Obecní policie /6

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), vedle oprávnění strážníků obecní policie upravuje rovněž jejich povinnosti (některé povinnosti již byly uvedeny v předchozích článcích o obecní policii) a dále související otázku odpovědnosti...

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), vedle oprávnění strážníků obecní policie upravuje rovněž jejich povinnosti (některé povinnosti již byly uvedeny v předchozích článcích o obecní policii) a dále související otázku odpovědnosti strážníků či obecní policie jakožto orgánu obce. Zároveň obsahuje např. i působnost Ministerstva vnitra vůči obcím, které zřídily obecní policii, či problematiku správních deliktů v oblasti obecní policie.

POVINNOSTI STRÁŽNÍKA PO POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A SLUŽEBNÍ ZBRANĚ

Jestliže strážník zjistí, že při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osoby, je povinen, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření.

Po každém použití služební zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, musí strážník ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření. Bezprostředně po každém použití služební zbraně, jakmile to okolnosti dovolí, je strážník povinen učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití služební zbraně.

O každém použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně je strážník povinen vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii (tj. starostu nebo jiného člena zastupitelstva obce pověřeného zastupitelstvem obce), a sepsat úřední záznam.

POVINNOST MLČENLIVOSTI STRÁŽNÍKA

Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka (povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka starosta nebo jiná pověřená osoba).

ZVLÁŠTNÍ OMEZENÍ

Při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou nebo osobě zjevně mladší 15 let nesmí strážník použít:

údery a kopy,

slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

obušek a jiný úderný prostředek,

psa,

úderu služební zbraní,

hrozby namířenou služební zbraní, varovného výstřelu ze služební zbraně a služební zbraně, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život a zdraví strážníka nebo jiných osob nebo hrozí větší škoda na majetku a nelze-li nebezpečí odvrátit jinak.

POVINNOSTI OSOBY ŘÍDÍCÍ OBECNÍ POLICII

Dojde-li při použití donucovacích prostředků nebo psa ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné (škodou nikoli nepatrnou se podle § 138 odst. 1 trestního zákoníku rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč), je starosta, jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 zákona o obecní policii povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie.

Starosta, jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce řídit obecní policii nebo určený strážník podle § 3 odst. 2 zákona o obecní policii je povinen neprodleně vyrozumět nejbližší útvar policie o použití služební zbraně.

NÁHRADA ŠKODY

Obec odpovídá za škodu:

způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo zvláštním zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala,

kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo obecní policii,

osobě, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím (dále jen poškozený); obec se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně,

na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle předchozí odrážky. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNÍ POLICIÍ

Obecní policie zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

Obecní policie poskytuje osobní údaje, které zpracovává Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Obecní policie nejméně jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li osobní údaje jí zpracovávané potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona. Zjistí-li, že tyto údaje již nejsou potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obec-ní policii nebo zvláštního zákona, provede bez zbytečného odkladu jejich likvidaci.

POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ

Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Jsou-li k pořizování výše uvedených záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *