Ocenění Architekt obci 2022 patří tandemu architektka Daria Balejová a město Řevnice

Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se se včera večer na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice (okres Praha-západ). Společně s ní cenu převzal starosta Tomáš Smrčka. Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samosprávou při rozvoji obcí v České republice. Soutěž pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, časopis Moderní obec a společnost ABF, a. s.

„Architekt obci jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akci Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Odborná porota soutěže posuzovala nominace ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a zástupce společnosti ABF. Porota posoudila přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu života ve městě. Do finále se probojovala města České Budějovice (architekt Miroslav Vodák) a Řevnice (architektka Daria Balejová).

Předseda poroty letošního ročníku soutěže Ivan Ryšavý z časopisu Moderní obec vyjádřil na ceremoniálu naději, že v současné době hledání úspor se v obcích a městech nebude snižovat zájem o vystavěné prostředí a veřejný prostor se neocitne na okraji zájmu územních samosprávných celků. „Tato soutěž může podpořit dobrou spolupráci starostů a architektů, z níž společnost jen profituje,“ dodala Alena Klimtová ze Svazu města obcí ČR. Právě SMO ČR podle jejích slov považuje za důležité si uvědomit, že „každá obec je unikátní a je třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.“ Její kolegyně ze Svazu měst a obcí ČR Alexandra Kocková připomněla vyjádření člena poroty Architekt obci 2022 architekta Petra Durdíka z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, který je přesvědčen o tom, že „úroveň veřejného prostoru je odrazem úrovně místní samosprávy a architektů“.

VÍTĚZ SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI 2022

město Řevnice

starosta Ing. Tomáš Smrčka

městská architektka Ing. arch. Daria Balejová

Odůvodnění poroty: Porota ocenila dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou při rozvoji svěřeného území a zejména při úpravách veřejných prostranství. Na příkladu Řevnic se potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla. Realizovaná řešení ukazují civilní přístup ke svěřeným úkolům, který odpovídá velikosti sídla, problematice území a citu pro dané prostředí. Dalším kladem je i potřebná propagace oboru a osvěta v místním tisku, spolupráce s veřejností, s dětmi ze základní školy v území i se studenty vysokých škol.

ŘEVNICE: Návrh vstupu do školy v Revoluční ulici vzešel z jejího požadavku a rodičů na bezpečnější cestu za výukou: Řeší zklidnění ulice, uspořádání parkování a více prostoru pro chodce tam, kde to z vlastnických důvodů lze. V délce zahrady byl chodník rozšířen na 2,5m a vytvořen nový vstup s prostorem pro čekání/setkávání rodičů a dětí. Odpadové hospodářství dostalo separátní místo, kde nezavazí. Rozšíření zpevněných ploch je kompenzováno kvetoucím uličním záhonem s nově vysázenými stromy. Na zídce byla umístěna umělecká díla – betonové reliéfy lokálních druhů zvířat, které vytvořili studenti místní ZUŠ. Nové řešení vstupu do školy má být vlídným a přívětivým uvítáním do procesu vzdělávání, o který se škola snaží.

Soutěž Architekt obci podporuje právě fungování městských a obecních architektů, kteří se mohou se svými aktivitami do soutěže přihlásit. Ocenění má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, jímž je posilování úlohy těchto odborníků. Pozici městských architektů dlouhodobě propaguje i Česká komora architektů. Její předseda architekt Jan Kasl uvedl, že: „Řevnice a Daria Balejová zvítězily nejen díky dlouhodobému přínosu architekta pro rozvoj sídla, ale také jako ocenění samosprávě obce respektovat architekta jako garanta a konzultanta rozvoje území pro kontinuitu rozhodování o podobě svěřeného území.“

Starosta Řevnic Tomáš Smrčka si pochvaloval osmiletou spolupráci s architektkou Dariou Balejovou. Oba se shodují, že dobré řešení stojí obě strany mnoho hodin diskusí a práce, která se ale vyplatí. Podle Darii Balejové je důležité sledovat, jaké má město možnosti a prostředky. V Řevnicích se také snaží o osvětu a vzdělávání veřejnosti včetně dětí. Ve třídách pořádá Daria Balejová workshopy, jejichž cílem je, aby si žáci uvědomovali hodnoty místa, kde žijí.

FINALISTA SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI 2022

statutární město České Budějovice

primátor Ing. Jiří Svoboda

architekt: Ing. arch. Miroslav Vodák

Odůvodnění poroty: Soutěžní porota ocenila více než desetiletou spolupráci Ing. arch. Miroslava Vodáka s městem České Budějovice, během níž se podařilo zřídit Útvar hlavního architekta a Komisi pro architekturu, jíž je předsedou. Miroslav Vodák se dlouhodobě věnuje spolupráci s městem na přípravě veřejných zakázek, především architektonických soutěží o návrh, spolupracuje na akcích zaměřených na propagaci architektury a péče o veřejný prostor. Výsledkem spolupráce je zvýšená kvalita veřejných staveb a veřejných prostranství v celém městě, vysoce převyšující standardní úroveň jiných projektů. Cílem práce architekta Vodáka je nalézt vzájemnou shodu všech aktérů na řešení konkrétních záměrů a ovlivňovat dlouhodobě pozitivní vnímání architektury jejími uživateli, především občany města. Tato koordinace diskuse mezi politiky, občany a architekty, je jedním z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Ocenění Finalista Architekt obci 2022 předal Ing. arch. Jan Kasl, předseda České komory architektů, který mimo jiné konstatoval, že díky dobré spolupráci samosprávy a architektů může vykrystalizovat lepší a kvalitnější místo pro život. Miroslav Vodák ke své práci uvedl: „Snažíme se dělat všechno, jak nejlépe umíme. A čím více toho víme, tím více si uvědomujeme, jak je vše těžké a složité.“

KDO SE STAL ARCHITEKTEM ROKU 2022?

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech – cenu Architekt roku 2022, včera večer na slavnostním ceremoniálu na výstavišti v pražských Letňanech získala dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař z ateliéru Kuba & Pilař architekti. Čestné uznání poroty obdržela architektka Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Cenu Architekt roku vypsala již po čtrnácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. „Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost,“ poznamenává ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Akad. arch. Ladislav Kuba (*1963) a Ing. arch. Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996. Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, Rekonstrukce objektu bývalé menzy pro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekty Ladislava Kubu a Tomáše Pilaře, kteří byli na Architekta roku nominováni již několikrát. Cenu v podobě skleněné plastiky předali na slavnostním večeru loňský laureát – architekt Petr Stolín a zástupce hlavního mediálního partnera Jan Hejhálek z časopisu INTRO.

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková.*

/zr, rš/

Na horním snímku: starosta města Řevnice Tomáš Smrčka s architektkou Dariu Balejovou

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down