Obecní policie /2

V souladu s § 1a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozděj-ších předpisů, je obecní policie (OP)tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří jsou buď tzv. čekateli, strážníky, anebo nespadají ani do jedné z uvedených skupin zaměstnanců obce zařazených do obecní...

V souladu s § 1a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozděj-ších předpisů, je obecní policie (OP)tvořena zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie, kteří jsou buď tzv. čekateli, strážníky, anebo nespadají ani do jedné z uvedených skupin zaměstnanců obce zařazených do obecní policie (nejsou tedy ani čekateli anebo strážníky). Z těchto třech skupin zaměstnanců obecní policie mohou vykonávat oprávnění strážníka a prokazovat příslušnost k OPi podle § 7 odst. 2 a 3 a § 9 zákona č. 553/1991 Sb. jen strážníci.

PŮSOBNOST

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. nebo zvláštního zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

se podílí sv rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991 Sb. nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

se podílí na prevenci kriminality v obci,

provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,

odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

ŘÍZENÍ

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Na návrh starosty (příp. jiného člena zastupitelstva obce pověřeného zastupitelstvem obce) zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního lustračního osvědčení podle zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, tj. zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii; to neplatí, pokud rada obce svěří tuto pravomoc určenému strážníku.

PŮSOBNOST OBECNÍ POLICIE NA ÚZEMÍ JINÉ OBCE

Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlasu krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení. Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat:

označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami,

určení rozsahu úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. nebo zvláštního zákona, které bude obecní policie vykonávat na území obce nebo obcí, jež obecní policii nezřídily a které jsou smluvními stranami této smlouvy, jakož i den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat,

způsob úhrady nákladů spojených s výkonem úkolů OP na území jiné obce.

Obec, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, vydá strážníkovi obce druhé smluvní strany této smlouvy písemné zmocnění, kterým prokazuje oprávněnost výkonu pravomoci na jejím území.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY V OBDOBÍ KRIZOVÝCH STAVŮ

K plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. na území obce, kde je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav) – viz ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., je starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, oprávněn uzavřít veřejnoprávní smlouvu se starostou jiné obce o tzv. poskytnutí strážníků.

Tato veřejnoprávní smlouva obsahuje zejména:

názvy obcí, které jsou účastníky veřejnoprávní smlouvy,

právní titul pro uzavření popisované veřejnoprávní smlouvy,

počet poskytnutých strážníků,

časový úsek, na který jsou strážníci poskytnuti,

vymezení konkrétních úkolů plněných poskytnutými strážníky.

OBECNÍ POLICIE PŘI VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU

Starosta obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav:

informuje před použitím poskytnutých strážníků hejtmana kraje, na jehož území se obec nachází,

řídí činnost poskytnutých strážníků, pokud se starostové dotčených obcí nedohodnou jinak.

Poskytnutí strážníci prokazují oprávnění k plnění úkolů na území obce, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, písemným potvrzením, které obsahuje:

identifikační číslo strážníka,

název obce, k níž je strážník v pracovním poměru,

informaci o dohodě starostů podle § 3b zákona č. 553/1991 Sb.

Platnost písemného potvrzení končí dnem skončení krizového stavu.

Obec, na jejímž území je vyhlášen krizový stav, odpovídá za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s výkonem práce poskytnutých strážníků.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *