Ochrana osobních údajů z jednání zastupitelstva

Kdo odpovídá za ochranu osobních údajů při soustavném pořizování a vysílání záznamu z jednání zastupitelstva obce v místní kabelové televizi, jestliže záznam nepořizuje město, ale na jeho objednávku mediální společnost, držitel licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? Jiná společnost,...

Kdo odpovídá za ochranu osobních údajů při soustavném pořizování a vysílání záznamu z jednání zastupitelstva obce v místní kabelové televizi, jestliže záznam nepořizuje město, ale na jeho objednávku mediální společnost, držitel licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? Jiná společnost, které je pronajat od města kabelový rozvod místní televize, potom záznam vysílá.

Položenou otázku lze zodpovědět z více možných úhlů pohledů. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že tazatel svým dotazem směřuje k odpovědnosti za ochranu osobních údajů obsažených v záznamu z jednání zastupitelstva obce, bude se následující text zabývat právě odpovědností za dodržení povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje shromažďování a další využívání informací o fyzických osobách, osobních údajů, ať už je prováděno jakýmikoliv způsoby a prostředky. Případné další aspekty, například redakční odpovědnost ve smyslu zvláštních právních předpisů (především zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo vliv nového občanského zákoníku, jež by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2014 a který se komplexně a místy inovativně zabývá např. i otázkou ochrany osobnosti, řešeny nebudou.

Téma pořizování a dalšího využívání záznamů z jednání zastupitelstva obce a jeho souvislost s ochranou osobních údajů bylo v nedávné době poněkud bouřlivěji diskutováno, zejména proto, že střet všech dotčených zájmů – právo na informace o činnosti obce, transparentní výkon veřejné správy a samosprávy, ochrana soukromí a osobních údajů dotčených osob – přinášel nejednotný výklad právních předpisů a odlišné přístupy zainteresovaných subjektů. Úřad pro ochranu osobních údajů proto v létě tohoto roku vydal obecné stanovisko č. 2/2013 týkající se právě pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva (dostupné mj. na www.uoou.cz v rubrice Názory Úřadu/ /Stanoviska), které by mělo popsat základní pravidla a limity pro takovéto využívání osobních údajů.

Uvedené stanovisko již bylo na stránkách Moderní obce představeno (viz Ryšavý, I.: Videa ze zastupitelstev: Začíná se blýskat na lepší časy? Moderní obec č. 8/2013), proto jen velmi stručně shrnu jeho hlavní závěry: Pořizování záznamu z jednání zastupitelstva obce je zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (Definice osobního údaje je obsažena v § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, definice pojmu zpracování potom v § 4 písm. e) téhož zákona – pozn. autora). Zpracovávány jsou obvykle osobní údaje několika kategorií osob: členů zastupitelstva, zaměstnanců obce, ostatních účastníků jednání zastupitelstva a dalších osob, jejichž údaje jsou projednávány v rámci programu zastupitelstva, např. v souvislosti s jejich žádostí o pomoc v sociální oblasti apod.

Záznam z jednání zastupitelstva lze za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a detailněji komentovaných ve shora odkazovaném stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů pořizovat a dále s ním nakládat, např. jej umístit na internetové stránky obce či jej vysílat v místní kabelové televizi, přičemž chráněny musí být především informace týkající se těch dalších osob, jejichž údaje jsou zveřejněny v souvislosti s konkrétním bodem jednání zastupitelstva týkajícím se především určité životní situace.

Zákon o ochraně osobních údajů rozlišuje dva subjekty, které se na zpracování osobních údajů podílejí: správce a zpracovatele. Správcem je podle § 4 písm. j) tohoto zákona každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce však celé zpracování nemusí realizovat sám, může jej jako celek či jeho část přenést na další subjekt, odlišný od správce, přičemž tento další subjekt je právě zpracovatelem osobních údajů. Pokud zmocnění pro zpracovatele nevyplývá ze zvláštního zákona, což v případě pořizování a dalšího využívání záznamu ze zastupitelstva nevyplývá, pak jsou správce a zpracovatel povinni uzavřít písemnou smlouvu, která musí splňovat náležitosti upravené v § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Nemusí se přitom jednat o samostatný smluvní dokument, podstatné náležitosti vyplývající z uvedeného ustanovení zákona mohou být obsaženy i ve smlouvě jiné, např. o samotném poskytnutí služby ze strany zpracovatele.

V případě, kdy obec rozhodne, že z jednání zastupitelstva bude pořizovat a vysílat záznam, ať už za účelem zvýšení informovanosti občanů obce, za účelem pořízení a ověření záznamu ze zastupitelstva či za účely dalšími, to bude právě ona, kdo rozhodl, že bude zpracovávat osobní údaje, určil účel tohoto zpracování a stanovil i jeho způsob a prostředky. Z tohoto důvodu bude právě obec v postavení správce údajů, subjektu odpovědného i za plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů. Jestliže zpracování bude nastaveno špatně, např. budou zveřejňovány i ty údaje, u kterých to zákon neumožňuje, odpovědná a postižitelná, ať už soukromoprávně prostřednictvím soudní žaloby či veřejnoprávně v rámci dozoru vykonávaného Úřadem pro ochranu osobních údajů bude obec.

Obec jako správce odpovídá i za to, jak nastaví parametry zpracování v případě, kdy jej celé nebude provádět sama, ale část jej přenese např. na společnost pořizující a vysílající záznam ze zastupitelstva. Obec je ve zpracovatelské smlouvě povinna se zpracovatelem dojednat plnění dalších povinností vyplývajících ze zákona, především plnění základních povinností podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, informační povinnosti dle § 11 tohoto zákona, povinností v oblasti zabezpečení zpracovávaných údajů, které jsou konkretizovány v § 13 zákona atd., a plnění těchto povinností ze strany zpracovatele také přiměřeným způsobem kontrolovat. Pokud by obec zpracování nastavila nesprávně či nedostatečně, bude i za takovýto postup odpovědná.

Zpracovatel je povinen postupovat v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými se správcem a v souladu se zákonem. Pokud by správce po zpracovateli požadoval, a to i v průběhu již uzavřeného smluvního vztahu, kroky, které zákon o ochraně osobních údajů zapovídá, např. provádění skrytého nahrávání jednání zastupitelstva bez vědomí zúčastněných osob, zpracovatel je povinen správce na možné porušení zákona upozornit a zpracování zastavit. Pokud tak neučiní, bude spolu se správcem solidárně, tedy společně a nerozdílně, odpovědný i on. Zpracovatel bude odpovědný rovněž tehdy, pokud bude o své vůli a v rozporu se smlouvou uzavřenou s obcí, správcem, zpracování provádět způsobem neslučitelným se zákonem o ochraně osobních údajů, např. bude osobní údaje využívat pro jiný, správcem neurčený účel.

Mgr. FRANTIŠEK NONNEMANN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *