Obecní policie /1

Orgánem obce, který jako orgán obce v obecním zřízení definován není, je obecní policie. Uvedený nedostatek obecního zřízení lze zřejmě přičíst poměrně dlouhodobému hledání »správného« řešení otázky právního postavení obecní policie. PRÁVNÍ POSTAVENÍ Problematika právního postavení obecní policie...

Orgánem obce, který jako orgán obce v obecním zřízení definován není, je obecní policie. Uvedený nedostatek obecního zřízení lze zřejmě přičíst poměrně dlouhodobému hledání »správného« řešení otázky právního postavení obecní policie.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Problematika právního postavení obecní policie nebyla po dlouhá léta uspokojivě řešena. Je proto užitečné učinit stručný exkurz do soudobé historie vývoje právní povahy obecní policie.

Od nabytí účinnosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, tj. od 1. ledna 1992 mají obce možnost (nikoliv povinnost) zřizovat obecní policii. Podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění zákona č. 311/2002 Sb., je od 1. 1. 2003 obecní policie orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Jedním ze základních nedostatků původní právní úpravy zákona o obecní policii (a rovněž obecního zřízení) bylo nevyjasnění právního postavení obecní policie.

Od 1. 1. 1992 mohla obec, resp. zastupitelstvo obce zřizovat obecní policii, aniž by však na druhé straně byla zákonem zpočátku jakkoliv definována její právní povaha [viz § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2002, a § 36 odst. 1 písm. k) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Až v novém obecním zřízení (zákon č. 128/2000 Sb.) bylo v § 15 odst. 4 stanoveno, že obce mohou zřizovat obecní policii jako organizační složku obce, přičemž v otázce zřízení a činnosti obecní policie bylo odkazováno na zvláštní zákon (tj. na zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii). Tato úprava přetrvala do konce roku 2002. Zřizování a činnost organizačních složek obcí od 1. 1. 2001 upravuje § 24 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do nabytí účinnosti novely zákona o obecní policii č. 311/2002 Sb. k 1. 1. 2003, která nově definovala obecní policii jako orgán obce, bylo poměrně obtížné interpretovat příslušná ustanovení zákona o obecní policii, obecního zřízení a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon o obecní policii stanovoval, že obecní policii zřizuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou, zatímco obecní zřízení tehdy hovořilo o tom, že obec zřizuje obecní policii jako organizační složku obce, přičemž ze zákona č. 250/2000 Sb. vyplývalo (a stále vyplývá), že se organizační složky zřizují zřizovací listinou, která musí splňovat náležitosti podle § 26 tohoto zákona. Ani jeden ze třech uvedených zákonů nijak neřešil vztah obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zřizovala obecní policie, se zřizovací listinou, jíž měla být zřízena obecní policie jako organizační složka obce. Jeden z možných výkladů spočíval v tom, že zákon o obecní policii byl považován za speciální vůči zákonu č. 250/2000 Sb., a tedy zřizovat obecní policii bylo možno pouze obecně závaznou vyhláškou s tím, že zákon o obcích v původním § 15 odst. 4 toliko vymezil právní postavení obecní policie jakožto specifický typ organizační složky obce. Zároveň se však ukazovalo, že není vhodné a správné, aby obecní policie měla postavení organizační složky obce, neboť ty jsou podle zákona č. 250/2000 Sb. zřizovány pro účely hospodaření obcí, nikoliv pro výkon veřejné moci svěřené obecním policiím zákonem č. 553/1991 Sb.

Dnem 1. 1. 2003 nabyla účinnosti novela zákona o obecní policii (č. 311/2002 Sb.), která v § 1 odst. 1 nově definovala obecní policii jako orgán obce. Tato změna se však zároveň nepromítla do zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). I když novela č. 311/2002 Sb. novelizovala § 15 obecního zřízení takovým způsobem, že v odst. 3 doplnila výčet orgánů obce o obecní policii a současně logicky zrušila odst. 4 téhož paragrafu, který vymezoval obecní policii jako organizační složku obce, další bezprostřední novela zákona o obcích č. 313/2002 Sb. s účinností k témuž datu (k 1. 1. 2003) tento záměr zcela zhatila. Novelou č. 313/2002 Sb. byl totiž § 15 obecního zřízení zrušen a úprava orgánů obce byla ze systematických důvodů přesunuta do § 5, aniž by bylo pamatováno na postavení obecní policie. Zmínit obecní policii jako orgán obce se »podařilo« pouze v případě hl. města Prahy, když novela zákona o obecní policii č. 311/2002 Sb. vložila do § 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Městskou policii hl. města Prahy, jakožto orgán hl. města Prahy.

Zatímco výčet všech orgánů hl. města Prahy (vč. městské policie) lze uceleně nalézt v § 1 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., v případě ostatních obcí je výčet jejich orgánů obsažen ve dvou zákonech – v § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Pro praxi toto »rozdělení« orgánů obce ve dvou zákonech, které bylo zapříčiněno nedostatečnou koordinací legislativního procesu v roce 2002, v zásadě nic neznamená, pouze to činí náš právní řád méně přehledným.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Obecní policii zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou, tj. právním předpisem vydaným v samostatné působnosti. Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hl. městě Praze se označuje městská policie.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce (samostatné i přenesené) a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Do 31. 12. 2008 formu spolupráce obecní policie s Policií ČR upravovalo nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii. V současné době lze poukázat na § 17 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, jenž upravuje rozsah statistických údajů a způsob jejich poskytování obcemi Ministerstvu vnitra v oblasti činnosti obecní policie.

Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví zákon o obecní policii (§ 3a až § 3c, které upravují zejména problematiku veřejnoprávních smluv o působnosti obecní policie na území jiné obce) nebo zvláštní zákon.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *