Obecní policie /7

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii) upravuje rovněž působnost Ministerstva vnitra vůči obcím, které zřídily obecní policii, či problematiku správních deliktů v oblasti obecní policie. PŮSOBNOST MINISTERSTVA VNITRA Ministerstvo...

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii) upravuje rovněž působnost Ministerstva vnitra vůči obcím, které zřídily obecní policii, či problematiku správních deliktů v oblasti obecní policie.

PŮSOBNOST MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra podle zákona o obecní policii:

ověřuje odborné předpoklady strážníka,

vydává a odnímá osvědčení,

vede informační systémy potřebné k plnění zákonem stanovených úkolů týkající se protokolů o zkoušce, přihlášek čekatelů a strážníků ke zkoušce, strážníků, osvědčení, zřízených a zrušených obecních policií, počtu strážníků, činnosti obecních policií.

Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad:

odbornou způsobilostí strážníka k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona,

dodržováním stanovených jednotných prvků stejnokroje strážníka nebo označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie.

Při výkonu dozoru je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžadovat od obce poskytnutí údajů potřebných pro výkon dozoru.

STATISTICKÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ OBCEMI

Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou rozsah statistických údajů a způsob jejich poskytování obcí Ministerstvu vnitra. Podle § 17 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, obec poskytuje Ministerstvu vnitra na požádání informace o:

počtu čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do obecní policie,

věkové struktuře a kvalifikaci čekatelů a strážníků,

finančních nákladech na činnost obecní policie,

počtu přestupků projednaných v blokovém řízení podle skutkových podstat a celkovou výši uložených blokových pokut,

počtu oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu učiněných příslušným orgánům podle skutkových podstat,

počtu důvodných podezření o spáchání trestného činu oznámených Policii České republiky,

počtu případů použití služební zbraně strážníky,

počtu útoků na strážníky.

Informace za kalendářní rok se poskytují do konce měsíce února následujícího kalendářního roku v listinné podobě nebo elektronicky podle vzoru Ministerstva vnitra, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

SPRÁVNÍ DELIKTY

Obec se dopustí správního deliktu tím, že pověří plněním úkolů obecní policie osobu, která nemá osvědčení, nebo nezajistí, aby stejnokroje strážníků, označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie obsahovaly jednotné prvky. Za tento správní delikt se uloží pokuta do 20 000 Kč. Správní delikt v prvním stupni projednává Ministerstvo vnitra.

Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 4a odst. 3 zákona o obecní policii, podle kterého platí, že uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání (k oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal). Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Čekatel nebo strážník se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 4b odst. 5 zákona o obecní policii, podle něhož je čekatel nebo strážník povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem, nebo

neoprávněně užívá na vozidle nebo jiném dopravním prostředku barevné provedení nebo označení používané na motorových vozidlech a dalších dopravních prostředcích obecní policie, anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 3000 Kč.

OBECNĚ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

Přestupek podle zákona o obecní policii v prvním stupni projednává obec.

Pokuta za správní delikty je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

OZNAČENÍ STRÁŽNÍKA

Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, stanoví:

vzor odznaku obecní policie (odznak obecní policie obsahuje nápis OBECNÍ POLICIE nebo MĚSTSKÁ POLICIE, velký státní znak České republiky nebo znak obce a identifikační číslo strážníka),

jednotné prvky stejnokroje strážníka, kterými jsou: odznak obecní policie, černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace; žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy, černé, modré, žluté nebo bílé označení OBECNÍ POLICIE nebo MĚSTSKÁ POLICIE, výrazně odlišné od barvy podkladu, páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem.

JEDNOTNÉ PRVKY OZNAČENÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU OBECNÍ POLICIE

V souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb. jednotnými prvky označení dopravního prostředku obce určeného trvale k plnění úkolů obecní policie podle zákona o obecní policii nebo jiného právního předpisu (dále jen vozidlo) jsou:

bílá barva vozidla,

nápis OBECNÍ POLICIE nebo MĚSTSKÁ POLICIE modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 100 mm,

název obce modré barvy tvořený velkým kolmým tiskacím písmem o výšce nejméně 25 mm; písmo nesmí být větší než nápis.

Nápis a název obce mohou být provedeny i v reflexní barvě. Nápis se umístí na bočních stranách a na zadní části vozidla. Název obce se umístí na bočních stranách vozidla pod nápis.

Mgr. JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *