu Podpora prevence před povodněmi II bylo realizováno 387 protipovodňových staveb a financováno 192 studií odtokových poměrů a záplavových území i projektových dokumentací rozsáhlých staveb.

Finance na odstranění škod po povodních v roce 2013 lze čerpat až do roku 2015.

FOTO: FOTOARCHIV MMR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *