Obecní policie /3

Strážníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný - bezúhonným například není ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v...

Strážníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný – bezúhonným například není ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka atd. Dále je spolehlivý – spolehlivým není například ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; na úseku obrany ČR; proti veřejnému pořádku; proti občanskému soužití; proti majetku; jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka (spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců) atd., musí být starší 21 let.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ČEKATELE A STRÁŽNIKA

Podle § 4d zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, odbornou způsobilost čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo) formou zkoušky. Zkušební komise je složena z předsedy a dalších členů. Členství je podmíněno vysokoškolským vzděláním v oblastech zahrnutých do odborných předpokladů strážníka.

Přihlášku ke zkoušce podává obec, přičemž obec je povinna zabezpečit školení:

čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru,

strážníka před každou zkouškou, a to nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení ve specializovaném školicím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo v obdobném zařízení obecní policie.

Obec je povinna zabezpečit výcvik čekatele a strážníka k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona. Zařízení provádějící výcvik čekatele a strážníka nebo Policie České republiky (na základě dohody mezi obcí a Policií může výcvik provést Policie) vydá čekateli nebo strážníkovi potvrzení o vykonání výcviku, které je podmínkou, aby čekatel nebo strážník mohl složit zkoušku z odborné způsobilosti. Náklady výcviku hradí obec.

Zkouška se koná v jeden den a sestává ze dvou samostatně vykonávaných a hodnocených částí:

písemné, tvořené testem, kterou se ověřují znalosti právní úpravy v rozsahu potřebném pro plnění úkolů obecní policie,

ústní, spočívající v pohovoru, kterou se ověřují schopnosti aplikace teoretických znalostí.

Pokud čekatel nebo strážník neuspěje u zkoušky, zašle ministerstvo protokol o zkoušce obci s vyznačením těchto skutečností. Čekatel a strážník je oprávněn zkoušku, u které neuspěl, dvakrát opakovat bez podání přihlášky. Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování. Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí ministerstvo obci nejméně 15 dnů předem.

V případě, že čekatel nebo strážník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, ministerstvo stanoví termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky.

Ministerstvo vyzve strážníka k přezkoumání odborné způsobilosti v době platnosti osvědčení před zkušební komisí ministerstva, pokud z vlastní činnosti nebo na základě podnětu obce dospěje k důvodné pochybnosti o tom, že strážník je odborně způsobilý.

Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, v dané oblasti stanovuje rozsah odborných předpokladů čekatele a strážníka, zkušební řád, náležitosti přihlášky ke zkoušce, rozsah výcviku čekatele a strážníka a náležitosti protokolu o zkoušce.

OSVĚDČENÍ

Pokud úspěšně strážník vykonal zkoušku, vydává mu ministerstvo osvědčení na dobu 3 let. Dojde-li ke změně osobních údajů strážníka obsažených v osvědčení nebo navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka k jiné obci, ministerstvo vydá na žádost strážníka nové vyhotovení osvědčení s uvedením těchto změn osobních údajů nebo změny názvu příslušné obce do 15 dnů ode dne jejich oznámení.

Náležitosti osvědčení stanoví § 11 vyhlášky č. 418/2008 Sb.

ODNĚTÍ A ZÁNIK PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat podmínky bezúhonnosti, spolehlivosti, zdravotní způsobilosti, nebo odborné způsobilosti.

Ministerstvo dále odejme osvědčení strážníkovi, pokud se bez omluvy nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způsobilosti.

Platnost osvědčení zaniká:

dnem nabytí právní moci rozhodnutí o pozbytí státního občanství ČR,

způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

uplynutím doby 3 let od vydání osvědčení,

skončením pracovního poměru strážníka (to neplatí, navazuje-li na skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců nový pracovní poměr strážníka; obec je povinna ve lhůtě do 15 dnů od skončení pracovního poměru strážníka oznámit skončení pracovního poměru ministerstvu), nebo

neuspěním u zkoušky ani po jejím druhém opakování.

POVINNOSTI STRÁŽNIKŮ

Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

Strážník je například povinen:

poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle zákona o obecní policii zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí,

poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá,

v pracovní době v mezích zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání,

i mimo pracovní dobu v mezích zákona o obecní policii provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek,

při provádění zákroku, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy; pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov »Jménem zákona!«,

při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li strážník svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí,

bez zbytečného odkladu oznámit Policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob,

oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.

Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona, jestliže:

je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání,

k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo

je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit.

Strážník neprovede zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona, jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *