Obec a její registrace k DPH

Termín 1. 1. 2015, kdy se sníží limit obratu stanovený podle § 6 odst. 1 zákona o DPH na hodnotu 750 tis. Kč, se rychle přibližuje. Proto už nyní stojí za to připomenout základní pojmy a příklady k registraci k DPH u obcí.

Neziskové subjekty, tedy i obce, jsou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osobami povinnými k dani. Jak je vymezeno v § 5 odst. 1: »Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.« Ekonomickou činností se pro neziskové subjekty myslí to, že soustavně dodávají zboží nebo poskytují služby za úplatu. Např. pronájem majetku bude pro ně vždy ekonomickou činností.

Neuskutečňuje-li však obec ekonomickou činnost a svou působnost vykonává jen v oblasti veřejné správy, nepovažuje se podle § 5 odst. 3 za osobu povinnou k dani, a to ani tehdy, vybírá-li za výkon těchto působností úplatu (místní a správní poplatky)

Informace Ministerstva financí: Podle ní úhradou za výkon veřejné správy se rozumějí zejména správní či místní poplatky anebo poplatky podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Mezi výkony veřejné správy patří také:

– nakládání obce s odpady, tj. organizování shromažďování, sběru přepravy, třídění atd.;

– organizování dopravy, kdy nařízením obce jsou vymezeny místní komunikace nebo jejich určené úseky pro stání silničních motorových vozidel na časově omezenou dobu za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

– provozování veřejného pohřebiště obcí, které zahrnuje nájem hrobového místa a služby související s pronájmem, včetně výkopu hrobu.

V § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. je též uvedeno, že obce se vždy považují za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona o DPH1). Za tyto osoby se též považují, pronajímají-li nemovitosti nebo movité věci.

Obec se stane plátcem daně, přesáhne-li její obrat (stanovený podle § 6 odst. 1 zákona o DPH) za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč (od 1. 1. 2015 však 0,75 mil Kč) s výjimkou obce, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně.

Ministerstvo financí vydalo informaci, které činnosti vstupují do obratu obce a které do něho naopak nevstupují.2)

Jak již bylo zmíněno, do obratu obce nevstupují příjmy z výkonu veřejné správy. Nevstupují tam ani daňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, přijaté finanční dary, smluvní pokuty a penále, dotace z EU.

Obec je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat, a stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž překročila stanovený obrat.

Příklad k registraci obce k DPH č. 1:

Obec má za období březen 2013 až únor 2014 následující výnosy či příjmy:

– výnosy z vodného a stočného 0,3 mil. Kč

– výnosy z pronájmů bytů občanům 0,3 mil. Kč;

– výnosy z pronájmů nebytových prostor plátcům daně 0,33 mil. Kč;

– daňový příjem 5,0 mil. Kč;

– přijaté místní poplatky 0,3 mil. Kč;

– přijatá dotace z EU 2,0 mil. Kč;

– výnosy z prodeje zboží v informačním centru 0,09 mil. Kč.

Jaký je obrat obce z hlediska DPH, kdy se případně obec stane plátcem DPH a kdy dojde k povinnosti podat přihlášku k registraci k DPH?

Řešení: Obec zahrne do obratu: výnosy z vodného a stočného, výnosy z pronájmů bytů občanům, výnosy z pronájmů nebytových prostor plátcům daně a výnosy z prodeje zboží v informačním centru.

Obrat za posledních 12 měsíců tedy je:

0,3 + 0,3 + 0,33 + 0,09 mil. Kč = 1,02 mil. Kč

Obec musí podat přihlášku k registraci k DPH do 15. března a stává se plátcem daně od 1. dubna 2014.

Příklad k registraci obce k DPH č. 2: Obec má dva druhy příjmů – za výkon veřejné správy a z pronájmu obecních bytů. Příjmy z pronájmu za posledních 12 měsíců činí 1,2 mil. Kč a byty jsou pronajímány jen fyzických osobám (neplátcům DPH). Obec žádnou jinou ekonomickou činnost neuskutečňuje.

Řešení: Pronájem bytů je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 a § 56), avšak vstupuje do obratu. Obrat je 1,2 mil. Kč, ale podle § 6 odst. 1 uskutečňuje jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Obec tedy nemá povinnost registrace k DPH, a to ani dobrovolně. Bude-li však uskutečňovat další ekonomickou činnost neosvobozenou od daně (např. prodej zboží v infocentru), podle § 6 se povinně stane plátcem DPH.

PAVEL FRANĚK

AQE advisors, a. s.

Poznámky:

1) Příloha č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty:

1. Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny.

2. Dodání nového zboží vyrobeného za účelem prodeje.

3. Služby telekomunikační.

4. Doprava osobní a nákladní.

5. Skladování, přístavní a letištní služby.

6. Služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby.

7. Služby reklamních agentur.

8. Služby pořádání výstav, veletrhů a kongresů.

9. Služby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných jídelen.

10. Služby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání jiné než osvobozené od daně podle § 53.

11. Plnění uskutečněná Státním zemědělským intervenčním fondem týkající se dodání zemědělských a potravinářských výrobků podle předpisů platných pro činnost tohoto fondu.

2) Činnosti vstupující do obratu obce:

– úplata za hlášení v místním rozhlase,

– úplata za dodání zboží v informačním centru – prodej map, pohlednic, dárkových předmětů,

– úplata z prodeje místních novin,

– úplata za poskytování parkovacích služeb,

– úplata za prodej stavebního pozemku (pro účely ZDPH se stavebním pozemkem rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc),

– úplata za poskytnutí věcného břemene,

– úplata za prodej nalezených věcí, které nejsou »investičním majetkem«,

– úplata za pronájem hmotného movitého majetku,

– úplata za soustavné využívání hmotného nemovitého majetku – pronájem pozemku, pronájem staveb, bytů, nebytových prostor.

Činnosti nevstupující do obratu obce:

– úplata za zapůjčení hřiště, tělocvičny – jde-li o zapůjčení hřiště osobám, které sportovní činnost vykonávají, nebo právnickým osobám pro výkon sportovní činnosti jejich zaměstnanců či členů (TVJ), nikoliv zapůjčení hřiště právnickým či fyzickým osobám k uskutečňování jejich ekonomické činnosti (jde o poskytování služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou podle § 61 písm. d) ZDPH,

– úplata z provozování koupaliště – poskytování služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které sportovní nebo tělovýchovnou činnost vykonávají,

– úplata ze vstupného do kina – provozování kulturního zařízení a prodej vstupenek (poskytnutí kulturních služeb a dodání souvisejícího zboží podle § 61 písm. e) ZDPH,

– úplata z půjčovného knih – činnost knihovny patří mezi poskytování kulturních služeb,

– úplata za prodej »investičního« majetku, který je obchodním majetkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *