Obecní policie/4

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), rozlišuje mezi oprávněními strážníka obecní policie a pravomocemi obecní policie. Zatímco pravomoc obecní policie je zmíněna v zásadě jen v případě vyžadování poskytnutí údajů z informačních...

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), rozlišuje mezi oprávněními strážníka obecní policie a pravomocemi obecní policie. Zatímco pravomoc obecní policie je zmíněna v zásadě jen v případě vyžadování poskytnutí údajů z informačních systémů veřejné správy od příslušných orgánů veřejné moci (popř. lze uvést pravomoc obecní policie pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu), tak oprávnění strážníka upravuje zákon o obecní policii v mnohem širším rozsahu. To však nic nemění na tom, že jednání strážníka je přičitatelné obecní policii jako orgánu obce, tzn. že oprávnění strážníků zároveň představuje pravomoc obecní policie. Zákon o obecní policii tím, že místo pravomocí obecní policie hovoří o oprávněních strážníků, chce pravděpodobně pouze zdůraznit, že příslušné pravomoci náležejí pouze a jen strážníkům a nikoliv jiným zaměstnancům obecní policie (viz § 1a zákona o obecní policii, který rozlišuje čekatele, strážníky a »jiné« zaměstnance obce zařazené do obecní policie).

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKŮ

Zákon o obecní policii upravuje celou řadu oprávnění strážníků, které lze rozdělit následovně:

oprávnění požadovat vysvětlení,

oprávnění požadovat prokázání totožnosti,

oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc,

oprávnění předvést osobu,

oprávnění odebrat zbraň,

oprávnění zakázat vstup na určená místa,

oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,

oprávnění odejmout věc,

oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

oprávnění zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice,

oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven,

oprávnění použít donucovací prostředky,

oprávnění použít psa,

oprávnění použít služební zbraň.

OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT VYSVĚTLENÍ

Strážník je oprávněn např. požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci, nebo vyzvat tuto osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení.

Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, musí být zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.

Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti nebo výzvě, může být předvedena.

OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Prokázáním totožnosti se pro účely zákona o obecní policii rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby.

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, např. v těchto případech:

jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,

jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,

jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení,

jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané Policií České republiky nebo osoby pohřešované,

na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem.

OPRÁVNĚNÍ POŽADOVAT VĚCNOU A OSOBNÍ POMOC

Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu. Nemusí tak učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

OPRÁVNĚNÍ PŘEDVÉST OSOBU

Strážník je oprávněn předvést na Policii České republiky:

osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat,

osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou Policií České republiky nebo osobou pohřešovanou,

osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit.

Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.

OPRÁVNĚNÍ ODEBRAT ZBRAŇ

Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odebrat.

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím.

OPRÁVNĚNÍ ZAKÁZAT VSTUP NA URČENÁ MÍSTA

Vyžaduje-li to plnění úkolů obecní policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na strážníkem určená místa nebo se na nich nezdržoval nebo po dobu nezbytně nutnou setrval na určeném místě, hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků. Je-li jako technický prostředek použit pás s názvem obce a nápisem »zákaz vstupu«, pás s nápisy »obecní policie« a »zákaz vstupu« nebo pás s nápisy »městská policie« a »zákaz vstupu«, jde o příkaz ve smyslu citovaného ustanovení.

OPRÁVNĚNÍ OTEVŘÍT BYT NEBO JINÝ UZAVŘENÝ PROSTOR

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu se zákonem o obecní policii zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

Při provádění zákroků, úkonů nebo jiných opatření je strážník povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Po provedení zákroků, úkonů nebo jiných opatření je strážník povinen neprodleně vyrozumět uživatele bytu a zabezpečit zajištění bytu, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.

OPRÁVNĚNÍ ODEJMOUT VĚC

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže lze mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána.

Nelze odejmout věc, jejíž hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

O odnětí nebo vydání věci sepíše strážník úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata nebo která na výzvu strážníka věc vydala, vystaví potvrzení o odnětí nebo vydání věci. Odňatou nebo vydanou věc předá strážník orgánu, který je příslušný o přestupku rozhodnout.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *