Obce se těší na vyšší daňové příjmy, ale s maximy nepočítají

Města a obce už začínají chystat své rozpočty na rok 2013. V něm vstoupí v účinnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, přičemž ve hře je stále (uzávěrka tohoto vydání Moderní obce byla 20. září) tzv. daňový balíček vlády obsahující mj. zvýšení sazeb DPH.

1) Jak vysoké příjmy a jak vysoké výdaje jste si naplánovali pro letošní rok a jaký očekáváte výsledek hospodaření rozpočtu svého města/své obce?

2) Jak vysoký podíl na celkových příjmech měly letos činit celkové daňové příjmy a vyvíjejí se daňové příjmy podle vašeho původního očekávání?

3) Vyjdete-li z nového modelu rozpočtového určení daní (RUD) pro rok 2013, o jak vysokou částku by se vám napřesrok mohlo maximálně zvýšit inkaso sdílených daní?


4) Jak vysoké sdílené daňové příjmy považujete pro rok 2013 za reálné, resp. s jak vysokými očekávanými těmito příjmy budete pracovat při přípravě rozpočtu na příští rok?

 

Třebaže daňové kalkulačky Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR s využitím funkčního modelu RUD městům a obcím potvrzují, že jejich příjmy z výběru sdílených daní se napřesrok zvýší, představitelé obou organizací nabádají nepočítat s maximální výší výpočtu. »Držme se v této věci při zemi,« jako by unisono znělo napříč městy a obcemi po celé republice. Dokládají to rovněž výsledky naší ankety.

 

Ing. Antonín Navrátil, starosta města Mohelnice (zhruba 9500 obyv.)

1) Pro letošní rok jsme si v rozpočtu města naplánovali celkové příjmy 127,694 mil. Kč a celkové výdaje 118,621 mil. Kč. Zatím nižší než očekávaný příjem máme u daně z přidané hodnoty. Celoročně očekáváme pokles zhruba 1 mil. Kč na DPH.

2) Daňové příjmy tvoří převážnou část příjmové stránky rozpočtu, konkrétně z více než 75 %. Kromě už očekávaného nižšího výběru u DPH se nám hůře vyvíjí i příjem u daně z příjmu fyzických osob.

3) Vyjdeme-li z nového modelu RUD, Mohelnice by mohla podle předběžných propočtů navíc získat zhruba 15 mil.Kč.

4) Daňové příjmy budeme do rozpočtu navrhovat podle metodiky Ministerstva financí, resp. Svazu měst a obcí ČR, tj. konkrétně sdílené daňové příjmy ve výši přibližně 92 mil. Kč.

Mgr. Jan Farský, starosta města Semily (8700 obyv.), poslanec Parlamentu ČR

1) Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 133,729 mil. Kč, celkové výdaje ve výši 118,430 mil. Kč. Výdaje ve financování, které tvoří splátky úvěrů, jsou ve výši 15,1 mil. Kč. Hospodaříme v souladu se schváleným rozpočtem, daně se vybírají lépe, než jsme si konzervativně naplánovali.

2) Podíl daňových příjmů na celkovém příjmu obce jsme letos předpokládali ve výši 58,7 %. Aktuální výběr daní se vyvíjí pro město Semily pozitivně: Vybíráme zhruba o 3,3 mil. Kč více, než jsme předpokládali, což v tuto chvíli je asi o 6 % více, než činí schválený rozpočet. Sdílené daně v rámci RUD předpokládáme ve výši 64,039 mil. Kč, celkové daňové příjmy 78,678 mil. Kč. Celkem tedy ze všech daňových příjmů činí sdílené daně 81 %.

3) Na základě různých propočtů o 15,5 až 17 mil. Kč.

4) Z navýšeného příjmu, kterého se nám dostane díky prosazení nového zákona o RUD plánujeme zapojit zhruba 11-12 mil. Kč, zbylou částku si ponecháme jako rezervu.

Ing. Jiří Havlíček, MBA, místostarosta města Čáslav (10 206 obyv.)

1) Rozpočet města na letošní rok byl schválen jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 171 mil. Kč. V rámci roku je však vždy rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními v závislosti na skutečném vývoji příjmové i výdajové strany rozpočtu (např. získané dotace, prodej majetku, investiční akce apod.). V současné době počítáme s vyrovnaným rozpočtem na konci roku ve výši zhruba 218 mil. Kč.

2) Daňové příjmy tvoří zhruba dvě třetiny celkových příjmů města. Při plánování rozpočtu jsme vždy trochu konzervativnější a spíše počítáme s horším vývojem daňových příjmů. Nicméně nyní se daňové příjmy vyvíjejí podle našeho očekávání. Sdílené daně v letošním rozpočtu Čáslavi představují částku zhruba 73,5 mil. Kč.

3) Podle teoretických modelů na základě kalkulaček Svazu měst a obcí ČR či Sdružení místních samospráv ČR by se našemu městu mohly zvýšit sdílené daňové příjmy o více než 17 mil. Kč.

4) Jak jsem uvedl, jde o teoretický model, a tak je potřeba k němu také přistupovat. Proto i při plánování rozpočtu města na příští rok budeme postupovat opatrně a budeme rozpočtovat nižší výnos ze sdílených daní, než se podle tohoto modelu předpokládá. Finančně vyjádřeno tedy půjde o zhruba polovinu očekávaného zvýšení, tj. přibližně o 8 mil. Kč, oproti letošnímu roku.

Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč (5610 obyv.)

1) Rozpočet města na rok 2012 je nastaven takto: Příjmy 75,022 mil. Kč, výdaje 65,257 mil. Kč. Očekávaná skutečnost je vzhledem k dotacím na investiční akce v příjmech zhruba 96 mil. Kč a ve výdajích přibližně 94 mil. Kč.

2) Daňové příjmy tvoří zhruba 66 % příjmové části schváleného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že vždy posuzujeme daňové příjmy hodně opatrně a určitě níže, než jsou predikce Ministerstva financí, vyvíjí se vcelku podle našeho očekávání. Jen u DPH jsme předpokládali vyšší příjem. Pokud jde o podíl RUD na celkových daňových příjmech, částka 37,552 mil. Kč představuje zhruba 75 % celkových daňových příjmů schváleného rozpočtu.

3) Protože se výsledky takových výpočtů liší o víc než milion, vycházíme raději z nižší částky, která by měla činit 54,112 mil. Kč. To by znamenalo nárůst oproti predikcím na letošní rok o téměř 15 milionů. Ale tohle číslo je vzhledem k nynějšímu výběru daní i současné politické situaci asi zatím jen na papíře…

4) To je jako věštění z křišťálové koule. Nevěřím, že nárůst bude těch predikovaných 15 mil. Kč. Je reálná polovina? Další otázkou však je, jak to bude s ostatními příjmy. Dnes je jasné, že bude zrušen příspěvek na žáka. Ale jaká bude třeba výše příspěvku na výkon státní správy? Aby se nakonec těch slibovaných 15 milionů z RUD nesmrsklo v našich celkových příjmech od státu na podstatně menší částku.

Jiří Částečka, starosta města Valašské Meziříčí (26 793 obyv.)

1) Příjmy ve výši 405,153 mil. Kč, výdaje ve výši 435,098 mil. Kč, příjmy i výdaje zatím víceméně odpovídají plánu. Proto očekáváme, že rozpočet bude dodržen na straně příjmů i výdajů.

2) Příjmy ze sdílených daní jsou ve výši 51,65 % všech příjmů. Při konstrukci rozpočtu jsme zvolili na první pohled pesimistickou variantu (úroveň roku 2011 poníženou o 5 %) – a ono se ukázalo, že to tak skutečně dopadne. Kdo zvolil variantu optimističtější (či dokonce podle prognóz Ministerstva financí), zadělal si na velké problémy.

3) Podle kalkulačky SMO ČR o 45,962 mil. Kč, podle kalkulačky SMS ČR o 36,414, mil. Kč proti současně uvažovaným, což nepovažuji za úplně reálné. Opět – tak jako loni – radím k opatrnosti a zdravému pesimismu při konstrukci rozpočtu. Nadsazení příjmů je totiž prvním krokem jednosměrné cesty ke špatnému hospodaření měst.

4) Jsme na začátku rozpočtového procesu. Nejpravděpodobněji však půjdeme o několik procent pod oficiální prognózy.

Ing. Bohumír Nikl, místostarosta města Ždírec nad Doubravou (3150 obyv.):

1) Celkové příjmy pro rok 2012 jsme plánovali ve výši 44,8 mil. Kč, celkové výdaje ve výši 42,3 mil. Kč s konsolidací. Konsolidační částka je 6,1 mil. Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Daňové příjmy jsme naplánovali celkem na 26,9 mil. Kč. Tato částka už obsahuje snížení o 5 % u sdílených daní proti skutečnosti na konci roku 2011 a stejné příjmy z loterií jako v roce 2011. Sdílené daně jsou plněny ve stejné výši jako v roce 2011. Zde tedy předpokládáme nárůst o 5 % ze sdílených daní, asi o 1 mil. Kč, na konečné daňové příjmy ve výši 28,4 mil. Kč. Do zvýšené konečné částky daňových příjmů se také promítne příspěvek z loterií, kde plánujeme nárůst o zhruba 125 %, tedy o 550 tis. Kč, proti původnímu plánu, na konečných 950 tis. Kč. Letošní rozpočet byl postaven opatrněji. Pružně reagujeme na jeho plnění a prostředky, které obdržíme navíc (např.dotace JPO II, dotace pečovatelská služba a další) postupně investujeme do potřebných oprav apod. Investujeme tedy částky, které máme v rozpočtu navíc, bez úvěrů nebo jiných půjček.

2) Plánované daňové příjmy činily 26,9 mil. Kč, celkové plánované příjmy 44,9 Kč, tzn., že z celkových příjmů činily daňové příjmy 60 %. Vývoj daňových příjmů je k 31. 8. 2012 proti plánu na 79 %. Dobře se vyvíjejí DPPO a DPFO, nižší inkaso je u daně z nemovitosti. Plánované sdílené daně pro rok 2012 činily 19,1 mil. Kč z celkových 26,9 mil. Kč plánovaných daňových příjmů pro 2012, tedy 71 %.

3) Pro rok 2013 bychom měli podle nového výpočtu RUD obdržet o přibližně 8 mil. Kč více.

4) Předpokládám, že do rozpočtu navrhneme částku 5 mil. Kč.

Bc. Magdaléna Doležalová, odbor komunikace s veřejností města Jičín (zhruba 16 500 obyv.)

1) Rozpočet pro rok 2012 byl naplánován jako schodkový, bilance rozpočtu je přibližně ve výši 353,6 mil. Kč. Příjmy by letos měly činit přibližně 296,1 mil. Kč se zapojením zůstatku z předchozího roku ve výši 57,5 milionu, zatímco výdaje by měly být dosáhnout asi 336,4 mil. Kč se splátkami úvěrů ve výši 17,2 mil. Kč.

2) Daňové příjmy v roce 2012 byly necelých 180 mil. Kč, tedy 60,7 % celkových příjmů, což jsme očekávali. Naplánované sdílené daně v rámci RUD činily letos 132,6 mil. Kč.

3) Napřesrok očekáváme zvýšení sdílených daňových příjmů o přibližně 22,4 mil. Kč.

4) V roce 2013 počítáme se sdílenými daňovými příjmy ve výši 153 mil. Kč. Proto budeme s touto částkou počítat také při přípravě rozpočtu. Rozpočet budeme letos nově schvalovat již do konce roku – v předchozích letech jsme totiž uplatňovali tzv. rozpočtové provizorium, tedy prvních pár měsíců od začátku roku byl rozpočet až do jeho schválení zpravidla na přelomu února/března provizorní.

Mgr. Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy (4189 obyv.)

1), 2) Rozpočet byl schválen v celkovém objemu 115 mil. Kč, očekávané příjmy mají dosáhnout 106 mil. Kč, výdaje pak 70 mil. Kč. Naplánované sdílené daně činí 23 % z celkových příjmů. Příjmy se celkem vyvíjejí podle plánu. Pokud vezmu jen čisté příjmy a výdaje letošního roku, pak příjmy by mohly činit 59,010 mil. Kč, výdajea 69,666 mil. Kč.

3) Nový výpočet RUD by podle teoretického modelu (kalkulačky SMO ČR) nám mohl zvýšit příjmy o asi 39 mil. Kč.

4) Na letošek byly rozpočtovány příjmy ve výši 36 mil. V roce 2013 bych počítala spíše kolem 32-34 mil. Kč, i když kalkulačka SMO mluví o uvedených 39 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *